MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet utgjør 10 studiepoeng og gir en grunnleggende innføring i treningslære, i teori og praksis. Sentrale temaer er motorikk, basistrening, utholdenhet, styrke, spenst og hurtighet. Studentene skal lære å knytte teori og praksis.

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter gjennomført emne skal studentene:
 • Kjenne til og kunne forklare anerkjente treningsmetoder og treningsprinsipper
 • Kjenne til de sentrale begrepene som anvendes i treningslæren
 • Ha kunnskaper om idrettslige basisferdigheter
 • Kunne forklare hvordan variablene intensitet, volum og hyppighet påvirker idrettslig prestasjonsevne
 • Kunne beskrive og forklare motorisk utvikling i lys av sentrale teorier

Ferdigheter
Etter gjennomført emne skal studentene:
 • Kunne anvende kunnskaper om idrettslige basisferdigheter til å planlegge og tilrettelegge idrettsaktivitet i varierte miljø
 • Kunne anvende sentrale treningsmetoder og treningsprinsipper og vise hvordan disse kan brukes på ulike nivå innen idrett
 • Kunne beskrive læringsprosessen i motorisk utvikling og kunne sette i verk tiltak som kan fremme læring av bevegelser

Generell kompetanse
Etter gjennomført emne skal studentene:
 • Kunne fungere som trenere for barn og unge i individuelle idretter og i lagidretter
 • Kunne tilrettelegge for et varier og stimulerende bevegelsesmiljø i skole og i den frivillige idrett

Innhold

 • Treningsplanlegging
 • Oppvarming
 • Utholdenhet
 • Hurtighet
 • Spenst
 • Styrke
 • Bevegelighet
 • Koordinasjon
 • Basistrening
 • Motorisk utvikling
 • Motorisk læring

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Skriftlig eksamen1/16 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Multible choice test, Obligatorisk undervisning
I den praktiske delen av undervisningen er det krav om 80% obligatorisk deltagelse i hvert tema (se emneplanen). Studenter som av ulike grunner ikke deltar i noen av de praktiske timene kan avtale med faglærer hvordan de kan gjennomføre tilsvarende timer, og hvordan de skal dokumentere at timene er gjennomført. Studenter som ikke gjennomfører den praktiske obligatoriske undervisningen mister retten til å gå opp til skriftlig eksamen i emnet.
En multiple-choice test må være vurdert til godkjent for å få gå opp til avsluttende eksamen i emnet. På multiple-choice testen må studentene ha 100 % rette svar for å kunne gå opp til eksamen i emnet. Studentene får ubegrenset antall forsøk innen tidsfrist.
Studenter som får èn eller flere av gruppeoppgavene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Leif Inge Tjelta
Faglærer
Anna Magnussen Vik , Therese Engen, Andreas Åvitsland , Eva Leibinger , Cathrine Nyhus Hagum , Øyvind Johannes Holtlien Salvesen , Agnes Høigård Eriksen , Bjørnar Kjellstadli
Studiekoordinator
Ivar Bjørnsen

Arbeidsformer

Undervisningen vil bli gitt som praktiske økter, forelesning, gruppearbeid og studentpresentasjoner.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Kropp og trening (IDR100_1) 10

Åpent for

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium
Idrett/kroppsøving - årsstudium

Emneevaluering

Tidligdialog og sluttevaluering.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 27.09.2020