MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Bacheloroppgaven er et selvstendig arbeid der du skal bruke de kunnskapene som er opparbeidet gjennom studiet til å løse en gitt oppgave. Oppgaven skal utføres i 3. studieår i lektorprogrammet. På dette stadiet har du skaffet deg de fagkunnskapene som kreves for gjennomføring av en relevant bacheloroppgave for studieløpet ditt.

Læringsutbytte

Kunnskap
 • Har oversikt over gjeldende internasjonal litteratur, vitenskapelig rapportering og etiske standarder for det aktuelle tema og kan forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder
 • Demonstrere fordypet innsikt i og forståelse av et bestemt tema.

Ferdigheter
 • Bruke matematiske metoder til å formulere og analysere en aktuell faglig problemstilling.
 • Utføre litteratursøk og forfatte en vitenskapelig rapport.
 • Presentere og formidle et selvstendig arbeid med bruk av fagområdets terminologi og uttrykksformer.
 • Kan anvende og analysere relevante metodeverktøy og arbeidsmåter
 • Kan utrede problemstillingen og analysere resultat og egen konklusjon i forhold til problemstilling

Generell kompetanse
 • Forstå og følge de etiske standarder for vitenskapelig arbeid.
 • Kan formidle omfattende selvstendig arbeid
 • Kan analysere relevante teoretiske modeller eller studier støttet av forskningsresultat
 • Har evne til refleksjon og kritisk vurdering av eget arbeid
 • Kan forsvare høy etisk atferd i faglige sammenhenger

Innhold

Studenten skal gjennom arbeidet med bacheloroppgaven få erfaring med et forskningsprosjekt der metoder fra matematikk anvendes. Studenten arbeider med litteraturarbeid, praktisk arbeid, rapportskriving. Det konkrete innhold vil variere avhengig av den enkelte oppgave. Valg av tema for oppgaven med forbehold for relevant veilederkapasitet.

Forkunnskapskrav

Studenten må ha fullført minst 40 stp matematikk ihht gjeldende utdanningsplan. 

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Bacheloroppgave1/1 A - FAlle trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Alle kalkulatorer tillatt.

Fagperson(er)

Faglærer
Stein Andreas Bethuelsen, Tyson Ritter , Paul Francis de Medeiros , Tore Selland Kleppe , Michal Jakub Kapustka , Martin Gunnar Gulbrandsen , Sigbjørn Hervik , Alexander Ulanovskii , Alexander Rashkovskii , Jan Terje Kvaløy , Bjørn Henrik Auestad
Emneansvarlig
Anders Tranberg
Instituttleder
Bjørn Henrik Auestad

Arbeidsformer

Selvstendig arbeid med litteratur. Individuell veiledning i det praktiske arbeidet og rapportskriving.

Åpent for

Studenter på lektorprogrammet med matematikk som fag 1.

Litteratur


Lenke til pensumliste


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 28.09.2020