MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


I dette emnet skal studentene få videreutvikle sine praksiskunnskaper i formidling og tilrettelegging av læring på trinn 8-13 i grunnopplæringen. Andre læringsrelaterte samfunnsarenaer kan også være aktuelle.

Læringsutbytte

Etter praksisperioden i 5. studieår i lektorutdanningen skal studentene:
Kunnskap
  • ha kunnskap om måloppnåelse i læring, læreprosesser, arbeidsmåter, læremidler, vurderingsformer og bruk av IKT
  • ha kunnskap om ulike sider ved formidlerrollen
  • ha kunnskap om et konkret forskningsarbeid og utviklingsarbeid

Ferdighet
  • alene og sammen med andre kunne planlegge, gjennomføre og vurdere opplæring/formidling/veiledning
  • kunne være en tydelig leder/formidler og lede læringsarbeid tilpasset ulike typer mennesker
  • kunne utføre utviklingsarbeid alene eller sammen med andre

Generell kompetanse
  • kunne reflektere over pedagogiske og fagdidaktiske problemstillinger i forhold til formidling/veiledning og deltakernes læring
  • kritisk kunne vurdere egen og andres praksis
  • kunne bygge gode relasjoner og kommunisere godt med alle parter på praksisstedet
  • utvise god yrkesetikk

Innhold

I dette emnet skal studentene få videreutvikle sine praksiskunnskaper i formidling og tilrettelegging av læring på trinn 8-13 i grunnopplæringen. Prosjektpraksis på andre læringsarenaer kan også vurderes etter søknad. En slik prosjektpraksis kan for eksempel gjennomføres i en skole/institusjon/bedrift som ikke nødvendigvis følger Læreplanverket for grunn- og videregående skole. Praksisen kan gjennomføres i lærebedrifter, utenlandske/internasjonale skoler, museer, folkehøgskoler og institusjoner for voksenopplæring. Seminarledervirksomhet på UiS kan også regnes inn som prosjektpraksis. Det er en forutsetning at studenter som ønsker prosjektpraksis finner praksisplass selv.
Emnet består av en praksisperiode på 15 dager i 5. studieår.

Forkunnskapskrav

LPRA10 Observasjonspraksis, LPRA20 Følgepraksis del 1, LPRA30 Følgepraksis del 2, LPRA40 Praksis 7 uker del 1, LPRA50 Praksis 7 uker del 2
Skal ha fullført all tidligere praksis i lektorutdanningen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praksis1/13 ukerBestått - Ikke bestått
All praksis er obligatorisk og alle praksisperioder må være godkjent før studenten får bestått i praksis. Eventuelle tapte timer må tas igjen fortløpende.
Det er krav om 100 prosent tilstedeværelse i praksis.

Fagperson(er)

Faglærer
Torbjørn Waaland
Studiekoordinator
Anne Marie Nygaard
Emneansvarlig
Ketil Knutsen

Arbeidsformer

Emneevaluering

Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Systemet på IKS omfatter studentevaluering av undervisningen.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 21.02.2020