MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet Idrettspsykologi gir studentene en grunnleggende innføring i psykologiske problemstillinger (f.eks.: motivasjon, mestringstro, kohesjon, visualisering, avslapping, psykologiske aspekter ved spiseforstyrrelser, treningstvang, utbrenthet mm.) knyttet til fysisk aktivitet, kroppsøving og trening. Emnet går oddetallsår, på høsten.

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter gjennomført emne skal studenten kunne:
 • Beskrive den historiske utviklingen av idrettspsykologien som vitenskapelig disiplin
 • Forklare hvilke psykologiske forhold som virker på prestasjon
 • Gjøre rede for spiseforstyrrelser, treningstvang, utbrenthet og psykologiske aspekter ved idrettsskader
 • Gjøre rede for sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse
 • Beskrive barns psykologiske vekst og utvikling gjennom sin deltakelse i idrett

Ferdigheter
Etter gjennomført emne skal studenten kunne:
 • Analysere grupper i lys av gruppedynamisk teori
 • Utarbeide tiltak i forebygging og rehabilitering av disse

Generell kompetanse
Etter gjennomført emne skal studenten kunne:
 • Drøfte mental trening som framgangsmåte for å fremme prestasjon
 • Diskutere tiltak for å fremme positive helsevaner
 • Drøfte tiltak for å fremme karakter utvikling og psykologisk vekst

Innhold

 • Ledelse, sosial loffing, gruppeproduktivitet og kohesjon
 • Motivasjon, tro på egne mestringsevner, mestringsklima, mål
 • Visualisering, avslapning, selvmonolog, og konsentrasjon
 • Spisevegring, bulemi, overvekt, spillavhengighet, og rus
 • Karakterdanning, aggresjon og sportsånd

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Løpende vurdering av 4 oppgaver
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Innlevering 125/100 A - F
Innlevering 225/100 A - F
Innlevering 330/100 A - F
Muntlig presentasjon20/100 A - F
Ordning: Løpende vurdering av 4 oppgaver:
 • Oppgave 1: skriftlig 1500 ord +/-10% (i par), vekting: 25%
 • Oppgave 2: skriftlig 1500 ord +/-10% (i par), vekting: 25%
 • Oppgave 3: skriftlig 2000 ord +/-10% (individuell), vekting: 30%
 • Oppgave 4: muntlig presentasjon (15-20 min) (individuell), vekting: 20%

Hver oppgave må være bestått for å få studiepoeng i emnet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk oppmøte
I emnet idrettspsykologi forutsettes det at studentene er aktive deltakere i undervisningen. Profesjonskompetanse utvikles blant annet i dialog med studenter og lærere, i casediskusjoner, i framføringer, gjennom feltarbeid og i grundig arbeid med lærestoffet. Slik virksomhet foregår kontinuerlig i utdanningen. Det er derfor krav om minimum 80 % tilstedeværelse i undervisningen.
Det stilles krav om obligatorisk oppmøte knyttet til den praktiske gjennomførelsen av avslappingstrening og visualisering.
Arbeidskrav må være godkjent for å få adgang til prøving.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Rune Giske
Faglærer
Silje Eikanger Kvalø , Therese Engen, Eva Leibinger , Atle Mjåtveit
Studiekoordinator
Ivar Bjørnsen

Arbeidsformer

Forelesninger, gruppearbeid og studentpresentasjoner på høsten i oddetallsår.

Åpent for

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Emneevaluering

Tidligdialog og sluttdialog.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 29.09.2020