MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Formålet med kurset er å gi studentene en kritisk innføring i sentrale teorier, ideer og diskurser om ledelse, organisasjoner og deres rolle i samfunnet. Et viktig utgangspunkt for kurset er at organisasjoner ikke bare må forstås som «instrumenter» for effektiv produksjon av varer og tjenester, men at organisasjoner - og ledelse av organisasjoner - også må forstås ut i fra en bredere samfunnsmessig og politisk kontekst.

Læringsutbytte

Etter at studentene har fullført emnet forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse.
  • Studentene skal ha kunnskap om nyere teorier og ideer om organisasjon, ledelse og endring, herunder for eksempel relatert til post-byråkratiet som organisasjonsform, prosessorienterte tilnærminger til organisasjon og delingsøkonomiorganisasjonen.

  • Studentene skal kunne bruke ulike teoretiske tilnærminger til å analysere hva organisasjoner består av, hvordan de fungerer, og hvordan de påvirker samfunn og natur.

  • Studentene skal også ha utviklet egne evner til kritisk tenkning om organisasjon og ledelse i en Antropocen tid. Dette fordrer både evne til etisk refleksjon og kreativ problemløsning.

Innhold

Kurset introduserer studentene for både klassiske og nyere teorier om organisasjoner og deres rolle i samfunnet - fra «byråkratiteori» og «scientific management» til «organizational culture», «post-bureaucracy» og «new capitalism». Mens klassiske (og ny-klassiske) teorier om organisasjoner i stor grad vektlegger betydningen av organisasjoners «formelle normative strukturer», er nyere teorier mer opptatt av «organisasjonskultur» og organiseringsprosesser som et samlende begrep for både å forstå og påvirke organisasjoners virkemåte.
Kurset går spesielt inn på de ledelsesdiskursene som kan knyttes til ulike ideer og teorier om organisasjoner. Med utgangspunkt i «instrumentelle» ideer og teorier fremstår ledelse i stor grad som et fenomen som utøves ved hierarkisk styring og kontroll. Med utgangspunkt i «kulturelle» ideer og teorier fremstår ledelse mer som et fenomen som utøves ved personlig innflytelse og dialog. Ved sist nevnte tilnærming fremstår ulike former for «selv-ledelse» og «endringsledelse» som mer sentralt enn formell og hierarkisk styring.
Kurset er i stor grad problematiserende. Et viktig siktemål med kurset å stille kritiske spørsmål ved eksisterende organisasjonsregimer og ledelsesdiskurser i en Antropocen tid. Begrepet «Antropocen» er det foreslåtte navnet på det geologiske tidsavsnittet vi nå er inne i og som skal etterfølge holocen. Antropocen kan oversettes med «menneskets tidsalder» og er en kombinasjon av «antropos» som betyr menneske og «cen» som betyr ny. Bakgrunnen for forslaget er at den menneskelige sivilisasjon nå preger miljøet i den grad at vi setter tydelige geologiske spor på jorden. Eksempler på slike spor er artsutrydding, utslipp av drivhusgasser, forurensning og økning av arealbruk.
Den pedagogiske vinklingen av lærestoffet er tredelt; det legges stor vekt på teori, rammeverk og modeller, samt problemorientert og erfaringsbasert læring på individ- og gruppenivå.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen1/13 dagerA - FAlle.
Eksamensbesvarelsen kan leveres på bokmål, nynorsk eller engelsk.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk gruppeoppgave og oppmøte på to workshops/samlinger i tilknytning til gruppearbeidet.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Bjørn-Tore Blindheim
Faglærer
Lars Klemsdal

Arbeidsformer

Forelesninger, gruppearbeid og gruppepresentasjoner.Gjennomføring av gruppearbeid etter angivelse ved studiestart, herunder også obligatorisk deltakelse på to workshops/samlinger som arrangeres i forbindelse med gruppearbeidet.

Åpent for

Endringsledelse - masterstudium
Samfunnssikkerhet - masterstudium
Sosialfag - Masterstudium
Økonomi og administrasjon - masterstudium
Økonomi og administrasjon - masterstudium (5-årig)

Emneevaluering

Studentevaluering av emnet vil bli gjennomført i henhold til SV-fakultetets evalueringssystem.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 25.09.2020