MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Komplekse tall. Innføring i grunnleggende emner i reell analyse: grenser, kontinuitet, derivasjon, integrasjon og differensiallikninger.

Læringsutbytte

Etter å ha tatt dette emnet skal studenten:
  • Kunne regne med komplekse tall på kartesisk og eksponentiell form, og bruke de Moivres teorem.
  • Kjenne grensebegrepet for reelle funksjoner, og kunne definere kontinuitet, deriverbarhet og integrasjon ved grensebegrepet.
  • Kunne derivere alle elementære funksjoner, og bruke den deriverte til å beskrive funksjonen, spesielt bestemme dens ekstremalpunkter.
  • Kunne bruke Leibniz-notasjon til å løse problemer om koblede rater.
  • Kunne antiderivere ved teknikkene substitusjon, delvis integrasjon, delbrøksoppspalting og inverse trigonometriske substitusjoner.
  • Kunne finne arealer, lengder og volum ved integrasjon.
  • Kunne løse 1. ordens lineære og separable differensiallikninger, 2. ordens lineære differensiallikninger med konstante koeffisienter, også inhomogene, samt bruke disse i anvendelser.

Innhold

Komplekse tall. Innføring i grunnleggende emne i reell analyse: grenser, kontinuitet, derivasjon, integrasjon og differensiallikninger.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/15 timerA - FMatematisk formelsamling (Rottmann).
Spesifiserte trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Tre obligatoriske innleveringer
Tre obligatoriske innleveringer må være bestått før studenten kan gå opp til eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Sigbjørn Hervik
Veileder
Matthew Terje Aadne
Faglærer
Sigbjørn Hervik
Instituttleder
Bjørn Henrik Auestad

Arbeidsformer

6 timer forelesning; gruppeøvelser, 3 obligatoriske innleveringer, 2 timer regneøvelser. Obligatoriske arbeidskrav (som innlevering, laboratorieoppgaver, prosjektoppgaver og lignende) skal være godkjent av faglærer innen 3 uker før eksamensdato.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Matematisk analyse (ØK0025_1) 3
Matematiske metoder 1 (TE0549_1) 9
Matematiske metoder 1 (TE0549_A) 9
Matematisk analyse (BØK135_1) 5
Matematikk for økonomer (BØK135_2) 5
Matematikk for økonomi og samfunnsfag (BØK135_3) 5
Matematiske metoder 1 (ÅMA100_1) 10
Matematiske metoder 2 (TE0561_1) 5

Åpent for

Matematikk årsstudium på Det teknisk-naturvitenskapelig fakultetet.

Bachelornivå på Det teknisk-naturvitenskaplige fakultetet.

Masternivå på Det teknisk-naturvitenskaplige fakultetet.

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer

Litteratur

Lærebok: Adams & Essex: Calculus. Forlag: Pearson. Detaljert pensum oppgis ved semesterstart.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 24.01.2020