MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Hinduismen og buddhismen har et felles opphav i Sør-Asia og hatt stor påvirkning på hverandre i deres formative periode i klassisk tid. Islam er oppstått i Midtøsten, men har i likhet med hinduismen og buddhismen blitt en global religion som griper inn i politikk, samfunnsliv og hverdagsliv.
Emnet gir en innføring i hinduismen, buddhismen og islam. Både religionenes historie og deres nåtidige, globale utforming blir belyst.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Etter fullført emne skal studenten ha kunnskap om:
  • sentrale trekk ved hinduismens historie, mangfold og praksis
  • sentrale trekk ved buddhismens historie, mangfold og praksis
  • sentrale trekk ved islams historie, mangfold og praksis

Ferdigheter:
Etter fullført emne skal studenten kunne:
  • bruke kunnskap om hinduisme, buddhisme og islam til å drøfte utviklingen av disse religionene og deres roller i moderne samfunn
  • drøfte hvordan hinduistiske, buddhistiske og islamske hellige tekster og religiøs praksis forstås og fortolkes i sine respektive tradisjoner

Generell kompetanse:
Etter å ha fullført studiet skal studenten:
  • kunne formidle sentralt fagstoff innen hinduisme, buddhisme og islam og anvende sine kunnskaper og ferdigheter i relevant arbeid
  • ha tilegnet seg analytisk og kritisk tenkning og forståelse som er overførbart til andre felt
  • kunne bygge på sin kunnskap i videre utdanning eller i yrkeslivet

Innhold

Emnet gir en innføring i hinduismen, buddhismen og islam. Både religionenes historie og deres nåtidige, globale utforming blir belyst. Det legges vekt på religionenes ulike framtredelsesformer relatert til en nyansert religionsforståelse. Emnet gir studentene redskaper til å forstå ulike syn og praksiser i religionene, blant annet hvordan hellige tekster oppfattes, brukes og fortolkes, hvordan religion ritualiseres, leves ut og inngår i hverdagslige sammenhenger.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Innleveringsoppgave og skriftlig eksamen
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Innleveringsoppgave45/100 A - F
Skriftlig eksamen55/1005 timerA - F
Innleveringsoppgaven skal være på 2000 ord +/- 10%.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Jon Skarpeid
Faglærer
Marianne Hafnor Bøe
Studiekoordinator
Anne Siri Norland

Arbeidsformer

Forelesninger
Drøfte spørsmål i grupper/seminarer
Studere tekster og estetikk, og samtale om disse i grupper og plenum
Bruk av digitale verktøy står sentralt i alle arbeidsformene

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Hinduisme, buddhisme og samtidsspiritualitet (LREL175_1) 10
Hinduisme, buddhisme og samtidsspiritualitet (REL175_1) 10
Religionsvitenskap (REL130_1) 5
Hinduisme, buddhisme, jødedom og islam (REL150_1) 7
Hinduisme, buddhisme, jødedom og islam (MREL150_1) 7
KRL Grunnfag G2A: Andre religioner og livssyn (HU0213_2) 7
KRL Grunnfag G2B (HU0214_1) 5
Religionshistorie (KRL140_1) 7
Religionshistorie (ÅKR140_1) 7

Åpent for

Åpent for studenter på årsstudiet i religion, samt alle bachelorstudenter ved Institutt for kultur- og språkvitenskap (IKS). Andre som ønsker å ta dette emnet må søke innen gjeldende frister.

Emneevaluering

Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Systemet på IKS omfatter studentevaluering av undervisningen.

Litteratur

Fuller, C.J. (2004). The Camphor Flame. Popular Hinduism and Society in India. Princeton: Princeton University Press. (minus kap 5) (238 s.) Jacobsen, Knut A. og Notto R. Thelle (1999). Hinduismen og buddhismen. Kristiansand: Høyskoleforlaget. (300 s.)
Opsal, Jan (2016). Islam - Lydighetens vei.3. utgave. Universitetsforlaget. (352 s.) Kompendium Braarvig, Jens (2003). "Innledning" i Lotussutraen i Verdens hellige tekster. Oslo: De norske bokklubbene, vii-xxxii (25 s.) Boord, Martin (1994). "The Mandala", i Jean Holm (red.): Sacred Place. London: Dorling Kindersley, 12-14 (3 s.) Bowker, John (2003). "Buddhism", i J. Bowker (red.): World Religions. London: Dorling Kindersley, 58-81 (23 s.) Endresen, Cecilie (2016). «Allah og aliens. Albanske mellomvesener og albanere som mellomvesener» i Aura - Tidskrift för akademiska studier av nyreligiositet,8, 28-56 (28 s.) Jacobsen, Knut A. (2000). "Buddhas lære og fortolkninger av hans oppvåkningsopplevelse", i K. A. Jacobsen. Buddhismen. Oslo: Pax, 59-88 (30 s.). Jacobsen, Knut A. (2007). "Sør-Asias religion i Norge" i Ingvild S. Gilhus og Lisbeth Mikaelsson (red). Verdens levende religioner. Pax: Oslo, 127-133 (6 s.) Jacobsen, Knut A. (2006). "Krig og krigerkaster i hinduismens tradisjoner», i Chaos, 45, 9-22 (14 s.)
TeksterBuddhas fortellinger i serien Verdens hellige skrifter, oversatt av Kåre A. Lie m fl. Oslo: De norske bokklubbene, 2001: "Lærens hjul settes i gang" og "Alt brenner" 72-78. "Hvem er jeg" - og "Hvem blir gjenfødt?" 161-166. "Karma og intensjon" og "Loven om karma", 262-265. "Gjenfødelse fra øyeblikk til øyeblikk" og "Tomhet" 266-267. (19 s.) "Lotussutraen" i Lotussutraen og andre skrifter fra mahayana-buddhismen, i Verdens hellige skrifter. Oversatt av Kåre A. Lie og Tone Lie Bøttinger. Oslo: De norske bokklubbene, 2003: s. 3-13; 31-40; 53-54 (23 s.) "Blomster" og "Arahanten, den verdige", i Dhammapada i Verdens hellige skrifter. Oversatt av Kåre A. Lie og Tone Lie Bøttinger. Oslo: De norske bokklubbene, 2001: 12-15; 24-26 (4 s.)Bhagavavgita og andre hinduistiske skrifter, i Verdens Hellige skrifter, oversatt av Jens Braarvig m fl. Oslo: De norske bokklubbene, 2001. kap 1-3; 11; 16. ( 35 s.)Shiva endeliktets gud, i Verdens hellige skrifter, oversatt av Signe Cohen m fl. Oslo: De norske bokklubbene 2005: "Shiva dreper kjærlighetsguden" ss.100-106. "Shivas Sønn Ganesha" 121-129. (13 s.)Vediske skrifter i Verdens hellige skrifter, oversatt av Signe Cohen & Rasmus Reinvang, Oslo: De norske bokklubbene 2003, "Atman er det største og det minste" 259-260 (2 s.)Durga & Mahisha, oversatt og forkortet av Jon Skarpeid, fra originalen Jai Mai Durga, New Delhi: Dreamland Publications, 1997 (1 s.)
Koranen, i Verdens hellige skrifter. Oversatt av Einar Berg. Oslo: De norske bokklubbene, 2000: Kapittel (sure) 1; 2,255-257; 37,101-113; 42,1-9; 43,1-14; 96,1-5; 97; 112. (8 s.) Klassiske islamske tekster: Tro og tanke, i Verdens hellige skrifter. Utvalgt og innledende essay ved Amund Bjørsnøs. Oversatt av A. Bjørsnøs, Magid Al-Araki og Christopher Andreas Holmboe. Oslo: Bokklubben, 2013: 37-51 ("Profetens liv og levnet - Sira"), 143-162 ("En islamsk katekisme"). (34 s.) De rettvises hager: Al-Nawawis samling overleveringer om profeten Muhammad, i Verdens hellige skrifter. Oversettelse og innledende essay av Nora S. Eggen. Bokklubben 2008: 188-193 ("Boken om klær"); 229-246 ("Boken om fortrinnlige handlinger"); 272-273 ("Boken om hajj"). (26 s.)


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 17.10.2019