MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Bacheloroppgaven er et selvstendig arbeid der du skal bruke de kunnskapene som er opparbeidet gjennom bachelorstudiet til å løse en gitt oppgave. Gjennom denne oppgaven skal du vise evner og kvaliteter som kommende ingeniør.
Bacheloroppgaven skal normalt utføres i siste semester av studiet. På dette studiet har du vanligvis skaffet deg de fagkunnskapene som kreves for gjennomføring av en relevant bacheloroppgave for studieløpet ditt.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått bacheloroppgave skal ha følgende læringsutbytte:
  • Kan jobbe selvstendig
  • Kan beskrive oppgaven klart og ryddig i henhold til fagområdets terminologi og uttrykksformer
  • Har erfaring med litteratursøk, vitenskapelig rapportering og etiske standarder på fagområdet
  • Kan anvende relevante teoretiske modeller eller studier støttet av forskningsresultat
  • Kjenner til og kan begrunne relevante metodeverktøy og arbeidsmåter
  • Kan utrede problemstillingen og koble konklusjonen til problemstilling
  • Har evne til kritisk vurdering av eget arbeid
  • Kan forsvare høy etisk atferd i faglige og andre sammenhenger og slik være en god rollemodell
  • Kan utveksle synspunkter og erfaringer og opptre som nyttig og saklig aktør i en vitenskapelig debatt
  • Kan avgjøre når en vitenskapelig uenighet har karakter av å være en paradigmatisk uenighet og kan håndtere debatten deretter

Innhold

Bacheloroppgaven er et selvstendig arbeid der studentene skal benytte noen av de kunnskapene som er opparbeidet gjennom studiet som basis for å arbeide med en gitt oppgave. I tillegg omfatter oppgaven en organisert introduksjon til vitenskapsteori, der denne blir forklart gjennom en historisk presentasjon av de viktigste hendelsene i naturvitenskapens og filosofiens historie. På veien blir man kjent med mange av de kreative personene som har bidratt med ny kunnskap om naturen, og hvordan det de kom frem til stadig har endret vårt syn på naturen og oss selv. Den kreative prosessen som er en forutsetning for å frembringe ny kunnskap om naturen, blir også belyst. Bacheloroppgaver kan ha forskjellige former. I mange oppgaver inngår laboratoriearbeid, mens andre oppgaver kan være mer teoretiske. En oppgave kan være en oversiktsoppgave der det gis en samlet oversikt over et tema ut fra spredte litteraturkilder, en mer utfyllende diskusjonsoppgave, eller en oppgave hvor en skal jobbe med et bestemt problem eller utforske en metode. Generelt kan en si at besvarelsen skal inneholde et klart definert budskap, være godt strukturert, lett å finne frem i og lett å lese. Formler og utledninger skal være logisk presentert. Presentasjonene skal kunne leses av en medstudent med samme bakgrunn uten at denne skal behøve å benytte seg av ekstra informasjonsmateriale for å forstå budskapet. Det skal videre utarbeides en fyldestgjørende referanseliste. Mer informasjon om bacheloroppgaven finner du på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet sine sider på www.uis.no

Forkunnskapskrav

TEKBAV Vitenskapsteori og etikk- essay
Viser til "Regler for kandidat- og bacheloroppgaver" for krav om beståtte studiepoeng for å ta ut bacheloroppgave.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Bacheloroppgave1/1 A - FAlle trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Alle kalkulatorer tillatt.
Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger §2-10 Antall forsøk punkt 4:
En kandidat har som hovedregel ett forsøk på en utøvende eksamen, bachelor- eller masteroppgaven.
a) Det kan etter søknad innvilges et 2. forsøk dersom en kandidat ønsker å forbedre karakteren. I slike tilfeller kan kandidaten ikke gis anledning til å bearbeide en tidligere innlevert besvarelse, men må skrive en ny besvarelse på et nytt grunnlag.
b) En kandidat som ikke har bestått utøvende eksamen, bachelor- eller masteroppgaven kan etter søknad innvilges et 2. forsøk. I slike tilfeller kan bachelor- eller masteroppgaven leveres inn i bearbeidet form eller det kan leveres en helt ny oppgave. Denne skal da leveres innen fastsatt frist, og blir tellende som et nytt eksamensforsøk.
c) Dekan selv skal gi utfyllende regler for gjennomføring, veiledning av bachelor- og masteroppgaver.
En bachelor- eller masteroppgave som ikke blir levert innen tidsfristen, blir vurdert som ikke bestått.
Les mer: http://student.uis.no/getfile.php/Intranett%20Studentsider%20og%20ansattsider/Reglar1.pdf
Vitenskapsteori og etikk:
Frist for innlevering av essay: 15. mars (essayet skal være på omtrent 5000 ord). Tema for essayet (vitenskapsteori eller etikk) tildeles ved loddtrekning etter siste forelesning.
Karakter: godkjent/ikke godkjent. De som ikke får godkjent, får mulighet til å levere på nytt innen 2 uker etter sensuren på essayet foreligger. Godkjent er forutsetning for at studenten får lov til å levere bacheloroppgaven sin.
For studenter som skal skrive oppgave på høsten, tillates det at vitenskapsteori og etikk tas vårsemesteret før.
Merk: Trekkfrist for våren er 1. april
Har man bestått vitenskapsteori og etikk kan denne godskrives dersom en skriver en ny bacheloroppgave (ved stryk eller forbedring av karakter).

Fagperson(er)

Faglærer
Roald Kommedal , Krista Michelle Kaster , Steinar Sanni , Einar Bakstad , Per Arne Bjørkum, Malcolm Andrew Kelland , Kåre Bredeli Jørgensen , Leif Ydstebø, Torleiv Bilstad
Emneansvarlig
Magne Olav Sydnes
Instituttleder
Gro Johnsen

Arbeidsformer

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Vitenskapsteori og etikk (BIB460_1) 5
Bacheloroppgave kjemi (BIKBAC_1) 15

Åpent for

Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag

Litteratur


Lenke til pensumliste


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 20.09.2020