MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Temaet for emnet er hvordan innovasjon og entreprenørskap både kan bidra til bærekraft og hvordan forståelsen av hva som er bærekraftig, endres over tid, kontekst og ut fra hvilket perspektiv på bærekraft som legges til grunn. Emnet er forankret i en prosessuell forståelse av virkeligheten. Ulike problemstillinger reises: hvordan blir produkter, prosesser og løsninger bærekraftige? Hvordan kan sosial innovasjon bidra til å løse sosiale utfordringer og hvordan blir sosial innovasjon fortolket av ulike aktører? Hvordan fører endringer i rammebetingelser og ytre faktorer til at organisasjoner må revurdere sine aktiviteter i relasjon til bærekraft? Hvordan kan organisasjoner utvikle praktiske strategier for bærekraftighet?

Læringsutbytte

Læringsutbytte:
Kunnskap: Etter gjennomført emne forventes studentene å ha kunnskap om hva innovasjon og entreprenørskap er og hvordan bærekraft stiller stadig nye krav til hva som kan forstås som bærekraftige innovasjoner. Studentene skal ha opparbeidet seg kunnskap om ulike forståelser og perspektiver på bærekraft, og at det som isolert sett er bærekraftig, noen ganger ikke er bærekraftig i et større perspektiv. Studentene skal også opparbeide en prosessuell forståelse av virkeligheten, og hvordan denne forståelsen kan brukes til å utforske konkrete problemstillinger og løsninger.
Ferdigheter: Studentene skal kunne kritisk vurdere ulike løsninger og mo de kan forstås som bærekraft. De skal kunne vurdere hvilke potensielle aspekter av bærekraft som ulike innovasjoner kan bringe med seg. De bør kunne utvikle praktiske strategier for hvordan små og større organisasjoner kan bidra til bærekraft gjennom sine aktiviteter.
Generell kompetanse: Emnet skal bidra til kritisk og refleksiv tenkning omkring hva vi utvikler av produkter, tjenester og arbeidsformer, og hvilket ansvar vi har for konsekvensene av innovative løsninger. Gjennom undervisningen skal studentene utvikle relasjonelle og prosessuelle forståelser av innovasjon og entreprenørskap og kunne anvende disse til å analysere ulike løsninger.

Innhold

Emnet vil bestå av 4-6 tematiske heldagssamlinger. Gjennom samlingene vil studentene jobbe med aktuelle problemstillinger. Aktiv deltakelse på samlingene forutsettes for å få utbytte av kurset
Eksempler på temaer er:
  • sosial innovasjon
  • livsløpsanalyser
  • hvordan kan ulike krav til bærekraft håndteres og balanseres?
  • hvordan kan endringer i rammebetingelser både gir nye muligheter, og endre bærekraften til eksisterende løsninger?

Det må være minst 5 oppmeldte studenter for at emnet skal arrangeres det aktuelle semesteret.
Merk at enkelte valgemner vil kunne rullere, det kan derfor variere fra år til år hvilke valgemner som tilbys.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Mappeevaluering1/1 A - F
Mappen vil bestå av deltakelse i oppgaveforberedelser, en fremlegging av problemstilling og innlevering av en gruppeoppgave.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Kristiane Marie Fjær Lindland

Arbeidsformer

Gruppearbeid, forelesninger, diskusjoner og refleksjonsoppgaver. For å få utbytte av kurset og for å kunne gjennomføre innleveringene kreves aktiv deltakelse på samlingene.

Åpent for

International Hospitality Management - Master's Degree Programme
Utveksling til Det helsevitenskapelige fakultet
Utveksling ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet
Utveksling til Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Emneevaluering

Det vil bli gjennomført studentevaluering i tråd med fakultetets retningslinjer.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 20.09.2020