MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet presenterer dataprogrammering i form av en grunnleggende innføring i Matlab. Emnet gir en innføring i kjemiens historie, og bakgrunnen for dagens målesystemer og hvordan ny kunnskap formidles. Emnet gir også en introduksjon til kjemiske prosesser, prosessdiagram og enhetsoperasjoner. Prosjektarbeid i grupper består av å sette seg inn i et tema ved litteratursøk og presentere dette som foredrag og en teknisk rapport.

Læringsutbytte

Kunnskap: - Ha en grunnleggende forståelse av Matlab som ingeniørverktøy. - Være kjent med grensesnitt og ferdigdefinerte funksjoner i Matlab. - Kjenne igjen symbolene for de vanligste enhetsoperasjonene og kunne lese et diagram for en kjemisk industriell prosess. - Forstå det grunnleggende prinsippet for bevaring av masse og energi.
Ferdigheter: - Kunne lage programmer i Matlab med bruk av logiske funksjoner og kontrollstrukturer. - Kunne lage rutiner som håndterer lesing og skriving av data til fil, plotting av data, både i 2D og 3D. - Kunne sette opp massebalanser og analysere en prosess basert på ett prosessdiagram.
Generell kompetanse:
- Ha et grunnlag for dypere forståelse av emner som Matematikk 1 og Fysikk.
- Beherske problemløsing og kunne anvende flytskjema og pseudokode i forbindelse utvikling og beskrivelse av algoritmer.
- Ha en grunnleggende forståelse for hvordan kjemiske prosesser utføres i industriell skala.
- Ha innsyn i mulighetene som beregningsmatematikk gir.
- Kan identifisere sikkerhets-, sårbarhets-, personverns- og datasikkerhetsaspekter i produkter og systemer som anvender IKT.
- Prosjektdel -> Kunne planlegge og løse en prosjektoppgave i samarbeid med andre studenter.
- Beherske grunnleggende litteratursøk og bruk av biblioteksdatabaser.
- Kunne presentere resultatene av ett prosjekt både muntlig og skriftlig.

Innhold

Emnet skal gi studenten et godt grunnlag for både videre studier og jobb innen kjemi og miljø. Dette gjøres ved å lære problemløsing med bruk av dataverktøy (Matlab) og gjennom prosjektarbeid der studenten blir godt kjent med ingeniørfaget i samarbeid med andre studenter. Innføringsforelesninger i kjemiens historie, måleenhetene og bruk av massebalanser i prosessanlegg. Prosjektarbeid i form av et litteraturstudium og presentasjon av et miljøtema som foredrag og teknisk rapport.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Prosjekt og skriftlig eksamen
Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Individuell skriftlig eksamen - Matlab2/53 timerA - FBestemt enkel kalkulator.
Mappeevaluering3/5 A - FAlle.
Mappeevalueringen inneholder regneoppgave og prosjektarbeid med rapport i grupper på 4-5 studenter.
Kandidater med ikke-bestått på mappeevalueringen kan ta delprøvene på nytt neste gang emnet har ordinær undervisning.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Dataøvinger, Obligatorisk øving i datasikkerhet
Obligatorisk innlevering i MATLAB og obligatorisk innlevering i datasikkerhet må være godkjent før studenten kan gå opp til skriftlig eksamen.
Deltagelse på obligatoriske forelesninger og ekskursjoner.
Obligatorisk muntlig presentasjon av prosjektarbeidet med powerpoint-presentasjon.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Kåre Bredeli Jørgensen
Faglærer
Eystein Opsahl, Linn Elise Gulliksen , Ilke Pala Ozkok , Arnfinn Aas Eielsen , Marianne Lorentzen, Mohamed Fawzy Hamed Attia Mady , Emil Lindback , Per Jotun , Krista Michelle Kaster , Jarle Urdal , Magne Olav Sydnes , Malcolm Andrew Kelland , Tom Ryen , Roald Kommedal , Torleiv Bilstad
Instituttleder
Ingunn Westvik Jolma, Gro Johnsen

Arbeidsformer

2 t forelesning pr uke i kjemiingeniørfaglige tema og senere i semesteret som støtte for prosjektarbeidet. De første forelesningene er obligatoriske.
Matlab: 3 t forelesning pr. uke de første 6 uker.
Datasikkerhet: Nettbasert kurs som gjennomføres individuelt. Åpent fram til 3 uker før eksamen.
Resten av semesteret jobbes det i prosjektgrupper med 4-5 studenter pr. gruppe. Regneøving i prosessberegninger.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Matlab for ingeniører (BID260_1) 5
Ingeniørfaglig innføringsemne - Energiressurser (ING130_1) 4
Ingeniørfaglig innføringsemne - Data og elektro (ING100_1) 4
Ingeniørfaglig innføring - Bygg (ING110_1) 4
Ingeniørfaglig innføringsemne - Maskin (ING120_1) 4

Åpent for

Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag

Emneevaluering

Emneevaluering skjer i henhold til fakultetets retningslinjer.

Litteratur


Lenke til pensumliste


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 20.10.2020