MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


I dette emnet skal studentene opparbeide seg kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse knyttet til å kunne planlegge, gjennomføre og evaluere ekskursjoner i skog og høyfjell.

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter gjennomført emne skal studenten:
 • Kunne gjøre rede for lokal og norsk friluftslivshistorie, og vår tids bruk av naturen
 • Kunne gjøre rede for og drøfte ulike natursyn
 • Kunne gjøre rede for noen fjellblomster og bergarter, og hvordan landskapet er formet av is og istider
 • Kunne planlegge ulike friluftslivsturer knyttet til skog og høyfjell

Ferdighet
Etter gjennomført emne skal studenten:
 • Kunne gjennomføre og vurdere ulike friluftslivsturer knyttet til skog og høyfjell
 • Kunne gjøre rede for og drøfte allemannsretten og friluftslivsloven i lys av vår tids bruk av naturen

Generell kompetanse
Etter gjennomført emne skal studenten:
 • Kunne lede grupper på tur i skog og høyfjell
 • Kunne ivareta sikkerheten på tur i skog og høyfjell
 • Kunne utføre grunnleggende førstehjelp i skog og høyfjell

Innhold

 • Turplanlegging med ferdsplan og risikovurdering
 • Naturkjennskap, fjellblomster, istider og landskap formet av is
 • Førstehjelp i tilknytning til turer i skog og høyfjell
 • Friluftslivsledelse
 • Kart og kompass
 • Egenferd

Kostnader: Transport til obligatoriske ekskursjoner på bachelorprogrammet i idrett, 2. studieår dekkes av instituttet. Kostnader knyttet til overnatting inne, mat og personlig utstyr dekkes av studenten. Det tilrettelegges for gratis overnatting i telt.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Skriftlig skoleeksamen og aktiviteter
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
4-5 dager til Hardanger 0/100 Bestått - Ikke bestått
3-4 dagers fjelltur i Ryfylkeheiene. Overnatting i telt og gapahuk 0/100 Bestått - Ikke bestått
Egenferd fjelltur eller kano. 2-3 netter60/100 A - F
Tre valgfrie dagsturer i Rogaland med utarbeidelse av turplan. Turene ledes av studentene0/100 Bestått - Ikke bestått
Skriftlig skoleeksamen40/1004 timerA - F
Skriftlig eksamen i friluftslivshistorie og naturkjennskap teller 40 %(A-F)
Praktisk vurdering etter ekskursjoner og presentasjon med film fra studentledet egenferd teller 60 % (A-F). For å bli vurdert på ekskursjonene må man i tillegg til gjennomføringen også delta på planleggingsarbeidet i forkant av ekskursjonene, samt skrive et refleksjonsnotat i etterkant.
Alle ekskursjoner er deleksamener, og må være gjennomført og vurdert (A-F) for å få samlet karakter og studiepoeng i emnet.
Ekskursjonene er:
En 4-5 dagers tur til Hardanger eller Ryfylke.
En 3-4 dagers fjelltur til Ryfylkeheiene.
Studentledet egenferd (2-3 netter) - presentasjon med film
3 valgfrie dagsturer i Rogaland sammen med medstudenter. Turmål fra egen liste.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Åge Vigane
Faglærer
Øyvind Johannes Holtlien Salvesen , Therese Engen, Eva Leibinger
Studieprogramleder
Eva Leibinger
Studiekoordinator
Ivar Bjørnsen

Arbeidsformer

Undervisningen veksler mellom ekskursjoner og teoriundervisning.

Åpent for

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium
Utveksling til Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Emneevaluering

Tidligdialog og sluttevaluering.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 29.09.2020