MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet strekker seg over to semestre, hvor høstsemestret gir studenten en grunnleggende innføring i menneskets fysiologi, og våren gir en innføring i sammenhengen mellom menneskets anatomi og bevegelseslære.

Læringsutbytte

Fysiologi
Etter gjennomført emne skal studenten ha:
Kunnskaper om:
 • Hvordan fysiologiske mekanismer gjør kroppen i stand til å skape kraft og bevegelse.
 • Fysiologiske egenskaper og fysisk yteevne/kapasitet
 • Fysisk aktivitet, livsstil og helse

Ferdigheter i:
 • Å vurdere elevers og idrettsutøveres fysiologiske egenskaper som grunnlag for veiledning i fysisk aktivitet og idrett
 • Å kunne vurdere sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse som grunnlag for veiledning for endring i livsstil

Generell kompetanse i:
 • Å forstå betydningen av sammenhengen mellom fysiologiske egenskaper og fysisk yteevne/kapasitet
 • Å forstå betydningen av sammenhengen mellom fysisk aktivitet, livsstil og helse

Bevegelseslære m/anatomi
Etter gjennomført emne skal studenten ha:
Kunnskaper om:
 • Bevegelsesapparatets anatomi: å beskrive og gjøre rede for hvilke muskler som er sentrale ved utøvelse av grunnleggende idrettsaktiviteter
 • Bevegelseslære: å beskrive og gjøre rede for hvilke mekaniske prinsipper som er sentrale ved utøvelse av grunnleggende idrettsaktiviteter

Ferdigheter i:
 • Å analysere idrettsbevegelser ut fra mekaniske/organiske prinsipper og retningslinjer

Generell kompetanse i:
 • Å forstå betydningen av sammenhengen mellom organisk og mekanisk analyse (anatomi og bevegelseslære) som grunnlag for å vurdere og veilede elever/utøver i praktiske aktiviteter

Innhold

Del 1: Fysiologi (høst)
 • Grunnleggende celle- og vevsfysiologi
 • Energistoffskiftet i hvile og arbeid
 • Muskelsystemet
 • Nervesystemet
 • Hormonsystemet
 • Sirkulasjonssystemet
 • Respirasjonssystemet
 • Temperaturregulering og væskebalanse
 • Fysisk aktivitet og helse

Del 2: Bevegelseslære m/anatomi (vår)
 • Anatomiske begreper og terminologi
 • Skjelettets oppbygning og funksjon
 • Sentrale muskelgrupper i kroppsstammen, over- og underekstremiteten
 • Muskelbruk i ulike bevegelser
 • Begreper og terminologi i bevegelseslære
 • Mekanisk/organisk analyse av idrettslige bevegelser

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

To skriftlige eksamener
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen i fysiologi1/23 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt
Skriftlig eksamen i bevegelseslære med anatomi1/24 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt
Vurderingen i fysiologi er en 3 timers skriftlig eksamen som sluttføres i høstsemesteret.
Vurderingen i bevegelseslære med anatomi er en 4 timers skriftlig eksamen som sluttføres i vårsemesteret.
Begge eksamensdelene må være bestått for at studenten kan få samlet karakter i emnet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Gruppeoppgave i bev.lære m.anatomi, 4 individuelle oppgaver i fysiologi
Fysiologi (høstsemesteret): Følgende 4 individuelle arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen og få avsluttende vurdering: 2 flervalgsoppgaver på nett, 1 oppgave med spørsmål som skal besvares på minimum 1200 ord og 1 oppgave knyttet til kurs i metode på 1500 ord +\- 10 %.
Bevegelseslære m/anatomi (vårsemesteret): Det utarbeides en gruppeoppgave som må være godkjent for å for å kunne gå opp til eksamen og få avsluttende vurdering.
Studenter som får en eller flere av oppgavene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for en ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.
Egne og andres studentpresentasjoner og metodekurs er obligatoriske og må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen (se emneplanen for tidspunkt).

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Gerd Lise Midtgaard Nilsen Nordbotten
Studiekoordinator
Ivar Bjørnsen
Faglærer
Håvard Myklebust , Shaher Ahmmad Ibrahim Shalfawi , Geirulf Tronerud , Cathrine Nyhus Hagum

Arbeidsformer

Undervisningen vil bli gitt som forelesning, praktiske demonstrasjoner, praktiske demonstrasjoner m/videoanalyse, gruppearbeid og studentpresentasjoner.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Kropp og trening (IDR100_1) 10

Åpent for

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium
Idrett/kroppsøving - årsstudium

Emneevaluering

Tidligdialog og sluttevaluering.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 29.09.2020