MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Masteroppgaven skal være et individuelt, selvstendig vitenskapelig arbeid med relevans for det barnehagepedagogiske fagfeltet.

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten har
 • spesialisert og forskningsbasert kunnskap om masteroppgavens valgte tematikk
 • innsikt i vitenskapelig tenkemåter for å besvare faglige problemstillinger
 • overblikk og innsikt i forskningsbidrag som er relevante for arbeidet med egen masteroppgave.

Ferdigheter
Kandidaten kan
 • gjennomføre et selvstendig og avgrenset forskningsarbeid på masternivå i tråd med faglige, metodiske og etiske retningslinjer
 • gjøre bruk av digitale verktøy på en hensiktsmessig måte i mastergradsarbeidet
 • analysere og se sammenhengen mellom begreper og teorier, trekke slutninger i arbeidet med masteroppgaven på en selvstendig måte og kritisk begrunne faglige valg
 • anvende teori og forskningsmetode i arbeidet med konkrete problemstillinger

Generellkompetanse
Kandidaten kan
 • kommunisere og drøfte faglige problemstillinger med andre fagfolk og allmennheten
 • drøfte, analysere og kritisk vurdere eget og andres mastergradsarbeid
 • initiere og medvirke konstruktivt, analytisk og kritisk i faglig endrings- og utviklingsarbeid innenfor barnehagefeltet
 • mestrer akademisk skriving og kan formulere seg både muntlig og skriftlig på en presis og forståelig måte
 • gjennomføre et forskningsarbeid på masternivå med etisk bevissthet og faglig integritet

Innhold

Studentene skal planlegge, gjennomføre og skrive ut en masteroppgave der de viser innsikt i aktuell forskning, teorier og metoder som har relevans for oppgavens problemstilling. Mastergradsoppgaven kan være av teoretisk og /eller empirisk art, og det empiriske arbeidet kan være av kvalitativ og /eller kvantitativ art. Arbeidet med masteroppgaven skjer under veiledning.

Forkunnskapskrav

MBV115 Barnehagen som forskningsarena, MBV125 Estetiske, kulturelle og kommunikative perspektiver i en flerkulturell og mangfoldig barnehage, MBV135 Verdipedagogikk: mangfold, tilhørighet og bærekraft, MBV145 Ledelse og profesjonsperspektiver, MBV160 Vitenskapsteori og forskningsmetode, MBV170 Forum/masteroppgaven
Studentene må ha gjennomført og fått godkjent alle emner i mastergradsstudiet. For å begynne på masteroppgaven må studentene også ha fått godkjent en prosjektbeskrivelse for dette arbeidet.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Masteroppgave1/1 A - FAlle.
Masteroppgave. Omfang: 24 000 - 40 000 ord (ca 60-100 sider med ca 400 ord pr. side) med skrifttstørrelse 12 og linjeavstand 1,5 (i Times New Roman eller tilsvarende skrifttype). Forside, innholdsfortegnelse, forord, litteraturliste og vedlegg teller ikke med i omfanget.
Vurdering: Det er lagt ekstern sensur til vurderingen av masteroppgaven (se Forskrift for eksamen ved Universitetet i Stavanger).
En kandidat har som hovedregel ett forsøk på en masteroppgave. En kandidat som ikke har bestått masteroppgaven kan etter søknad innvilges et 2. forsøk. I slike tilfeller kan oppgaven leveres inn i bearbeidet form eller det kan leveres en helt ny oppgave.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Veiledning 12 timer

Fagperson(er)

Faglærer
Elisabeth Brekke Stangeland , Kristin Grøsvik , Margrethe Jernes , Berit Zachrisen , Per Einar Sæbbe , Aud Torill Meland , Kirsten Halle , Carl Cato Wadel , Anita Berge , June Junge
Studiekoordinator
Inger Marie Øglænd
Emneansvarlig
Marit Alvestad , Anne Kristine Solberg Runestad

Arbeidsformer

Mastergradsoppgaven er et selvstendig faglig og forskningsmessig arbeid med veiledning.

Åpent for

Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid

Emneevaluering

Det blir gjennomført studentevalueringer etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved UiS.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 06.08.2020