MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Masteroppgaven er et selvstendig arbeid der du skal bruke de kunnskapene som er opparbeidet gjennom studiet til å løse en gitt oppgave. Oppgaven skal utføres i siste studieår i lektorprogrammet. På dette stadiet skal du ha tilegnet deg de fagkunnskapene og ferdighetene som kreves for gjennomføring av en relevant masteroppgave for studieløpet ditt.

Læringsutbytte

Kunnskap
 • Ha oversikt over gjeldende internasjonal litteratur, vitenskapelig rapportering og etiske standarder for det aktuelle tema og kan forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder.
 • Demonstrere fordypet innsikt i og forståelse av et bestemt tema.
 • Kunne sette det spesifikke tema i kontekst i det bredere fagfelt (kjemi), og ha innsikt i og kunne beskrive relevant kunnskap og empiri.

Ferdigheter
 • Utføre kjemiske eksperimenter og/eller bruke kjemibaserte fagdidaktiske metoder til å formulere og analysere en aktuell kjemisk eller kjemididaktisk problemstilling.
 • Utføre litteratursøk og forfatte en vitenskapelig rapport.
 • Presentere og formidle et selvstendig arbeid med bruk av fagområdets terminologi og uttrykksformer.
 • Kan anvende relevante analysemetoder og arbeidsmåter.
 • Kan utrede problemstillingen og analysere oppnådde resultater og forme en egen konklusjon i forhold til problemstilling.

Generell kompetanse
 • Forstå og følge de etiske standarder for vitenskapelig arbeid.
 • Kan utføre og formidle omfattende selvstendig teoretisk eller praktisk arbeid.
 • Har evne til refleksjon og kritisk vurdering av eget arbeid.
 • Kan forsvare høy etisk atferd i faglige sammenhenger.
 • Kunne benytte relevante dataprogrammer og databaser til litteratursøk; datainnsamling, behandling og analyse; samt presentasjon og oppgaveskriving

Innhold

Studenten skal gjennom arbeidet med masteroppgaven få erfaring med et forskningsprosjekt der kjemiske eksperiment og analyser og/ eller kjemisk fagdidaktikk anvendes. Litteraturstudium og særpensum. Laboratoriearbeid. Rapportskriving. Det konkrete innhold vil variere avhengig av den enkelte oppgave.

Forkunnskapskrav

Godkjent undervisningskompetanse i fysikk, og 120 stp i fag 1.

Det vises også til regler for bachelor- og masteroppgaven ved det teknisk- naturvitenskapelige fakultet.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Innlevering av oppgave, presentasjon1/1 A - F
Eksamen består først av en presentasjon på minimum 30 minutter hvor studenten selv gir en oversikt over oppgaven. Presentasjonen skal være offentlig og de som skal sette karakter på oppgaven skal være tilstede. Etter presentasjonen følger en muntlig eksaminasjon/samtale om oppgaven med sensor og veileder. Deretter fastsettes endelig karakter.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Roald Kommedal
Faglærer
Gopalakrishnan Kumar , Ilke Pala Ozkok , Krista Michelle Kaster , Steinar Sanni , Magne Olav Sydnes , Malcolm Andrew Kelland , Kåre Bredeli Jørgensen , Torleiv Bilstad
Instituttleder
Gro Johnsen

Arbeidsformer

Selvstendig arbeid med litteratur. Individuell veiledning i det praktiske arbeidet og rapportskriving.

Åpent for

Studenter på lektorprogrammet med kjemi som fag 1, eller studenter med tilsvarende bakgrunn.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 20.09.2020