MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Faget er en grunnleggende kurs i både kjemi (navnsetting, syre/baser, likevekter, løsninger, elektrokjemi, organisk kjemi) og miljølære (renere produksjon, luft og vann forurensing og rensing, avfallshåndtering, ikke-fornybar og fornybare energikilder og energiøkonomisering).

Læringsutbytte

Etter utført kurs skal studentene kunne:
  • navnsette uorganiske og organiske kjemikalier
  • ha basiskunnskaper om organisk kjemi inkludert navnsetting
  • forstå og bruke mol begrepet for reaksjoner, løsninger, gasser osv.
  • prinsipper for likevekter
  • ha basiskunnskaper om syrer og baser, løselighet av stoffer i vann, redoksreaksjoner, elektrokjemi
  • ha basiskunnskaper om luftforurensing og rensing, tilgang til ferskvann, vannforurensing or rensing, avfallsbehandling, fornybar og ikke-fornybar energi, energisparing/økonomisering og HMS/arbeidsmiljø.

Innhold

Kjemi: Navnsetting. Bruk av mol begrepet. Masseforhold og konsentrasjoner. Støkiometriske beregninger. Kjemisk likevekt. Syrer, baser og salter. Vannløselighet. Reduksjon og oksidasjon. Elektrokjemi og korrosjon. Petrokjemi og plast/polymerer. Organisk kjemi. Miljøkunnskap: økologi, renere teknologi, forurensing og konsekvenser av forurensing, renseteknologi, energi og enøk, avfall og behandling av avfall. Arbeidsmiljø, kjemiske og fysiske miljøfaktorer.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve1/14 timerA - FCappelen, Dalen m.fl.: Tabeller og formelsamling.
Du må kunne svare riktig på noen spørsmål om både kjemi og miljø for å bestå eksamen. Det er kun tillatt med Tabell og formelsamling av Cappelen, Dalen m.fl...." som hjelpemiddel til eksamen. Kalkulator av type Citizen SR-270X, HP-30S, Casio FX82 eller TI-30.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Petra Imhof , Malcolm Andrew Kelland
Instituttleder
Gro Johnsen

Arbeidsformer

4 timer forelesning med 1 time oppgavegjennomgang pr uke.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Kjemi og miljølære (BIK280_1) 9
Kjemi og miljølære (BIT280_1) 9
Kjemi og miljølære (TE0552_1) 9
Kjemi og miljølære (TE0552_A) 9
Kjemi for data/elektro (RED101_1) 5

Åpent for

Bachelor nivå på Det teknisk-naturvitenskaplige fakultetet

Master nivå på Det teknisk-naturvitenskaplige fakultetet

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Lærestoffet i "Kjemi og miljølære" av Nils Chr. Boye. Kapitlene 3-13 i Kjemidelen, Kapitlene 2-9 i Miljødelen.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 25.01.2020