MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2018-2019. Endringer kan komme.


Emnet presenterer dataprogrammering i form av en grunnleggende innføring i Matlab. Emnet gir en innføring i kjemiens historie, og bakgrunnen for dagens målesystemer og hvordan ny kunnskap formidles. Emnet gir også en introduksjon til kjemiske prosesser, prosessdiagram og enhetsoperasjoner. Prosjektarbeid i grupper består av å sette seg inn i et tema ved litteratursøk og presentere dette som foredrag og en teknisk rapport.

Læringsutbytte


Kunnskap:

- Ha en grunnleggende forståelse av Matlab som ingeniørverktøy.

- Være kjent med grensesnitt og ferdigdefinerte funksjoner i Matlab.

- Kjenne igjen symbolene for de vanligste enhetsoperasjonene og kunne lese et diagram for en kjemisk industriell prosess.

- Forstå det grunnleggende prinsippet for bevaring av masse og energi.

Ferdigheter:

- Kunne lage programmer i Matlab med bruk av logiske funksjoner og kontrollstrukturer.

- Kunne lage rutiner som håndterer lesing og skriving av data til fil, plotting av data, både i 2D og 3D.

- Kunne sette opp massebalanser og analysere en prosess basert på ett prosessdiagram.

Generell kompetanse:

- Ha et grunnlag for dypere forståelse av emner som Matematikk 1 og Fysikk.

- Beherske problemløsing og kunne anvende flytskjema og pseudokode i forbindelse utvikling og beskrivelse av algoritmer.

- Ha en grunnleggende forståelse for hvordan kjemiske prosesser utføres i industriell skala.

- Ha innsyn i mulighetene som beregningsmatematikk gir.

- (Prosjektdel ->) Kunne planlegge og løse en prosjektoppgave i samarbeid med andre studenter.

- Beherske grunnleggende litteratursøk og bruk av biblioteksdatabaser.

- Kunne presentere resultatene av ett prosjekt både muntlig og skriftlig.

Innhold

Emnet skal gi studenten et godt grunnlag for både videre studier og jobb innen kjemi og miljø. Dette gjøres ved å lære problemløsing med bruk av dataverktøy (Matlab) og gjennom prosjektarbeid der studenten blir godt kjent med ingeniørfaget i samarbeid med andre studenter. Innføringsforelesninger i kjemiens historie, måleenhetene og bruk av massebalanser i prosessanlegg. Prosjektarbeid i form av et litteraturstudium og presentasjon av et miljøtema som foredrag og teknisk rapport.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Prosjekt og skriftlig eksamen
Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Individuell skriftlig eksamen - Matlab2/53 timerA - FBestemt enkel kalkulator.
Mapeevaluering3/5 A - FAlle.

Mappe-evaluering inneholder regneoppgave og prosjektarbeid med rapport i grupper på 4 til 5 studenter pr gruppe.

Kandidater med ikke-bestått på mappe-evalueringen kan ta delprøvene på nytt neste gang emnet har ordinær undervisning.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Dataøvinger

Obligatorisk innlevering i Matlab må være godkjent før studenten kan gå opp til skriftlig eksamen.

Deltagelse på obligatoriske forelesninger og eskursjoner.

Obligatorisk muntlig presentasjon av prosjektarbeidet som powerpoint-presentasjon,

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Kåre Bredeli Jørgensen
Faglærer
Arnfinn Aas Eielsen, Marianne Lorentzen, Krista Michelle Kaster, Magne Olav Sydnes, Malcolm Andrew Kelland, Tom Ryen, Roald Kommedal, Torleiv Bilstad
Instituttleder
Gro Johnsen

Arbeidsformer

2 t forelesning pr uke i kjemiingeniørfaglige tema og senere i semesteret som støtte for prosjektarbeidet. De første forelesningene er obligatoriske.

3 t forelesning pr. uke de første 6 uker: Matlab.

3 t øvingstimer pr. uke de første 6 uker: Matlab. Obligatoriske innleveringer i Matlab.

Resten av semesteret jobbes det i prosjektgrupper med 4-5 studenter pr. gruppe. Regneøving i prosessberegninger. 

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Matlab for ingeniører (BID260_1) 5
Ingeniørfaglig innføringsemne - Petroleum (ING130_1) 4
Ingeniørfaglig innføringsemne - Data og elektro (ING100_1) 4
Ingeniørfaglig innføring - Bygg (ING110_1) 4
Ingeniørfaglig innføringsemne - maskin (ING120_1) 4

Åpent for

Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur


MATLAB for Engineers, Holly Moore, Pearson.

Læremateriell for kjemitemaene vil bli oppgitt på Canvas ved semesterstart. Hovedsaklig forelesningsnotater.


Dette er studietilbudet for studieår 2018-2019. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 17.07.2018