MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet skal utvikle studentenes innsikt i ulike forskningsdesign og ferdigheter i empirisk analyse av organisasjonsmessige og samfunnsvitenskapelige problemstillinger. Studentene skal få kunnskap om de metodologiske forutsetningene for ulike forskningstradisjoner og lære seg noen av de mest sentrale analyseverktøy innenfor kvalitativ og kvantitativ samfunnsforskning. Målet med emnet er at deltakerne selv skal kunne bli i stand til å planlegge, vurdere, tilrettelegge og gjennomføre empiriske studier av samfunnsvitenskapelig problemstillinger.

Læringsutbytte

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskaper
Studentene skal etter kurset kunne forstå de viktigste elementene som inngår i et forskningsdesign og hva slags vurderinger som ligger bak valg av forskningsdesign og metoder for å samle inn og analysere data. Studentene skal videre kunne utarbeide og formulere problemstillinger og forskningsspørsmål som kan gjøres til gjenstand for empiriske studier. Studentene skal også være i stand til å skille mellom ulike forskningstradisjoner og kjenne ulike metoders styrker og svakheter.
Ferdigheter
Studentene forventes å være i stand til å: utvikle og formulere problemstillinger; utarbeide empirisk forskningsdesign for å undersøke problemstillinger; samle inn, bearbeide og analysere empiriske data ved hjelp av både kvalitative og kvantitative metoder; kritisk vurdere bruken av empiriske data i egne og andres undersøkelser.
Generell kompetanse
Kandidatene forventes å kunne bruke kunnskapen og ferdighetene i utarbeidelsen av egne undersøkelsesopplegg og i vurderingen av andre empiriske studier.
Kandidaten skal kunne forstå og kritisk vurdere empirisk samfunnsforskning som benytter metodene som kurset dekker. I tillegg vil den generelle innføringen i forskningsdesign og metode bidra til at kandidaten kan vurdere bruk av data i offentligheten med et kritisk blikk. Kandidaten skal kunne oversette en faglig problemstilling fra eget interessefelt til et hensiktsmessig forskningsdesign. I tillegg til analyse- og tolkningsferdigheter omfatter dette kompetanse til å orientere seg i og anvende tilgjengelige datakilder, og kompetanse til å gjennomføre egen datainnsamling.

Innhold

Emnet består av tre hovedtema:
1. Problemformulering, forskningsdesign og metodevalg
Studentene skal under dette temaet lære seg hvordan en nærmer seg en vitenskapelig studie, herunder problemstilling og forskningsspørsmål, forskningsstrategier, bruk av teori, valg av data og analyse av data.Temaer som etikk og retningslinjer for datainnsamling og personvern blir gjennomgått.
2. Anvendt kvalitativ metode
I denne delen vil studentene lære mer om de metodologiske forutsetningene for å gjøre valg mellom forskjellige metodiske tilnærminger og arbeidsformer. Dette er delt opp i tre temaer: 1): forberedelse, gjennomføring og tolkning av kvalitative intervjuer., 2): forberedelse, gjennomføring og fortolkning av design tenkning/ aksjonsforskning, 3): tekstanalyse
3. Anvendt kvantitativ metode
Første dag gir en kort innføring i grunnleggende begreper innenfor kvantitativ metode før vi går gjennom tabell og korrelasjonsanalyse. Andre dag er tema kausal modellering og regresjonsanalyse.I gruppeoppgavene skal studentene anvende de ulike metodene til å undersøke en relevant problemstilling innen endringsledelsesfaget. Analysene gjennomføres i statistikkprogrammet SPSS.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Bachelorkurs i kvantitativ metode og kvalitativ metode.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Mappeevaluering1/1 A - F
Mappen består av tre underveis-innleveringer. Innleveringene gjennomføres i gruppe med inntil fire studenter. Innleveringene omfatter både teori og analyse. Krav til format publiseres på læringsplattformen canvas ved oppstart av emnet.
Den endelige mappen teller 100 prosent av karakteren. Dersom mappen ikke bestås må mappen levers inn på nytt i forbindelse med neste odinære undervisningstermin for emnet. ved dokumentert gyldig fravær er det mulig å få utsatt innleveringsfrist tilsvarende lengden på fraværet. jf. forskrift om studier og eksamen ved universitetet i Stavanger.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Gunnar Thesen , Kristiane Marie Fjær Lindland
Faglærer
Terje Hillesund

Arbeidsformer

Undervisningen blir fordelt over syv heldagssamlinger. Arbeidsformen er forelesning og oppgaveløsning i grupper. Gruppeoppgavene er utgangspunkt for mappeinnleveringene.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Kvalitative metoder (MEN115_1) 5
Kvantitative metoder (MEN215_1) 5

Emneevaluering

Det vil bli gjennomført studentevaluering i tråd med fakultetets retningslinjer.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 23.09.2020