MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Dette emnet gir en innføring i de prisbestemmelse og kilder til prisvolatilitet, samt de vanligste verktøyene for å håndtere den risikoen dette innebærer

Læringsutbytte

En kandidat som har gjennomført kurset skal:
Forstå faktorer som forårsaker skift i tilbud og etterspørsel i et marked
Analysere hvordan skift i etterspørsel og tilbud influerer pris og prisvolatilitet i et marked
Forstå sammenhengen mellom risiko og avkastning
Benytte VaR til å anslå porteføljerisiko
Benytte derivater til å redusere markedsrisiko

Innhold

Dette kurset består av tre deler; markeder, risikohåndtering og hedging.
I den første delen av kurset analysers de forskjellige elementene i en markedslikevekt. Det vil bli vist hvordan forskjellige faktorer influerer etterspørsel og tilbud. Dette gir verktøy til å undersøke prisbestemmelsesprosessen for forskjellige goder og verdipapirer og hvordan spesifikke markedskarakteristika influerer prisvolatilitet.
Den andre delen dekker porteføljeteori og risikostyring. Porteføljeteori ser på relasjonen mellom avkastning og risiko og kurset vil se på metoder for porteføljeanalyse. Spesielt vil vi se på Value-at-Risk (VaR) som er en metode som benyttes i finansmarkeder og av myndigheter regulatorisk. VaR beregner nedsiden for en portefølje og estimeres ved bruk av parametrisk, historisk eller Monte Carlo metoder.
Den tredje delen ser på markedsbaserte metoder for å takle pris-risiko, slik som futures kontrakter, swaps og opsjoner. Dette inkluder rollen spekulasjon spiller i råvaremarkeder. Vi vil også se lager og rollen optimalt lagerhold har på prissetting av råvarer og prisvolatilitet, samt forholdet mellom spot og futuresmarkeder.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

IND500 Investeringsanalyse

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Skriftlig eksamen1/14 timerA - FKalkulator.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Tre obligatoriske oppgaver
Alle må være godkjent for å få ta eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Sigbjørn Landazuri Tveteraas
Faglærer
Atle Øglend , Roy Endre Holsvik Dahl , Frank Asche
Instituttleder
Tore Markeset

Arbeidsformer

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Economics of Energy Markets (MØA285_1) 5

Åpent for

Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing.
Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. 5 år
Privatister

Emneevaluering

Emneevaluering skjer i henhold til fakultetets retningslinjer.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 25.10.2020