MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


I dette emnet skal studentene gjøre seg skoleerfaringer gjennom observasjon og deltakelse i en lærers arbeidsdag på ungdomstrinnet og videregående skole.
Emnet består av en praksisperiode på 10 dager i høstsemesteret i andre studieår.

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter praksisperioden i høst- og vårsemesteret skal studentene:
 • ha kjennskap til ulike sider ved lærerrollen
 • ha kjennskap til arbeidsmåter, læremidler og elevforutsetninger
 • ha kunnskap om praksisskolens rutiner for å motarbeide mobbing

Ferdighet
Studenten skal
 • kunne observere læring og undervisning
 • alene eller sammen med andre studenter kunne planlegge, gjennomføre og reflektere over egen undervisning
 • kunne samhandle med elever og kolleger

Generell kompetanse
Studenten skal
 • være kjent med lærerens varierte arbeidsoppgaver i fag
 • kunne håndtere tilbakemeldinger fra praksislærer og medstudenter
 • kritisk kunne vurdere egen og andres praksis

Innhold

I dette emnet skal studentene gjøre seg skoleerfaringer gjennom observasjon og deltakelse i en lærers arbeidsdag på ungdomstrinnet eller videregående skole. Studentene skal observere undervisningen og få kunnskap om for eksempel undervisningsmetoder, elevoppgaver, læremidler, læringsmål og vurdering. De skal alene eller sammen med medstudenter planlegge og gjennomføre minst en undervisningsøkt med en klasse eller gruppe elever. Studentene skal delta i møter i skolens kollegium samt skaffe seg kunnskap om skolens rutiner for å motarbeide mobbing.
Emnet består av en praksisperiode på ti dager i høstsemesteret i andre studieår.

Forkunnskapskrav

LPRA10 Observasjonspraksis

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praksis1/12 ukerBestått - Ikke bestått

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske krav
Det er krav om 100 prosent tilstedeværelse i praksis for å få bestått.
Arbeidskrav:
 • Observasjon av undervisning
 • Gjennomføring av undervisning
 • Refleksjonstekst på 1000 ord +/- 10 %.

Fagperson(er)

Studiekoordinator
Anne Marie Nygaard
Praksiskoordinator
Benthe Lill Wian
Faglærer
Torbjørn Waaland
Emneansvarlig
Ketil Knutsen

Arbeidsformer

Åpent for

Lektorutdanning for trinn 8-13

LitteraturDette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 24.08.2019