MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet gir en innføring i fonologi, morfologi og syntaks og beskriver språkvariasjon i norsk, både i skrift og tale. Videre gir emnet en innføring i kontrastiv grammatikk.

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter å ha fullført emnet skal studenten:
 • kjenne relevant teori og terminologi i fonologi, morfologi og syntaks
 • ha kunnskap om rettskriving, bøying, ordlaging og setningsstruktur i nynorsk og bokmål
 • kjenne inndelingskriterier og målmerker i moderne norsk talemål
 • ha innsyn i språktypologi og kontrastiv grammatikk
 • kjenne sentrale trekk og viktige utfordringer knyttet til norsk som andrespåk
 • ha kjennskap til sentrale teorier om flerspråklighet og språkmøter

Ferdighet
Etter å ha fullført emnet skal studenten:
 • kunne bruke grammatisk teori og terminologi til å beskrive språkstrukturen i norsk
 • være i stand til å utføre fonologiske, morfologiske og syntaktiske analyser av norsk språkmateriale
 • kunne gjøre greie for gjeldende rettskriving i nynorsk og bokmål
 • kunne skrive korrekt bokmål og nynorsk
 • kunne beskrive og grunngi målgeografisk inndeling av norske talemål
 • kunne beskrive sosialt og etnisk betinget variasjon i moderne norsk talemål
 • kunne analysere språkprøver og påvise hvilken type talemål det dreier seg om
 • kunne sammenlikne sentrale trekk i norsk grammatikk med andre språk
 • kunne bruke kunnskap om flerspråklighet, språktypologi og språkstruktur til å beskrive sentrale trekk ved norsk som andrespråk

Generell kompetanse
Etter å ha fullført emnet skal studenten:
 • ha utviklet gode språkholdninger både til eget og andres skrift- og talespråk
 • kunne forholde seg til språksituasjonen i Norge og sette den inn i en breiere sammenheng

Innhold

Emnet gir en innføring i fonologi, morfologi og syntaks og beskriver språkvariasjon i norsk, både i skrift og tale. Videre gir emnet en innføring i kontrastiv grammatikk. På dette grunnlaget sammenliknes norsk språkstruktur med strukturen vi finner i andre språk, med særlig fokus på norsk som andrespråk.
Studiet av skriftlig språkstruktur omfatter både nynorsk og bokmål, og spørsmål knyttet til normativ grammatikk vil i denne forbindelse bli tatt opp. Studiet av talespråklig variasjon omfatter så vel geografiske som sosiale og etnisk baserte varieteter av moderne norsk. I denne sammenhengen blir også flerspråklighet behandlet og drøftet.
Det er et mål at studentene skal utvikle gode språkholdninger til både eget og andres skrift- og talemål.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

To skriftlige eksamener
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Midtsemester eksamen1/24 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt
Skriftlig eksamen1/24 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt
Besvarelsene skal skrives på bokmål. Den første av de to skriftlige eksamenene legges midt i semesteret, etter at språkstrukturdelen er gjennomgått. Den andre legges i ordinær eksamensperiode ved semesterslutt og omfatter språkvariasjonsdelen. Eksamensprøvene kan avlegges uavhengig av hverandre.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Jan Kristian Hognestad
Faglærer
Klaus Johan Myrvoll, Agnes Wigestrand Hoftun
Studiekoordinator
Anne Siri Norland, Karen Marie Espeland, Anne Marie Nygaard

Arbeidsformer

Undervisningen omfatter forelesninger og seminar, og studentene vil få anledning til å arbeide enkeltvis eller i grupper med ulike typer oppgaver.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Språkstruktur og språkvariasjon (NOR175_1) 15
Språkstruktur (NOR110_1) 10
Språkstruktur (MNOR110_1) 10
Språk - struktur og kommunikasjon (ÅNO110_1) 10
Språkstruktur: grammatikk og talemål (ÅNO110_2) 10
Språkstruktur og språkvariasjon (NOR176_1) 10
Språkstruktur og språkvariasjon (LNOR176_1) 10

Åpent for

Lektorutdanning for trinn 8-13

Emneevaluering

Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Systemet på IKS omfatter studentevaluering av undervisningen.

Litteratur

Kulbrandstad, Lars Anders og Torodd Kinn: Språkets mønstre. Universitetsforlaget 2016. 4. utgave. NB! Bare denne utgaven kan brukes. Kapittel 1,4,6-12, 14-20. (340 sider).
Næss, Åshild: Global grammatikk. Gyldendal 2011. (270 sider)
Mæhlum, Brit, Gunnstein Akselberg, Unn Røyneland, Helge Sandøy: Språkmøte. Innføring i sosiolingvistikk. 2. utgave. Cappelen Akademisk 2008. Kapittel 1,3-4,7-8,10-11. (190 sider)
Skjekkeland, Martin: Dialektar i Noreg. Tradisjon og fornying. Høyskoleforlaget 2005. (220 sider)
Almenningen, Olaf og Aud Søyland: Praktisk nynorsk for lærarstudentar. Samlaget 2012. (125 sider)


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 16.06.2019