MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Fourieranalyse har sin begrunnelse fra observasjonen at signaler kan approksimeres av en sum av sinus- og cosinusfunksjoner som kalles en trigonometrisk rekke. Kurset vil dekke grunnlegende emner i Fourier- og waveletanalyse som Fourierrekker og Fouriertransformasjon, fast, diskret og windowed Fouriertransformasjon, waveletanalyse og multiresolusjonsanalyse, og visse anvendelser til praktiske problemer.

Læringsutbytte

Etter gjennomført studium i dette kurset skal studentene
1. Forstå terminologien, omfang, hovedresultater og anvendelser av matematiske signaler, bildebehandling og Fourier analyse
2. Kunne finne og bruke Fourierrekker og Fouriertransformer, og bruke disse til å løse problemer innenfor matematikk- og ingeniørfag
3. Kjenne hovedbegrep og hovedresultater i teorien for Hilbert- og Banachrom, slik som f.eks. L^p rom, og kunne relatere disse til signaler og bildebehandling
4. Forstå wavelet- og multiresolusjonsanalyse og anvendelser av disse.

Innhold

Fourieranalyse har sin begrunnelse fra observasjonen at signaler kan approksimeres av en sum av sinus- og cosinusfunksjoner som kalles en trigonometrisk rekke. Kurset vil dekke grunnlegende emner i Fourier- og waveletanalyse som Fourierrekker og Fouriertransformasjon, fast, diskret og windowed Fouriertransformasjon, waveletanalyse og multiresolusjonsanalyse, og visse anvendelser til praktiske problemer.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Hjemmeoppgave1/1 Bestått - Ikke beståttAlle trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Alle kalkulatorer tillatt.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Alexander Ulanovskii
Instituttleder
Bjørn Henrik Auestad , Gro Johnsen

Arbeidsformer

Ledet selvstudium. Forelesninger kan i enkelte tilfeller avtales.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Fourier- og wavelet analyse (DPE160_1) 10

Åpent for

PhD nivå på Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 04.08.2020