MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet utgjør 20 studiepoeng, spredt over to semester, og omfatter en innføring i flere idretter og aktiviteter.
Hver idrett/aktivitet har egne læringsmål, men felles for dem er å gi studentene kunnskap og ferdigheter til å videreformidle lærestoffet til elever og utøvere.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Etter gjennomført emne skal studenten kunne:
 • Gjøre rede for sentrale regler, tekniske og taktiske strategier innenfor aktuelle idretter.
 • Tilrettelegge ulike idretter for ulike aldersgrupper.
 • Vise faglig forståelse innenfor idrett og dans i henhold til de krav som stilles i hver aktivitet.

Ferdigheter:
Etter gjennomført emne skal studenten kunne:
 • Vise tekniske ferdigheter og øvingsbilde innen ulike idretter og dans.

Generell kompetanse:
Etter gjennomført emne skal studenten kunne:
 • Bruke leken som et naturlig utgangspunkt for de ferdige idrettene
 • Anvende teoretisk lærestoff i tilknytning til aktiviteter
 • Planlegge, tilrettelegge, gjennomføre og vurdere ulike praktiske opplegg

Innhold

Ballskole
Fotball
Basketball
Håndball
Volleyball
Friidrett - løp - hopp - kast
Orientering
Turn og Apparatarbeid
Dans
Svømming
Stup

Forkunnskapskrav

IDR108 Treningsledelse 1 og samfunnsvitenskapelige emner

Det forutsettes at studentene er i god fysisk form.

For å få gå opp til vurdering må studenten ha bestått eller være oppmeldt til samfunnsvitenskapelige emne.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praktisk metodisk eksamen og muntlig prøve1/130 minutterA - F
Hver enkelt student planlegger og gjennomfører et praktisk metodisk opplegg i en utvalgt idrett (ca 20 min). I den påfølgende muntlige eksaminasjon (ca 10 min) skal studenten samtale om opplegget og svare for pensum i aktiviteten. Studenten skal kunne vise egenferdighet i den idretten hun/han kommer opp i. Avsluttende vurdering i vårsemesteret.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Ferdighetskrav i fotball, Ferdighetskrav i turn og apparatarbeid, Ferdighetskrav i basketball, Ferdighetskrav i håndball, Ferdighetskrav i volleyball, Ferdighetskrav i friidrett, Ferdighetskrav i svømming og livredning, Ferdighetskrav i orientering, Ferdighetskrav i dans
Undervisningen i forbindelse med de ulike idrettsaktivitetene er obligatorisk, og det er krav om minimum 80 % tilstedeværelse innenfor de enkelte idrettene:
Fotball, håndball, basketball, volleyball, ballskole, turn og apparatarbeid, friidrett, svømming og livredning, stup, orientering og dans.
Se undervisningsplanen for de enkelte idrettene for nærmere informasjon om antall undervisningstimer og tilstedeværelse.
Studenter som mangler godkjenning grunnet fravær i en eller flere av idrettsaktivitetene kan pålegges å ta opp igjen hele, - eller deler av emnet/emnene neste år for å få avsluttende vurdering.
Studenter som mangler godkjenning grunnet fravær i en eller flere av idrettsaktivitetene kan ikke gå opp til praktisk metodisk eksamen.
Ferdighetskravene i idrettene er å betrakte som arbeidskrav som skal være godkjent for å få gå opp til praktisk metodisk eksamen og få avsluttende vurdering. Studenter som får èn eller flere av ferdighetskravene vurdert til ikke-godkjent ved første forsøk, gis mulighet for ett nytt forsøk.
Ferdighetskrav i Fotball:
Studentene skal kunne utføre grunnleggende fotballferdighet i spillsituasjoner og i en ferdighetsløype.
Ferdighetsløypen vil spesielt rette seg mot momentene:
 • Føring av ball m/retningsforandringer
 • Kortpasning/mottak
 • Langpasning/demping/mottak
 • Spill involvering i småspill

Ferdighetskrav i Basketball:
Studentene skal kunne utføre grunnleggende basketballferdighet i spillsituasjoner og i en ferdighetsløype.
Ferdighetsløypen vil spesielt rette seg mot momentene:
 • Dribling
 • Pasning
 • Mottak
 • Èn-to rytme og skudd.

Ferdighetskrav i Håndball:
Studentene skal kunne utføre grunnleggende håndballferdighet i spillsituasjoner og i en ferdighetsløype
Ferdighetsløypen vil spesielt rette seg mot momentene:
 • Forsvar/angrep
 • Pasning
 • Mottak
 • Skudd

Ferdighetskrav i Volleyball:
Studentene skal kunne utføre grunnleggende volleyballferdighet i spillsituasjon.
Dette vises ved at 4 studenter (2 på hver side av nettet) spiller 12 pasninger over nett, med 3 slag på hver side, og uten at ballen berører bakken.
Ballen skal mottas med baggerslag fram til medspiller som legger opp ballen, som tilslutt spilles over til den andre siden. Siste slag er valgfritt, men det gjelder å treffe den som skal ta imot for å lykkes med 12 pasninger over nettet.
Spillerne bytter plass ved hver ballveksling over nettet.
Ferdighetskrav i Friidrett:
Studentene skal kunne utføre:
Løp:
 • Sprint: 60m sprint fra startblokk med riktig startstilling
 • Hekk: hekkeløp over 5 hekker med 3-skrittsrytme på jente- og guttehekkehøyde 76 cm. og 91cm. Minimum 6 m. mellom hekkene for jenter og 7 m. for gutter.

Hopp:
 • Lengde: steghoppet med tilnærmet riktig tilløp, sats, svev og landing.
 • Høyde: tilløp, sats og hopp i tilnærmet floppstil.
 • Tresteg: tresteghoppet tilnærmet riktig tilløp, sats, svev og landing.

Kast:
 • Kule: tilløp med subbende hink. Kulestøtet skal utføres med høy albue (ikke kast).
 • Spyd: tilløp med kryssende steg. Spydet skal lande på spissen.

Ferdighetskrav i Svømming og Livredning:
Studentene skal kunne utføre:
 • 100m sammenhengende svømming hvorav 50m ryggsvømming og 50m crawlsvømming med tilnærmet korrekt pusteteknikk.

Studentene skal gjennomføre følgende livredningsprøve:
 • 200m distansesvømming som avsluttes med dykk ned til bunnen av bassenget (3,1m), hvor man henter og bringer en livredningsdukke opp til overflaten. Deretter ilandføres en jevnstor person 25m. prøven avsluttes på land med hjerte/lungeredning HLR på dukke.

Ferdighetskrav i Orientering:
Studentene skal gjennomføre en løype i kjent terreng under en maksimaltid som er skjønnsmessig satt. Løypen skal i hovedsak kreve ledelinjeorientering, men også stille krav til orientering ved bruk av kompass.
Ferdighetskrav i Dans:
Utvikle ferdigheter og bevegelsesrepertoar innen tradisjonsdanser, hiphop og kreativ dans.
Vise evne til improvisasjonsdans med gitte rammer, og kunne tilrettelegge for kreativ dans.
Bruke egne danseerfaringer, musikk og kreativitet i arbeidet med skapende dans i par og grupper
Ferdighetskrav i Turn og Apparatarbeid
Studentene skal kunne utføre:
Frittstående øvelse (grupper av 5 eller 6 studenter), og lage en sekvens av turnelementer, hvor:
 • Hver student viser minst 6 forskjellige elementer
 • Hver student viser minst 2 ulike rotasjoner
 • Hver student viser minst 2 ulike balanseelementer
 • Hver gruppe viser minst 5 pyramider
 • Det er krav for tydelig formasjonsskifter i form av forflytninger.

Trampett (gruppe av 5 eller 6 studenter): lage en instruksjons-video om salto forlengs.
Gruppene tar i bruk video-opptak, evt. tilgjengelige applikasjoner knyttet til teknikkanalyser (eks: coach`s eyes)
 • Hver student skal vise minst en øvelse, deløvelse
 • Hver student skal være delaktig i forklaringen av øvelser, feilretting
 • Instruksjons-video skal inneholde minst: 8 øvelser, øvelsene må speile progresjon; hva enkelte gruppemedlemmer skal jobbe videre i denne progresjonen (individualisering/vurdering for læring). Øvelsene kan redigeres i en felles fil, eller legges inn i en ppt presentasjon.

Fagperson(er)

Faglærer
Ingrid Møllerop, Eva Leibinger , Agnes Høigård Eriksen , Therese Engen, Anna Magnussen Vik , Silje Eikanger Kvalø , Leif Inge Tjelta , Bjørnar Kjellstadli , Åge Vigane , Gro Næsheim-Bjørkvik , Gerd Lise Midtgaard Nilsen Nordbotten , Rune Giske , Andreas Åvitsland , Atle Mjåtveit
Emneansvarlig
Geirulf Tronerud
Studieprogramleder
Eva Leibinger
Studiekoordinator
Ivar Bjørnsen

Arbeidsformer

Undervisningen vil vanligvis bli gitt i grupper. Deler av undervisningen vil foregå som studentstyrt undervisning der studentene selv planlegger og gjennomføre undervisningen. I tillegg gjennomføres studentaktiv undervisning hvor studentene observerer og korrigerer/feilretter hverandre. I forbindelse med denne typen undervisning er det tatt i bruk en del digitale hjelpemidler, blant annet i svømming og ved hjerte/lungeredning HLR:
Svømming:
Aktiv studentbruk av nettstedet «svømming.no» hvor all teknikk og progresjon innen svømmeopplæring er filmet og kan studeres.
Studentene bruker nettbrett og mobiltelefoner (kamera) til filming av hverandre. Hensikten er å lære observasjon og korrigering av teknikk.
Filmene kan studeres direkte på storskjerm som finnes i svømmehallen.
Filming med «delay»-kamera. (filmen tar opp mens studentene svømmer, men vises ikke før de kommer over bassenget. Lærerens muntlige tilbakemelding på den enkeltes teknikk, forsterkes da via digital/visuell framstilling.
Hjerte/Lungeredning HLR:
Svømmehallen er utstyrt med elektroniske dukker for trening av HLR. (QCPR Intstuctor)
Det medfølger en applikasjon som er lastet ned på nettbrett.
HRL forløpet/treningen overføres via AppleTv til prosjektor og storskjerm hvor studentene kan følge egen utførelse av HLR.
I etterkant vil programmet evaluere og gi tilbakemelding via applikasjonen/storskjerm på kvalitet og mulighet for forbedring av HLR-forløpet.
Friidrett:
Aktiv studentbruk av digitale hjelpemidler hvor teknikk og progresjon innen friidrett blir filmet og studeres.
Studentene bruker nettbrett og mobiltelefoner (kamera) til filming av hverandre. Hensikten er å lære observasjon og korrigering av teknikk.

Åpent for

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium
Idrett/kroppsøving - årsstudium

Emneevaluering

Tidligdialog, sluttevaluering og fagutvalg.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 29.09.2020