MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Bruke nærmiljøet langs kysten til fots, i robåt og på sykkel for å erfare helsegevinstene ved opphold i naturen, og kunne planlegge og lede aktiviteter for skolebarn.

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter gjennomført emne skal studenten:
 • Kunne gjøre rede for livet i fjæra med bl.a. ulike fiskeslag, skjell og tang
 • Kunne gjøre rede for ulike blomster og fugler langs kysten

Ferdigheter
Etter gjennomført emne skal studenten:
 • Kunne analysere terrenget, planlegge og lede ulike aktiviteter i nærmiljøet
 • Kunne tilpasse naturaktiviteter til ulike brukergrupper i ulike naturmiljø
 • Kunne gjennomføre og vurdere helsefremmende aktiviteter i naturen i nærmiljøet

Generell kompetanse
Etter gjennomført emne skal studenten:
 • Kunne lede grupper på tur
 • Kunne ivareta sikkerheten ved ulike former for aktivitet
 • Kunne utføre HLR og livreddende førstehjelp i tilknytning til sjø/åpent farvann

Innhold

 • Spenningsaktiviteter, trening, rekreasjon og teambuilding i nærmiljøet
 • Tilpasse aktiviteter ulike brukere
 • Ro og fisketur
 • Tilberedning av krabbe. Sløying og filetering av fisk
 • Lederrollen overfor barn og unge
 • Førstehjelp
 • Sykkeltur
 • Klatring. Brattkort inne og toppsikring ute
 • Dagstur sykkel
 • Egenferd sykkel i Rogaland

Kostnader: Kostnader til ro og fisketur på bachelorprogrammet i idrett, 2. studieår dekkes av instituttet. Overnatting i telt. Mat og personlig utstyr dekkes av studenten.

Forkunnskapskrav

IDR122 Vinterfriluftsliv og ledelse

Eksamen/vurdering

Praktiske prøver
Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
To praksisdager med elever med planleggingsskjema1/5 Bestått - Ikke bestått
Dagstur sykkel1/5 Bestått - Ikke bestått
Egenferd sykkel med 2 overnattinger i telt1/5 Bestått - Ikke bestått
Ro og fisketur1/5 Bestått - Ikke bestått
Gjennomført klatrekurs inne og ute1/5 Bestått - Ikke bestått
Studentene må gjennomføre følgende obligatoriske deleksamener som vurderes til bestått/ikke bestått:
 • To praksisdager med elever med planleggingsskjema.
 • Dagstur sykkel.
 • Egenferd sykkel med 2 overnattinger i telt. Det er en filmpresentasjon tilknyttet egenferden på sykkel.
 • Ro og fisketur.
 • Gjennomført klatrekurs inne og ute.

Alle deleksamenene må være bestått for at studenten skal få studiepoeng i emnet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Tre obligatoriske praksisdager

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Åge Vigane
Studiekoordinator
Cato Olsen Slettvold , Kari-Anne Svensen Malmo
Faglærer
Bjørnar Kjellstadli , Geirulf Tronerud
Studieprogramleder
Eva Leibinger
Instituttleder
Elin Marie Thuen

Arbeidsformer

Undervisningen veksler mellom praktisk og teoretisk undervisning.
Praksisdager med skoleklasser.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Friluftsliv, emne 2: Veiledning, undervisning og ledelse (IDR108_1) 5
Friluftsliv, emne 6: Friluftsliv, skolens nærmiljø, skog og barmark (IDR112_1) 5
Friluftsliv: Friluftsliv - skolens nærmiljø, skog og barmark. Veiledning og ledelse. (IDR119_1) 10

Åpent for

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Emneevaluering

Tidligdialog og sluttevaluering.

Litteratur

Bagøien, T. E. (red) «Barn i friluftsliv. Om verdifullt friluftsliv.» Oslo: Sebu forlag, 1999.
Bagøien, T. E, og Storli, R «Lag en naturlekeplass- I barnehage og skole.» Gyldendal Norsk Forlag AS 2002. 2. utgave 2013
Tronstad, Stein «Innføring i klatring.» Akilles Oslo
Artikler som publiseres på Canvas.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 20.08.2019