MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Målet for en leder er å oppnå gode resultater for den organisasjonen eller avdelingen hun eller han skal lede samtidig som medarbeiderne trives, utvikler seg og bidrar til fellesskapets beste. Dette krever at lederen klarer å ha fokus både på strategi, konkurranseforhold, samfunnets rammebetingelser og medarbeiderne som skal stå for verdiskapningen. I dette arbeidet kan en stille spørsmål om lederen og de ansatte har felles interesser. Medarbeidere ønsker en følelse av identitet basert på deres personlige verdier, utvikle kompetanse, nå mål og få tilbakemelding på sitt arbeid. Klarer arbeidsgiver å innfri på disse punktene og både skape resultater og et godt arbeidsmiljø? Emnet "Lederskap og mestring" tar utgangspunkt i evidensbasert ledelse og fokuserer på bruk av den beste tilgjengelige vitenskapelige dokumentasjon for å fremme kvaliteten på lederes og organisasjoners beslutninger og praksis. I dette emnet vil vi vise fram hva forskning sier om lederskap og mestring og oppøve studentenes evne til å praktisere evidensbasert ledelse. Samtidig ønsker vi at studentene gjennom diskusjoner og oppgaver skal lære å kjenne sitt eget lederpotensial og videreutvikle dette som en del av kurset.

Læringsutbytte

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskap
Studenten skal
 • Kunne beskrive lederskapets rolle og funksjon og hvordan situasjon og endringer i samfunnet påvirker prinsipper og praksis
 • Kunne redegjøre for teorier for effektiv ledelse og relevansen av teoriene for ulike praktiske og anvendte problemstillinger
 • Kunne diskutere hvordan ansattes deltakelse og autonomi framstår i ulike modeller for ledelse og hvordan dette brukes i endringsledelse
 • Kunne redegjøre for betydningen av forholdet mellom leder og medarbeider for lederskapets effektivitet
 • Kunne redegjøre for strategier for å påvirke og endre organisasjonskulturen

Ferdigheter
Studenten skal
 • Beherske teknikker for å fremme motivasjon og engasjement i organisasjoner og samtidig ta ledelsesbeslutninger om strategi og drift i ulike virksomheter.
 • Ha et bevisst forhold til makt og innflytelse og kunne anvende prinsipper for ledelse og samarbeid i konkrete situasjoner.
 • Kunne identifisere eksterne og interne drivere for forandring og definere og iverksette tiltak for å sikre virksomheten
 • Beherske prinsipper for problemløsning og coaching
 • Kunne vise hvordan tanker, følelser og handlinger i ledelse påvirker mestringsfølelse og gjennomføringsevne

Generell kompetanse
Studenten skal
 • Kunne identifisere og reflektere over etiske problemstillinger og ta verdivalg som leder
 • Være i stand til å utforme prosjekter for å videreutvikle ledelsesprinsipper og lederes mestring
 • Kjenne sitt eget lederpotensial og ha en strategi for å utvikle dette

Innhold

 • Hva er ledelse og hva er evidensbasert ledelse?
 • Moter i ledelse
 • Lederroller, beslutninger og effektiv lederatferd
 • Er hybrid ledelse løsningen på forholdet mellom faglig ledelse og ledelse i linjen?
 • Å lede endringsprosesser
 • Hvordan påvirker interne og eksterne forhold lederens hverdag?
 • Hvordan hjelpe seg selv og andre til å mestre og lykkes?
 • Strategisk og operativ ledelse
 • Makt og ledelse
 • Emosjoner i forholdet mellom leder og medarbeider.
 • Hva er og hvordan unngå destruktiv ledelse?
 • Ledelse og utvikling i team
 • Finnes en norsk lederstil?
 • Kan vi stole på ledelse? Etikk i ledelse
 • Prosjektutvikling innenfor organisasjon og ledelse

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Hjemmeeksamen og gruppepresentasjon
Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen3/45 dagerA - FAlle.
Muntlig gruppeeksamen A - F

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk tilstedeværelse på samlinger
Fire av syv samlinger er obligatoriske.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Aslaug Mikkelsen

Arbeidsformer

Kurset går over 6 samlinger kl 8.30- ca.16.00.
Det veksles mellom forelesninger, gruppeoppgaver, case, diskusjon og studentpresentasjoner av deler av pensum.
Forventet tidsbruk MØA 235:
 • Samlinger 48 timerForelesning 5 timer x 6
 • Presentasjoner 1 time x 6
 • Gruppeeksamen 4 timer x 1
 • Gruppearbeid 8 timer
 • Forberedelse til forelesninger 6 timer x 6
 • Gjennomgang av forelesninger etter samling 1 time x 6
 • Forberedelse til muntlig gruppeeksamen 40 timer
 • Hjemmeeksamen 50 timer
 • Selvstudium (pensum og skrivetrening) 70 timer
 • Totalt 250 timer
 • Åpent for

  Endringsledelse - masterstudium
  Samfunnssikkerhet - masterstudium
  Økonomi og administrasjon - masterstudium
  Økonomi og administrasjon - masterstudium (5-årig)

  Emneevaluering

  Studentevaluering av emnet vil bli gjennomført i henhold til Handelshøgskolen ved UiS sitt evalueringssystem.

  Litteratur

  Case som deles ut i løpet av undervisningen inngår i pensum.
  Avolio, B. J., Griffith, J., Wernsing, T.S. & Walumbwa, F.O. (2009). What is authentic leadership development? Oxford Handbook of Positive Psychology and Work. P. A. Lindley, S. Harrington and N. Garcea. New York, Oxford University Press. (s.39-52).
  Bang, H. & Midelfart, T.H. (2015). Ledelse gjennom effektive ledergrupper. I A. Skogstad & S. Einarsen, Ledelse på godt og vondt. Bergen: Fagbokforlaget.
  Berg; M.E. & Ribe, E. (2013). Coaching. Å hjelpe ledere og andre til å lykkes. Oslo: Universitetsforlaget. Kapittel 1, 2 og 5.
  Byrkjeflot, H. (2015). Ledelse på norsk: Motstridende tradisjoner og idealer? I S. Einarsen & A. Skogstad, Ledelse på godt og vondt. Bergen: Fagbokforlaget.
  Byrkjeflot, H., & Kragh Jespersen, P. (2014). Three conceptualizations of hybrid management in hospitals. International Journal of Public Sector Management, 27(5), 441-458.
  Carson, S.G., Kosberg, N., Skauge, T. & Laudal, T. (2015). Etikk for beslutningstakere. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Kap. 1: S.G. Carson og Skauge, T. Hva er etikk for beslutningstakere. S. 17-21 og Kap. 3: Skauge, T. Beslutningstaker og beslutningsmodeller. S. 35-61.
  Glasø, L. (2015). Emosjoner i organisasjoner og ledelse. I S. Einarsen & A. Skogstad, Ledelse på godt og vondt. Bergen: Fagbokforlaget.
  Grennes, T. (2012). På jakt etter en norsk ledelsesmodell. Magma, 4, 51-59.
  Hall, G.M. (2008). How to write a paper. Fifth. Edition. London: Wiley-Blackwell
  Einarsen, S., Skogstad, A., Aasland, M. S. & Løseth, A.M. S. B. (2015). Destruktivt lederskap: Årsaker og konsekvenser. I S. Einarsen & A. Skogstad, Ledelse på godt og vondt. Bergen: Fagbokforlaget.
  Olsen, O.K. & Eid, E. (2015). Operativ ledelse. I S. Einarsen & A. Skogstad, Ledelse på godt og vondt. Bergen: Fagbokforlaget.
  Rousseau, D. M. (2006). Is there such a thin as evidence-based management? Academy of Management Review, 31 (2), 256-269.
  Smith, P.B., Andersen, J. AA., Ekelund, B., Graversen, G. & Ropo, A. (2003). In search of Nordic management styles. Scandinavian Journal of Management, 19, 491-507.
  Spillane, J.P. (2006). Distributed leadership. San Fransisco: Jossey-Bass. Kap.1. Side 1-27.
  Thornton, P. H., & Ocasio, W. (2008). Institutional logics. The Sage handbook of organizational institutionalism, 840, 99-128.
  Vie, O.E. (2012). Ledelse på norsk. Magma, 4, 60-67.
  Yukl, G. A. (2013). Leadership in organizations. Upper Saddle River, N.J., Pearson Education. Kap 1 -8, 11, 12, og 16.


  Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

  Sist oppdatert: 24.08.2019