MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


I dette emnet skal studentene knytte teori og praksis sammen og gjøre seg erfaringer gjennom observasjon og reelle undervisningssituasjoner under utøvelse og veiledning av en erfaren lærer.

Læringsutbytte

Etter praksisperioden skal studentene:
Kunnskap
  • ha kunnskap om måloppnåelse i læringsarbeid, arbeidsmåter, læremidler og vurderingsformer på ungdomstrinnet i grunnskolen og den videregående skole
  • ha kunnskap om ulike sider ved lærerrollen, undervisningsarbeid og skolen som organisasjon

Ferdighet
  • alene og sammen med andre kunne planlegge, gjennomføre og vurdere opplæring
  • kunne utvikle mål for opplæringen og vurdere elevenes måloppnåelse
  • kunne bruke digitale hjelpemidler i undervisningen

Generell kompetanse
  • kunne reflektere over fag, mål for undervisning og elevenes læring i lys av aktuelle læreplaner
  • kunne vurdere egen og andres praksis med referanse til teori og forskning
  • kunne kommunisere godt med elever, kolleger og andre samarbeidspartnere
  • kjenne til hva som hemmer og fremmer måloppnåelse

Innhold

I dette emnet skal studentene knytte teori og praksis sammen og gjøre seg erfaringer gjennom reelle undervisningssituasjoner under veiledning av en erfaren lærer.
Emnet består av en praksisperiode på 6 uker i høstsemesteret.

Forkunnskapskrav

All tidligere praksis må være bestått.

Anbefalte forkunnskaper

LPRA10 Observasjonspraksis, LPRA20 Følgepraksis del 1, LPRA30 Følgepraksis del 2

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praksis1/16 ukerBestått - Ikke bestått
All praksis er obligatorisk og alle praksisperioder må være godkjent før studenten får bestått i praksis. Eventuelle tapte timer må tas igjen fortløpende.
Underveis- og sluttvurdering.

Fagperson(er)

Faglærer
Torbjørn Waaland
Praksiskoordinator
Thomas Wiborg Gabrielsen , Benthe Lill Wian , Birte Berg
Studiekoordinator
Anne Marie Nygaard
Emneansvarlig
Ketil Knutsen

Arbeidsformer

Åpent for

Lektorutdanning for trinn 8-13

Emneevaluering

Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Systemet på IKS omfatter studentevaluering av undervisningen.

LitteraturDette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 20.08.2019