MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet skal bidra til at studenten videreutvikler bredde- og dybdeforståelse for å kunne møte og utøve anestesisykepleie til et vidt spekter av pasienter. Ved å integrere medisinsk, naturvitenskapelig og samfunnsvitenskapelig kunnskap skal studenten kunne kritisk analysere og gjennomføre anestesisykepleie i et høyteknologisk miljø. Studenten skal etablere en handlingsberedskap til å kunne fungere selvstendig og opptre som funksjonsdyktig anestesisykepleier. Emnet vil videre gi fordypning i anestesi tilknyttet barn, eldre, pasienter med multiorgansykdom, avansert akuttbehandling, dagkirurgi og prehospitalt arbeid, samt fordypning i ansvar, ledelse, pasientsikkerhet og teamarbeid.
Mastergrad i spesialsykepleie med spesialisering i anestesisykepleie er en integrert utdanning og emnet må sees i sammenheng med emnene Medisinske og naturvitenskapelige emner (MSN100), Vitenskapsteori og metode (MSS100), Anestesisykepleie II -yrkesutøvelse med medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag (MAN111) samt Anestesisykepleie -kliniske studier I, II og III (MAN112, MAN122 og MAN123).

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Kandidaten har:
 • avansert kunnskap innen anestesisykepleiers ansvars- og funksjonsområde
 • avansert kunnskap innen anestesisykepleie for å forebygge komplikasjoner, redusere stress og lindre lidelse, smerte og ubehag
 • avansert kunnskap om observasjon, overvåkning og behandling for å forebygge svikt i vitale funksjoner
 • avansert kunnskap om anestesisykepleie og medisinsk behandling til pasientmålgruppen
 • avansert kunnskap innen anestesiologi, kirurgi og intensivmedisin
 • inngående kunnskap om organisatoriske, økonomiske og juridiske rammer som påvirker anestesisykepleie og spesialisthelsetjenesten
 • inngående kunnskap om samhandling i team for å fremme pasientsikkerhet
 • kunnskap om katastrofeberedskap, planer og samarbeid
 • kunnskap om sentrale risikofaktorer i helsetjenesten

Ferdigheter
Kandidaten kan:
 • analysere og anvende relevant kunnskap som ivaretar pasientens menneskeverd, integritet og juridiske rettigheter
 • anvende kartleggingsverktøy som kan bidra til utvikling og kvalitetsforbedring i avdelingen
 • utøve anestesisykepleie med respekt for pasienters og pårørendes integritet, ressurser og opplevelse av å være akutt og/eller kritisk syk og gjennomgå undersøkelser og behandling
 • anvende kunnskaper om observasjon, vurdering, planlegging og evaluering av tiltak for å kunne utøve helhetlig anestesisykepleie
 • vurdere og evaluere medisinsk behandling forordnet av ansvarlig lege
 • gjøre rede for prioriteringer og handlingsalternativer i akutte situasjoner
 • anvende oppdatert kunnskap om ulike anestesiformer
 • anvende kunnskap om samhandling og ledelse i team
 • analysere risikofaktorer og forebygge uheldige hendelser I anestesiavdelingen

Generell kompetanse
Kandidaten kan:
 • argumentere og handle ut fra anestesisykepleiens verdigrunnlag, yrkesetiske retningslinjer, etisk teori og gjeldende lovverk
 • bidra til nytenkning og delta i innovasjonsprosesser gjennom å jobbe kunnskapsbasert
 • anvende forskningsmetodisk kunnskap for å løse problemer og oppgaver

Innhold

 • Anestesisykepleiers etiske, juridiske og faglige ansvar
 • Helserett
 • Postoperativ overvåkning og sykepleie
 • Forberedelse og oppfølging av dagkirurgiske pasienter
 • Anestesi til barn
 • Anestesi til eldre
 • Prehospital vurdering og behandling
 • Katastrofeberedskap
 • Organdonasjon
 • Traumatologi
 • Ledelse, ansvar og melderutiner
 • Pasientsikkerhet
 • Teamarbeid

Forkunnskapskrav

MAN111 Anestesisykepleie I -yrkesutøvelse med medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag, MAN112 Anestesisykepleie -Kliniske studier I, MSN100 Medisinske og naturvitenskapelige emner I, MSS100 Forskningsmetode, vitenskapsteori og etikk

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen1/14 dagerA - FAlle.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

75% nærværsplikt i teoretiske studier, 75% nærværsplikt i i form av alternative løsninger
Aktiv deltakelse i undervisningen er en forutsetning for å utvikle fagforståelse. Det er derfor krav om obligatorisk nærvær på 75% prosent. Studenten kan søke om individuell vurdering ved oppnådd oppmøte på mer enn 50%. Dersom fakultetet finner grunnlaget tilstrekkelig og det er faglig forsvarlig, vil studenten få et alternativt arbeidskrav.

Fagperson(er)

Faglærer
Thorsten Bjerre Sørensen
Emneansvarlig
Aina Lillian Bjerkeli Lekens
Studieprogramleder
Ida Helene Mykkeltveit

Arbeidsformer

Forelesninger, gruppearbeider, problembasert læring i basisgrupper, skriftlige arbeider, seminarer, simulering, selvstudium.

Åpent for

Mastergrad i spesialsykepleie med spesialisering i anestesisykepleie.

Emneevaluering

Emnet evalueres i tråd med fakultetets retningslinjer og plan for dette.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 13.08.2020