MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Bacheloroppgaven er et selvstendig arbeid der du skal bruke de kunnskapene som er opparbeidet gjennom studiet til å løse en gitt oppgave. Oppgaven skal utføres i 3. studieår i lektorprogrammet. På dette stadiet har du skaffet deg de fagkunnskapene som kreves for gjennomføring av en relevant bacheloroppgave for studieløpet ditt.

Læringsutbytte

Kunnskap
 • Har oversikt over gjeldende internasjonal litteratur, vitenskapelig rapportering og etiske standarder for det aktuelle tema og kan forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder
 • Demonstrere fordypet innsikt i og forståelse av et bestemt tema.

Ferdigheter
 • Bruke fysikk til å formulere og analysere en aktuell faglig problemstilling.
 • Utføre litteratursøk og forfatte en vitenskapelig rapport.
 • Presentere og formidle et selvstendig arbeid med bruk av fagområdets terminologi og uttrykksformer.
 • Kan anvende og analysere relevante metodeverktøy og arbeidsmåter
 • Kan utrede problemstillingen og analysere resultat og egen konklusjon i forhold til problemstilling

Generell kompetanse
 • Forstå og følge de etiske standarder for vitenskapelig arbeid.
 • Kan formidle omfattende selvstendig arbeid
 • Kan analysere relevante teoretiske modeller eller studier støttet av forskningsresultat
 • Har evne til refleksjon og kritisk vurdering av eget arbeid
 • Kan forsvare høy etisk atferd i faglige sammenhenger

Innhold

Studenten skal gjennom arbeidet med bacheloroppgaven få erfaring med et forskningsprosjekt der metoder fra fysikk anvendes. Studenten arbeider med litteraturarbeid, praktisk arbeid, rapportskriving. Det konkrete innhold vil variere avhengig av den enkelte oppgave. Valg av tema for oppgaven med forbehold for relevant veilederkapasitet.

Forkunnskapskrav

Studenten må ha fullført minst 40 stp fysikk ihht gjeldende utdanningsplan. 

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Bacheloroppgave i fysikk - lektor1/1 A - FAlle trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Alle kalkulatorer tillatt.
Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger §2-10 Antall forsøk punkt 4:
En kandidat har som hovedregel ett forsøk på en utøvende eksamen, bachelor- eller masteroppgaven.
a) Det kan etter søknad innvilges et 2. forsøk dersom en kandidat ønsker å forbedre karakteren. I slike tilfeller kan kandidaten ikke gis anledning til å bearbeide en tidligere innlevert besvarelse, men må skrive en ny besvarelse på et nytt grunnlag.
b) En kandidat som ikke har bestått utøvende eksamen, bachelor- eller masteroppgaven kan etter søknad innvilges et 2. forsøk. I slike tilfeller kan bachelor- eller masteroppgaven leveres inn i bearbeidet form eller det kan leveres en helt ny oppgave. Denne skal da leveres innen fastsatt frist, og blir tellende som et nytt eksamensforsøk.
c) Dekan selv skal gi utfyllende regler for gjennomføring, veiledning av bachelor- og masteroppgaver.
En bachelor- eller masteroppgave som ikke blir levert innen tidsfristen, blir vurdert som ikke bestått.
Les mer: http://student.uis.no/getfile.php/Intranett%20Studentsider%20og%20ansattsider/Reglar1.pdf

Fagperson(er)

Faglærer
Diana Lucia Quintero Castro , Eva Rauls , Tomas Brauner , Per Amund Amundsen , Inge Christ
Emneansvarlig
Anders Tranberg
Instituttleder
Bjørn Henrik Auestad

Arbeidsformer

Selvstendig arbeid med litteratur. Individuell veiledning i det praktiske arbeidet og rapportskriving.

Åpent for

Studenter på lektorprogrammet med fysikk som fag 1.

Litteratur

Valg av litteratur avhenger av type oppgave, og er ofte en integrert del av prosjektet. All benyttet litteratur som har betydning i arbeidet med oppgaven skal oppgis som referanser. Referanser er en liste over bøker, artikler, rapporter osv., som det er referert til i rapporten. Det er viktig å få klart frem i oppgaven hva som er ditt bidrag og hva som er hentet fra kilder.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 17.10.2019