MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet skal gi studenten en introduksjon til maskiningeniørstudiet og et grunnlag for de senere emner i studiet. Dette oppnås ved å lære velegnede dataverktøy som MATLAB og et relevant DAK-program og bruke det eksperimentelle utstyr i instituttets laboratorier. Gjennom øvelser og prosjektarbeid vil studenten bli kjent med ingeniørfaget i samarbeid med andre studenter.

Læringsutbytte

Kunnskap: Ha en grunnleggende forståelse av MATLAB som ingeniørverktøy. Være kjent med grensesnitt og ferdigdefinerte funksjoner i MATLAB. Ha en grunnleggende forståelse om geometisk beskrivelse av maskindeler. Kunnskap om materialers mekaniske egenskaper og hvordan disse bestemmes eksperimentelt.
Ferdigheter: Kunne lage programmer i Matlab med bruk av logiske funksjoner og kontrollstrukturer. Kunne bruke et relevant DAK-program i 3D modellering. Kunne bestemme materialers mekaniske egenskaper ved bruk av strekk- og skårslagsprøving
Generell kompetanse: Beherske problemløsing og kunne anvende flytskjema og pseudokode i forbindelse utvikling og beskrivelse av algoritmer. Kunne planlegge og løse en prosjektoppgave i samarbeid med andre studenter. Kunne skrive en teknisk rapport. Kunne identifisere sikkerhets-, sårbarhets-, personverns- og datasikkerhetsaspekter i produkter og systemer som anvender IKT.

Innhold

Emnet skal gi studenten en introduksjon til maskiningeniørstudiet og et grunnlag for de senere emner i studiet. Dette oppnås ved å lære velegnede dataverktøy som MATLAB og et relevant DAK-program og bruke det eksperimentelle utstyr i instituttets laboratorier. Gjennom øvelser og prosjektarbeid vil studenten bli kjent med ingeniørfaget i samarbeid med andre studenter.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Skriftlig eksamen, prosjektarbeid og Lab-øvinger
Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Individuell skriftlig eksamen Matlab2/5 A - FBestemt enkel kalkulator.
Prosjektarbeid i DAK2/5 A - F
Laboratorieøvinger i materialteknologi1/5 A - F
Både for prosjektrapport i DAK og Laboratorieøvinger i materialteknologi er det innlevering av rapport for hver gruppe som vurderes med karakter. Alle tre deler av emnet må være bestått for å få bestått i emnet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske øvinger i matlab, Obligatorisk innleveringer i DAK - SolidEdge, Obligatorisk deltagelse på lab i materialteknologi
Obligatorisk innlevering i MATLAB og obligatorisk innlevering i datasikkerhet må være godkjent før studenten kan gå opp til skriftlig eksamen. Obligatoriske innleveringer i maskintegning. Obligatorisk deltakelse i laboratoriøvelse i materialteknologi og måleteknikk.

Fagperson(er)

Faglærer
Arnfinn Aas Eielsen , Dimitrios Pavlou , Ove Mikkelsen , Per Jotun , Tom Ryen , Vidar Folke Hansen , Hirpa Gelgele Lemu
Emneansvarlig
Chandima Ratnayake Ratnayake Mudiyanselage
Ansvarlig laboratorieøvelser
Jørgen Grønsund , Yaaseen Ahmad Amith , Johan Andreas Håland Thorkaas
Instituttleder
Tor Henning Hemmingsen

Arbeidsformer

MATLAB:
3 timer forelesning og 3 timer øvinger pr. uke de første 6 uker.
DATASIKKERHET:
Nettbasert kurs som gjennomføres individuelt. Åpent fram til 3 uker før eksamen.
MASKINTEKNIKK OG MATERIALTEKNOLOGI:
2 timer forelesning pr. uke de første 2 uker: Introduksjon til maskinteknikk og materialteknologi.
4 timer pr. uke de neste 5 uker, med opplæring/øving i Datamaskinassistert konstruksjon (DAK). Obligatoriske innleveringer i relevant DAK-program. Prosjektarbeid med DAK de siste 4 uker, 2 timer veiledning pr uke. 2-4 studenter pr gruppe.
2 timer obligatorisk laboratorieøvelse i materialteknologi. 3-4 studenter pr gruppe.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Matlab for ingeniører (BID260_1) 5
Maskinteknikk - Intro (BIM100_1) 5
Ingeniørfaglig innføringsemne - Petroleum (ING130_1) 4
Ingeniørfaglig innføringsemne Kjemi og miljø (ING140_1) 4
Ingeniørfaglig innføringsemne - Data og elektro (ING100_1) 4
Ingeniørfaglig innføring - Bygg (ING110_1) 4

Åpent for

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Holly More: MATLAB for Engineers, Pearson. Hirpa Lemu: "Introduksjon til teknisk tegning". Kompendium (tilgjengelig på Canvas)
Kompendium i materialteknologi (kopi på Canvas) Støttelitteratur: Bo Lundqkvist og Ivar Øien: "Maskintegning", Gyldendal, 5. opplag, 2005


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 21.09.2019