MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet skal gi dypere forståelse for generell kjemi, særlig noen grunnleggende emner som støkiometri, syrer og baser, termokjemi, elektrokjemi, reaksjonshastighet og innføring i kjemisk termodynamikk, (spontanitet).

Læringsutbytte

Etter utført kurs skal studentene kunne:
- utføring av enkelte labanalyser
- generelle kjemilab ferdigheter
- skriving av vitenskapelige rapporter.
- prinsipper for løsninger, løsningsegenskaper og reaksjoner i vann
- prinsipper tilknyttet kjemisk termodynamikk
- prinsipper tilknyttet elektrokjemi
- prinsipper tilknyttet kjemisk kinetikk
Etter å ha fullført dette kurset skal en ha nok kompetanse til å gå videre med studier i fag som krever kjemikunnskap.

Innhold

Emnet skal gi dypere forståelse for generell kjemi, særlig noen grunnleggende emner som støkiometri, syrer og baser, termokjemi, elektrokjemi, reaksjonshastighet og innføring i kjemisk termodynamikk, (spontanitet). Forelesningene omfatter også gjennomgang av teoretisk grunnlag for laboratorieøvelser. Emnet omfatter laboratorieøvelser, 4 timer hver uke i 8 uker. Det skal gis poeng for rapportering/rapportskriving av laboratorieøvelser, samt obligatorisk oppgavelevering (analyse av ukjent prøve). Laboratoriearbeidet utgjør 25% av den endelig karakteren for emnet der teoridelen teller 75%.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

KJE100 Miljøkjemi og HMS

Eksamen/vurdering

Skriftlig eksamen og laboratorieøvinger
Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Skriftlig eksamen4 timerA - F
Laboratorieøvinger A - F
Faglærer beregner endelig karakter. Skriftlig eksamen teller 75% og laboratoriearbeidet 25%. Summen av % fra lab og skriftlig eksamen omregnes til endelig bokstavkarakter. For å få ståkarakter i emnet må en få ståkarakter både på labdelen og teoridelen.
Karakterene på labdelen gis på basis av en mappeevaluering som omfatter følgende: 7 rapporter og analyse av ukjent prøve. Analyse av ukjent prøve teller like mye som én rapport. For å få ståkarakter på labdelen må en få ståkarakter i hver av delene i mappeevalueringen. Alle deler må være bestått for å bestå emnet.
Dersom labdelen settes til ikke bestått, kan studenten ta denne på nytt ved neste ordinære undervisningsperiode for emnet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk deltakelse i alle lab øvelser: lab øvelsene er en avgjørende sentral del av dette emnet og utføring av øvelsene er obligatorisk, dette for å oppnå målene som blir nevnt i læringsutbytte, studentene må utføre obligatoriske lab øvelser: 4 timer hver uke i 8 uker.

Fagperson(er)

Faglærer
Emil Lindback
Emneansvarlig
Roald Kommedal
Veileder
Sabina Kazazic, Lyudmyla Nilsen , Hong Lin , Liv Margareth Aksland
Ansvarlig laboratorieøvelser
Xiaoping Zhang
Instituttleder
Gro Johnsen

Arbeidsformer

5 timer per uke med forelesninger. 4 timer arbeid med kjemiøvelser på kjemilab per uke i 8 uker. Levering av vitenskapelige lab-rapporter. Regneoppgaver etter hvert kapittel i pensumet.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Generell kjemi (BIK230_1) 10

Åpent for

På grunn av begrenset kapasitet på laboratoriet, vil emnet fra og med høsten 2008 kun være tilgjengelig for studenter opptatt på studieprogram hvor emnet inngår som obligatorisk, eller som anbefalt valgemne, i vedtatte studie- og utdanningsplaner.

Dette jfr § 3-7, pkt 5, i Lov om universitet og høgskoler.

Studenter som ikke har emnet inne i sin opprinnelige utdanningsplan, men som ønsker å følge emnet, må søke emneansvarlig instituttleder om å få tilgang. Søknaden fremmes iht retningslinjer for søknad om opptak til enkeltemner.

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 21.09.2020