MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Masteroppgaven er et selvstendig arbeid der du skal bruke de kunnskapene som er opparbeidet gjennom studiet til å løse en gitt oppgave. Gjennom denne oppgaven skal du vise evner og kvaliteter som kommende sivilingeniør.
Oppgaven skal normalt utføres i siste semester av masterstudiet. Unntak er masteroppgaver på 60 studiepoeng som normalt skal skrives i løpet av det siste året. På dette stadiet har du vanligvis skaffet deg de fagkunnskapene som kreves for gjennomføring av en relevant masteroppgave for studieløpet ditt.

Læringsutbytte

Masteroppgaven skal være et individuelt arbeid der kandidaten viser at hun/han har evne til selvstendig fordypning i et nærmere avgrenset fagområde. Arbeidet avsluttes med en skriftlig rapport. En kandidat med fullført og bestått masteroppgave skal ha følgende læringsutbytte: - Kan formidle omfattende selvstendig arbeid - Kan beskrive oppgaven klart og ryddig og behersker fagområdets terminologi og uttrykksformer - Har oversikt over gjeldende internasjonal litteratur, vitenskapelig rapportering og etiske standarder på fagområdet og kan forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder - Kan analysere relevante teoretiske modeller eller studier støttet av forskningsresultat - Kan anvende og analysere relevante metodeverktøy og arbeidsmåter - Kan utrede problemstillingen og analysere resultat og egen konklusjon i forhold til problemstilling - Har evne til refleksjon og kritisk vurdering av eget arbeid - Kan forsvare og være god rollemodell for høy etisk atferd i faglige og andre sammenhenger

Innhold

De fleste studentene på studiet skriver masteroppgaven i eller i tilknytning til en bedrift. Aktuell bedrift bør avklares i løpet av 3. semester. Tema for oppgaven velges fra studiets spesialiseringer og/eller studentens ingeniørfaglige fordypning, hvor primært både tekniske og økonomiske forhold blir behandlet. Etter søknad kan 2 studenter få anledning til å ha et felles grunnlag i sine oppgaver. Fellesdelen kan høyst utgjøre 50 % av oppgavene, og oppgavene leveres og bedømmes individuelt.

Forkunnskapskrav

Viser til Regler for Bachelor- og masteroppgaver for krav om beståtte studiepoeng for å ta ut masteroppgave.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Hovedoppgave/Masteroppgave1/1 A - F
Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger §2-10 Antall forsøk punkt 4:
En kandidat har som hovedregel ett forsøk på en utøvende eksamen, bachelor- eller masteroppgaven.
a) Det kan etter søknad innvilges et 2. forsøk dersom en kandidat ønsker å forbedre karakteren. I slike tilfeller kan kandidaten ikke gis anledning til å bearbeide en tidligere innlevert besvarelse, men må skrive en ny besvarelse på et nytt grunnlag.
b) En kandidat som ikke har bestått utøvende eksamen, bachelor- eller masteroppgaven kan etter søknad innvilges et 2. forsøk. I slike tilfeller kan bachelor- eller masteroppgaven leveres inn i bearbeidet form eller det kan leveres en helt ny oppgave. Denne skal da leveres innen fastsatt frist, og blir tellende som et nytt eksamensforsøk.
c) Dekan selv skal gi utfyllende regler for gjennomføring, veiledning av bachelor- og masteroppgaver.
En bachelor- eller masteroppgave som ikke blir levert innen tidsfristen, blir vurdert som ikke bestått.
Les mer: http://student.uis.no/getfile.php/Intranett%20Studentsider%20og%20ansattsider/Reglar1.pdf

Fagperson(er)

Faglærer
Atle Øglend , Roy Endre Holsvik Dahl , Tone Bruvoll , Jostein Aleksandersen, Petter Osmundsen , Kristin Helen Roll , Knut Erik Bang , Sigbjørn Landazuri Tveteraas
Emneansvarlig
Frank Asche
Instituttleder
Tore Markeset

Arbeidsformer

Veiledet selvstending prosjektarbeid

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Masteroppgave industriell økonomi (MINMAS_1) 30

Åpent for

Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing.
Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. 5 år

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 25.10.2020