MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Treningsledelse er et teoretisk emne som skal fremme studentenes lederferdigheter i idrettsaktivitet og kroppsøving. Studentene skal lære om pedagogiske prinsipper og didaktiske overveieleser knyttet til treningsaktivitet for barn og unge og kroppsøvingsundervisning. Kjennskap til barn og unges fysiske og psykiske utvikling, muligheter og utfordringer i arbeidet med å tilpasse aktivitet til ulike grupper, samt etiske og psykologiske perspektiver i idrett er sentrale temaer i emnet. Studentene skal utvikle evne til å reflektere over hva som skaper gode læring- og treningsmiljø.

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter gjennomført emne skal studenten kunne:
 • Gjøre rede for sentrale teorier i motivasjon, gruppedynamikk og læringsklima, og drøfte hvordan disse kan påvirke barn og unge i idrett/kroppsøving
 • Kjenne til kroppsøvingsfagets/idrettens rolle i å tilrettelegge for aktiviteter for mangfoldet av elever og idrettsungdom
 • Gjøre rede for hvordan kroppsøvingsfaget og idrett kan fremme livslang bevegelsesglede hos barn

Ferdigheter
Etter gjennomført emne skal studenten kunne:
 • Planlegge, gjennomføre og reflektere over egen undervisningspraksis
 • Drøfte idrettens utvikling, utfordringer og rolle i samfunnet

Generell kompetanse
Etter gjennomført emne skal studenten kunne:
 • Gjøre rede for og drøfte lederrollens betydning for barns utvikling og læring i idrett/kroppsøving når det gjelder lederstil, tilrettelegging og metodebruk
 • Identifisere og drøfte utfordringer innenfor kroppsøving og idrett

Innhold

 • Lederrollen som instruktør og lærer
 • Planleggingsprinsipper i undervisning
 • Tilpasset opplæring
 • Motivasjonsteorier
 • Idrettens barnerettigheter. Bestemmelser om barneidrett
 • Kroppsøvingsfagets formål og innhold
 • Idrettens verdigrunnlag
 • Idrett som integrasjonsarena
 • Spesialisering og allsidighet i barneidrett
 • Doping og spiseforstyrrelser
 • Kohesjon og sosial loffing
 • Mental trening og læringsklima

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Individuell skriftlig eksamen1/16 timerA - F

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Praksis, Undervisning/treningsplanlegging
Arbeidskravene er:
1. Undervisning/treningsplanlegging.
2. Praksisrapport.
Studenter som får én eller flere av oppgavene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form. Dersom en student også får ikke godkjent ved andre innlevering kan studenten IKKE gå opp til eksamen/vurdering. Studenten får neste mulighet for innlevering ved neste ordinære innlevering (neste studentkulls innlevering).
Arbeidskravene må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Agnes Høigård Eriksen , Atle Mjåtveit
Faglærer
Therese Engen, Anna Magnussen Vik , Agnes Høigård Eriksen , Silje Eikanger Kvalø , Rune Giske , Geirulf Tronerud
Studiekoordinator
Kari-Anne Svensen Malmo , Ivar Bjørnsen

Arbeidsformer

Undervisningen foregår i form av forelesninger, ulike varianter av gruppearbeid og praksisperiode.
Praksisperioden er en to ukers periode der studentene primært skal utvikle egne ferdigheter knyttet til planlegging og gjennomføring av undervisning i idretts- og kroppsøvingsaktiviteter for skoleelever fra ulike trinn.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Idrett og samfunn (IDR101_1) 10

Emneevaluering

Tidligdialog og sluttevaluering.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 27.09.2020