MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Studenten skal forstå hvordan organiske molekyler er bygget opp av atomer, og hvordan oppbygningen påvirker reaktiviteten til molekylene. Studenten skal kunne vise ved mekanismer hvordan elementære reaksjoner foregår, og anvende kunnskapen til å forutsi utfallet av reaksjoner og foreslå enkle synteser. Studenten skal mestre elementære laboratorieteknikker og være i stand til å utføre organiske reaksjoner i laboratorieskala.

Læringsutbytte

Studenten skal forstå hvordan organiske molekyler er bygget opp av atomer, og hvordan oppbygningen påvirker reaktiviteten til molekylene. Studenten skal kunne vise ved mekanismer hvordan elementære reaksjoner som polar addisjon, EAS, Sn1/Sn2, forestringer og acetaldannelser foregår. Denne kunnskapen skal studenten kunne bruke til å forutsi produktet av reaksjoner samt å foreslå enkle synteser av molekyler. Studenten skal kunne identifisere kirale senter og bestemme kiraliteten til molekyler samt navngi molekyler etter IUPAC- systemet. Studenten skal mestre elementære laboratorieteknikker som ekstraksjon, destillasjon, og omkrystallisering og være i stand til å utføre organiske reaksjoner i laboratorieskala.

Innhold

Følgende emner er behandlet: Bindingsforhold, isomere og stereoisomere, de viktigste funksjonelle gruppene, IUPAC navnesystemet for navnsetting av organiske molekyler, reaksjonsmekanismer og sammenhengen mellom struktur og reaktivitet. Kurset gir også en kort introduksjon til spektroskopiske metoder og NMR. Laboratorieforsøk gir en introduksjon til organisk syntese, laboratorieteknikker og kvalitativ analyse (Både ved kjemiske og spektroskopiske metoder). Et utvalg reaksjoner utføres og produktene analyseres for funksjonelle grupper. Studentene lærer også å skrive en ordentlig labjournal for forsøkene sine.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

KJE150 Generell kjemi
Kunnskaper i generell kjemi forventes.

Eksamen/vurdering

Mappevurdering og skriftlig eksamen
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen80/1004 timerA - FEnkelt molekylbyggesett.
Laboratorieøvinger/rapporter og nettbaserte øvinger20/100 A - F
Kurset har en obligatorisk laboratoriemodul som strekker seg over 9 uker. Alle laboratorieoppgaver skal gjøres og labjournal og rapporter skal være godkjent for at laboratoriedelen skal godkjennes. Skriftlig eksamen teller 80%. De resterende 20 % av totalkarakteren gis basert på poengsum på grunnlag av labkurset (16%) samt i internettbaserte øvingsoppgaver (4%). Både lab og teorieksamen må bestås for å bestå kurset. Lab fra tidligere år vil bli godkjent. Laboratoriearbeidet foregår under tilrettelegging og tilsyn, slik at det er nødvendig at dette foregår til faste tider ved obligatorisk fremmøte.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Kåre Bredeli Jørgensen
Veileder
Xiaoping Zhang
Ansvarlig laboratorieøvelser
Hong Lin
Faglærer
Kåre Bredeli Jørgensen
Instituttleder
Gro Johnsen

Arbeidsformer

Kurset består av en teoridel og en laboratoriedel. Teoridelen undervises med 4 forelesningstimer pr. uke. Laboratoriekurset består av en time labforelesning og 5 timer lab pr uke i 9 uker. Obligatoriske internettbaserte øvinger. Alle laboppgaver m/labjournal og rapporter må fullføres. Karakter på obligatorisk arbeide lages fra labrapporter og internettbaserte øvinger. Underviningsspråk: norsk.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Organisk kjemi 1 (BIK140_1) 10
Organisk kjemi (TE0615_1) 6
Kjemilab 2: organisk kjemi (TE0614_1) 6
Kjemilab 2: organisk kjemi (TE0614_A) 6
Organisk kjemi (TE0615_A) 6

Åpent for

Grunnet begrenset laboratoriekapasitet er kurset i utgangspunktet bare åpent for studenter på Bachelor i kjemi og miljø, Bachelor i biologisk kjemi samt lektorprogrammet. Andre kan bare tas opp etter særskilt godkjennelse av instituttet hvis vi har laboratoriekapasitet

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer

Litteratur


Lenke til pensumliste


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 09.08.2020