MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


INF200 Sammensatt innføringsemne i kammermusikk/teori er et emne på det laveste utøvernivået ved IMD, og kombineres med VIM100. Emnet er spesielt innrettet for studenter på klassisk musikk. Studenten deltar i kammermusikk/ensemblespill i minst ett ensemble med minst tre utøvere. Innstudering og repertoarkunnskap, konsertpraksis og instrumentkunnskap vektlegges. Emnet setter høye krav til studentens arbeidsdisiplin og evne til å organisere selv, selv om det også gis faglig veiledning av en tildelt lærer. Studentermå påregne en stor mengde egenøving og øving i ensemble. Det kreves også tilstedeværelse på oppsatte seminarer og masterclasser.
Det kan være flere instrumental- og teorilærere med ulike ansvarsområder i emnet. Det overordnede fagansvaret ivaretas av fagleder.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:
Generell kompetanse
 • Utvikle rolleforståelse som ensemblemusiker, oppleve og forstå samhandlingens betydning for resultatet
 • Kunne reflektere over musikkteoriens relevans i forhold til egen utøvende praksis

Kunnskaper
 • demonstrere en viss stilistisk differensiert interpretasjonsevne innen samspillsrepertoaret
 • demonstrere grunnleggende kunnskaper innen teori og satslære
 • demonstrere basiskunnskaper i gehør

Ferdigheter
 • demonstrere grunnleggende ferdigheter innen gehør
 • demonstrere en grunnleggende musikkhistorisk og stilistisk oversikt
 • demonstrere grunnleggende tekniske og musikalske ferdigheter innen kammermusikk

Innhold

Emnet vil i sine delkurs kunne inneholde teoretiske og utøvende elementer som:
 • skala- og akkordkunnskap
 • skala/akkord-relasjoner
 • trinnanalyse
 • funksjonsanalyse
 • rytmikk
 • grunnleggende polyrytmikk
 • lytting til og identifikasjon av musikkens elementer
 • transkripsjon av énstemmig og tostemmig sats
 • opplæring i grunnleggende satstekniske prinsipper og arrangerings/instrumentasjonshåndverk
 • opplæring i musikkhistoriske epoker med deres musikalske karakteristika gitt ved utvalgte verk
 • innblikk i elementær verkanalyse
 • samspill, kammermusikk, akkompagnement

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Utøvende eksamen1/115 minutterBestått - Ikke bestått
En utøvende eksamen på 10- 15 minutter.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Ettersom emnet i stor grad er basert på individuell veiledning kreves fremmøte til all undervisning, samt fullføring av utøvende semesterprøve, kurs og aktiviteter. Tilsvarende er deltagelse i seminarer obligatorisk.
Det vises ellers til UKs krav til fremmøte.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Harald Eikaas
Studiekoordinator
Anne Siri Norland

Arbeidsformer

Undervisning i delemnene gis i form av forelesning/fellesundervisning, jevnlig arbeid med gitte oppgaver, gruppeundervisning og individuell veiledning. Korsang vil også være en aktuell arbeidsform. Gruppene bør være av varierende størrelse avhengig av program. I et didaktisk helhetsbilde må en derfor ta hensyn til de fysiske rammene, da særlig rom og utstyr. Det oppfordres også til individuelt arbeid alternerende med kollokviearbeid.

Åpent for

Utøvende musikk - årsstudium

Emneevaluering

Rutiner for studentevaluering i emnet er utarbeidet ved fakultetet, og tilrettelegges for denne type utøvende emner. Emneevalueringen skjer i overensstemmelse med UiS' kvalitetssystem.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 12.08.2020