MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Bacheloroppgaven består av en individuell skriftlig oppgave som gir studenten en fordypning I en valgt vitenskapelig problemstilling knyttet til idrett og kroppsøving.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Etter gjennomført emne skal studentene:
  • kunne ta utgangspunkt i faglitteraturen og demonstrere en vitenskapelig problemstilling innenfor et valgt fagområde/tema knyttet til idrett/kroppsøving

Ferdigheter
Etter gjennomført emne skal studentene:
  • kunne bruke vitenskapelig metoder for å belyse en problemstilling innenfor et valgt fagområde/tema knyttet til idrett/kroppsøving

Generell kompetanse
Etter gjennomført emne skal studentene:
  • kunne drøfte resultater knyttet til en vitenskapelig problemstilling innenfor idrett/kroppsøving.

Innhold

Arbeidet med bacheloroppgaven skal gi studenten en fordypning i et valgt tema hvor det legges vekt på at studenten gjennomfører relevante litteratursøk og er i stand til å analysere og formidle dette. Studenten skal demonstrerer metodiske kunnskaper og ferdigheter for å belyse forskningsspørsmålet i oppgaven. I tillegg skal studenten presentere data/empiri på en oversiktlig måte for deretter drøfte resultatene i lys av foreliggende litteratur og metode(r).

Forkunnskapskrav

Et av følgende alternativer:
  • IDR101 Idrett og samfunn, IDR102 Lek - Idrett - Dans, IDR103 Friluftsliv, ski og skøyter, IDR117 Treningslære 1, IDR118 Fysiologi og Bevegelseslære med anatomi
  • IDR100 Kropp og trening, IDR101 Idrett og samfunn, IDR102 Lek - Idrett - Dans, IDR103 Friluftsliv, ski og skøyter
  • IDR100 Kropp og trening, IDR101 Idrett og samfunn, IDR102 Lek - Idrett - Dans, IDR103 Friluftsliv
  • IDR102 Lek - Idrett - Dans, IDR103 Friluftsliv, ski og skøyter, IDR108 Treningsledelse 1 og samfunnsvitenskapelige emner, IDR117 Treningslære 1, IDR118 Fysiologi og Bevegelseslære med anatomi

dend120 studiepoeng, tilsvarende alle emner fra 1. og 2. studieår, må være fullført innen utgangen av høstsemesteret i 3. år for at man kan fullføre bacheloroppgaven.

Av 120 studiepoeng er det obligatorisk med 60 studiepoeng idrettsrelaterte emner tilsvarende et årskurs i idrett/kroppsøving. De resterende 60 studiepoengene kan enten være idrettsrelaterte (emner fra BA idrett 2. år) eller fra et annet fagområde (emner som er innpasset i BA-graden).

For årskurs idrett, godkjennes ett av følgende alternativer (nyere og eldre emnekombinasjoner):

IDR101 Idrett og samfunn, IDR102 Lek - Idrett - Dans, IDR103 Friluftsliv, ski og skøyter, IDR117 Treningslære 1, IDR118 Fysiologi og Bevegelseslære med anatomiIDR108 Treningsledelse 1 og samfunnsvitenskapelige emner, IDR102 Lek - Idrett - Dans, IDR103 Friluftsliv, ski og skøyter, IDR117 Treningslære 1, IDR118 Fysiologi og Bevegelseslære med anatomi.IDR100 Kropp og trening, IDR101 Idrett og samfunn, IDR102 Lek - Idrett - Dans, IDR103 Friluftsliv, ski og skøyterIDR100 Kropp og trening, IDR101 Idrett og samfunn, IDR102 Lek - Idrett - Dans, IDR103 Friluftsliv

 

I tillegg til årskurset er også IDR106 Vitenskapsteori, metode og statistikk et forkunnsskapskrav for å få levere bacheloroppgaven.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Bacheloroppgave og muntlig prøve1/1 A - F
Omfang og formelle krav:
8.000 ord +/-10%, skrift: Times New Roman 12 p, med marg, linjeavstand 1 ½ og sidenummerering. Sammendrag, innholdsfortegnelse, illustrasjoner og vedlegg kommer i tillegg til sideantallet. Det brukes standard framside på bokmål eller nynorsk som inneholder: emnekode og emnenavn, studentens navn, tittel på oppgaven (norsk og engelsk), antall ord. Referanser oppgis i tråd med gjeldende retningslinjer. Oppgaven leveres som pdf-fil på Inspera.
Vurdering:
Bacheloroppgave (skriftlig): karakter mellom A-F
Muntlig eksamen består av en presentasjon av oppgaven og en muntlig høring. Den muntlige eksamen kan justere karakteren gitt på den skriftlige oppgaven med inntil en karakter. Kandidater som har fått strykkarakteren F på den skriftlige oppgaven gis ikke anledning til å gå opp til muntlig eksamen.
Begge vurderingsdeler må være bestått for at bacheloroppgaven kan godkjennes.
Det blir gitt en avsluttende karakter.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Midtveispresentasjon
Bacheloroppgaven skal presenteres i et 10-15 minutters framlegg for medstudenter og lærere. Gjennomført og godkjent framlegg er en forutsetning for å få den skriftlige bacheloroppgaven endelig vurdert, men framlegget er ikke en del av vurderingsgrunnlaget for bacheloroppgaven.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Eva Leibinger
Faglærer
Shaher Ahmmad Ibrahim Shalfawi , Håvard Myklebust , Gro Næsheim-Bjørkvik , Anna Magnussen Vik , Agnes Høigård Eriksen , Leif Inge Tjelta , Kjetil Ingebrethsen, Therese Engen , Bjørnar Kjellstadli , Silje Eikanger Kvalø , Åge Vigane , Geirulf Tronerud , Atle Mjåtveit , Rune Giske , Gerd Lise Midtgaard Nilsen Nordbotten
Studiekoordinator
Cato Olsen Slettvold , Kari-Anne Svensen Malmo , Hege Cecilie Nygaard Barker
Instituttleder
Elin Marie Thuen

Arbeidsformer

Selvstendig skriftlig oppgave. Hver student har 4 timer til veiledning. Plan for veiledning avtales med de respektive veiledere. Presentasjon av oppgaven.

Åpent for

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

LitteraturDette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 21.08.2019