MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Hva er dokumentar? Hva er likt og ulikt mellom dokumentarer på kino, radio, TV, i aviser, bøker, og på computere og smarttelefoner? Er det mulig å gi en verdinøytral og saklig fremstilling av en sak, eller er det tvert i mot ønskelig å ta standpunkt, vise frem sine verdier, og fortelle historier fra virkeligheten gjennom en mer subjektiv fremstilling? Er skillet mellom fiksjon og fakta alltid vanntett? Kan det subjektive være sannere enn det antatt objektive? Hva har teknologien å si for det som blir fremstilt?
Kurset vil behandle teoretiske spørsmål knyttet til tekstbaserte dokumentarer i bøker og aviser, filmbaserte dokumentarer for kino og TV, lydbasert dokumentarer for radio, og multimediale dokumentarer.

Læringsutbytte

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og kompetanse:
Kunnskaper:
 • Kunnskap om ulike definisjoner og perspektiver på dokumentargenren.
 • Perspektiver på forholdet mellom dokumentariske representasjoner (språk, bilde, fortelling) og virkeligheten.
 • Kunnskap om forholdet mellom ulike teknologier og dokumentarens innhold.
 • Kunnskap om begrepene fakta/fiksjon og subjektivitet/objektivitet.
 • Kunnskap om hvordan ulike kontrakter etableres mellom publikum og dokumentartekstene.
 • Kunnskap om likheter og ulikheter mellom ulike typer dokumentarer og mellom dokumentarer på ulike medieplattformer som film, radio, avis og bøker.
 • Kjenne til dokumentargenrenes funksjon og oppgaver i samfunnet.

Ferdigheter:
 • Kunne skjelne ulike fortellertekniske virkemidler i dokumentarsjangrene.
 • Anvende dokumentarteori- og begreper til å analysere ulike typer dokumentarer.
 • Reflektere omkring skillet mellom fakta og fiksjon innen ulike sjangre, og mellom ulike plattformer slik som bilde og foto, litteratur, avis-reportasjer, lyd (radio), dokumentarfilm og multimedia.

Generell kompetanse:
 • Ha utviklet forståelse for dokumentariske tenkemåter.
 • Evne til å kritisk drøfte dokumentarbegrepet.
 • Evne til å kritisk reflektere over egne valg i forbindelse med utvikling og gjennomføring av dokumentarproduksjoner.
 • Evne til å selvstendig problematisere og kritisere fagkunnskap.

Innhold

Målet er å gi studentene en innføring i dokumentarteorier og -begreper, samt å gjøre dem kjent med debatter innen dokumentarfaget. Studentene får også en innføring i variasjonen av dokumentariske uttrykk, med vekt på likheter og forskjeller. Emnet skal gi en økt bevissthet om forholdet mellom dokumentariske representasjoner og virkeligheten, og om dokumentaristens egen posisjon i forhold til det som formidles.
Slike basiskunnskaper skal gjør studentene i stand til å kunne ta reflekterte valg i egne produksjoner.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig eksamen1/1 A - F

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Det vil bli gitt to teoretisk-analytiske innleveringsoppgaver i løpet av emnet.
I løpet av kurset må studentene levere to individuelle og obligatoriske oppgaver. Begge oppgavene må være godkjent for at studenten skal kunne gå opp til avsluttende muntlig eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Terje Hillesund
Faglærer
Sigmund Trageton

Arbeidsformer

Undervisningen skjer i seminarform med en veksling mellom forelesninger, diskusjoner, øvinger og prosjekter, og ved to obligatoriske innleveringsoppgaver.

Åpent for

Dokumentarproduksjon - mastergradsprogram

Emneevaluering

Studentevaluering av emnet vil bli gjennomført i henhold til SV-fakultetets evalueringssystem.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 09.07.2020