MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet er teoretisk og skal fremme studentenes lederferdigheter i idrettsaktivitet og kroppsøving. Studentene skal lære om sentrale forhold som det er viktig å ha kunnskap om i arbeid med barn og unge, og aktivitet/idrett. Emnet vil også utvikle studentenes evne til å reflektere over hva som skaper gode treningsmiljø.

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter gjennomført emne skal studenten kunne:
 • Gjøre rede for sentrale teorier i motivasjon, gruppedynamikk og læringsklima, og drøfte hvordan disse kan påvirke barn og unge i idrett/kroppsøving
 • Kjenne til kroppsøvingsfagets/idrettens rolle i forhold til å tilrettelegger aktiviteter for barn, ungdom, flerkulturelle og funksjonshemmede
 • Gjøre rede for hvordan kroppsøvingsfaget og idrett kan fremme livslang bevegelsesglede hos barn


Ferdigheter
Etter gjennomført emne skal studenten kunne:
 • Planlegge, gjennomføre og reflektere over egen undervisningspraksis
 • Drøfte idrettens utvikling, utfordringer og rolle i samfunnet


Generell kompetanse
Etter gjennomført emne skal studenten kunne:
 • Gjøre rede for og drøfte lederrollens betydning for barns utvikling og læring i idrett/kroppsøving når det gjelder lederstil, tilrettelegging og metodebruk
 • Identifisere og drøfte utfordringer innenfor kroppsøving og idrett

Innhold

 • Lederrollen som instruktør og lærer
 • Planleggingsprinsipper i undervisning
 • Tilpasset opplæring
 • Motivasjonsteorier
 • Idrettens barnerettigheter. Bestemmelser om barneidrett
 • Kroppsøvingsfagets formål og innhold
 • Idrettens verdigrunnlag
 • Idrett som integrasjonsarena
 • Spesialisering og allsidighet i barneidrett
 • Doping og spiseforstyrrelser
 • Kohesjon og sosial loffing
 • Mental trening og læringsklima

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Individuell skriftlig eksamen1/16 timerA - F

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Praksisopphold, Undervisning/treningsplanlegging
Arbeidskravene er:
1. Undervisning/treningsplanlegging.
2. Praksisrapport.
Studenter som får èn eller flere av oppgavene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form. Dersom en student også får ikke godkjent ved andre innlevering kan studenten IKKE gå opp til eksamen/vurdering. Studenten får neste mulighet for innlevering ved neste ordinære innlevering (neste studentkulls innlevering).

Arbeidskravene må være godkjent for å få gå opp til prøving.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Atle Mjåtveit, Agnes Høigård Eriksen
Faglærer
Cato Olsen Slettvold, Agnes Høigård Eriksen, Shaher Ahmmad Ibrahim Shalfawi, Kjetil Ingebrethsen, Agnes Høigård Eriksen, Silje Eikanger Kvalø, Rune Giske, Geirulf Tronerud
Studiekoordinator
Kari-Anne Svensen Malmo

Arbeidsformer

Undervisningen vil bli gitt som forelesninger, gruppearbeid, praksis og studentpresentasjoner.
Praksis kan være konsentrert i to uker i skolen, eller fordelt over tid i den frivillige idretten, i friluftslivsorganisasjoner eller offentlige instanser etter avtale med kursleder.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Idrett og samfunn (IDR101_1) 10

Emneevaluering

Tidligdialog og sluttevaluering.

Litteratur

Giske, R. og G. Næsheim-Bjørkvik (2013). Treningsledelse og lederutvikling. Gyldendal Norsk Forlag. Isbn 978-82-05-43617-6
Loland, S. (2015). Idrettsetikk. Akilles forlag, Oslo
Skaalvik, E.M. og Skaalvik, S. (2014): Skolen som læringsarena. selvoppfatning, motivasjon og læring. universitetsforlaget, Oslo
Høigaard. R. (2008) Gruppedynamikk. Cappelen Dam AS. ISBN3: 9788276345926
Weinberg, R. and D. Gould (2014). Foundations of Sports and Exercise Psychology. Human Kinetics ISBN 9781450469814


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 16.06.2019