MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Ved hjelp av teori og forskningsmetode skal studentene utarbeide en skriftlig masteroppgave innen fagområdet endringsledelse. Hovedmålet med masteroppgaven er å gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid. Studentene skal vise evne til systematisk tenkning, faglig fordypning og saklig vurdering. I tillegg skal de få trening i å anvende kildestoff for å vise hvordan eget forskningsarbeid kan plasseres i forhold til forskningen på det området som masteroppgaven adresserer seg til.

Læringsutbytte

Læringsutbytte av undervisningsdelen:
Ved avslutningen av undervisningsdelen forventes det at studenten har oppnådd følgende:
Kunnskaper
har kjennskap til kravene og rammene som gjelder for gjennomføring av masteroppgaven, og å forstå hvordan kravene kan oppfylles.
er i stand til å redegjøre for et forskningsdesign og hvilke beslutninger som må fattes for å lage en prosjektskisse for en masteroppgave.
Ferdigheter
kan utforme en prosjektskisse som kan danne grunnlaget for en masteroppgave.
Generell kompetanse
Å kunne lage en realistisk plan for å gjennomføre et selvstendig forskningsprosjekt.
Læringsutbytte av selve masteroppgaven:
Kunnskaper
gjennom utviklingen og gjennomføringen av masteroppgaven forventes studenten å ha tilegnet seg kunnskap om hvordan et forskningsprosjekt initieres, drives frem og presenteres i tråd med gjeldende forskningsetiske regler, krav til vitenskapelighet og hvordan den skriftlige formen struktureres.
Ferdigheter
Ved avslutningen av emnet forventes det at studenten
  • er i stand til å formulere en avgrenset problemstilling for egen undersøkelse og sette denne inn i et større perspektiv.
  • kan demonstrere innsikt i det valgte teorigrunnlaget, og er i stand til å benytte dette i analyse av den konkrete problemstilling.
  • kan skape overblikk og systematisere et empirisk materiale med henblikk på å analysere den valgte problemstilling.

Generell kompetanse
Å kunne lede sitt eget forskningsprosjekt, herunder å kunne vurdere og revidere fremdrift og strategi underveis i utviklingen av masteroppgaven.

Innhold

Det er utarbeidet en egen veileder med informasjon om masteroppgaven. Denne ligger på Canvas og på student.uis.no under studiehverdag - oppgaveskriving.
Prosjektskisse:
For å lette arbeidet med og gjennomføringen av masteroppgaven skal det i forkant utarbeides en prosjektskisse. Det gis veiledning for utarbeidelse av prosjektskissen i "Veilederen for masteroppgaven". Prosjektskissen leveres høsten andre studieår til emneansvarlig for masteroppgaven. Detaljene angående innleveringen gis via emnets side på Canvas. I skissen skal du belyse en selvvalgt problemstilling, samt i noen grad vise evne til skriftlig framstilling og dokumentasjon. På bakgrunn av prosjektskissen oppnevnes en veileder som skal godkjenne skissen, og som står som faglig ansvarlig for oppgaven. Inntil 2 studenter kan skrive masteroppgave sammen.
Veiledning:
Hver student har rett til inntil 10 klokketimer veiledning, inkludert veiledning på mail etc.. Det er viktig både for student og veileder at man etablerer et godt samarbeid under gjennomføringen av oppgaven.
Oppmelding til eksamen
Når prosjektskissen er godkjent, veileder tildelt, og alle andre formaliteter er i orden, er studenten klar til å melde seg opp til eksamen i emnet. Som for andre emner melder en seg opp til eksamen ved å bekrefte utdanningsplanen og semesterregistrere seg. Dette gjøres innen 1. februar.
Frist for innlevering av masteroppgaven i vårsemesteret er 15. juni(eller nærmeste virkedag) og for høstsemesteret 15. januar (eller nærmeste virkedag).
Bedømmelse av masteroppgaven foretas av ekstern sensor i samarbeid med veileder. Dersom det er uenighet om karakterfastsettelsen mellom veileder og ekstern sensor, er det ekstern sensor som har det avgjørende ordet. Sensur skal foreligge senest 12 uker etter innleveringsfristen.

Forkunnskapskrav

Fullført minst 60 studiepoeng av masterstudiet.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Hjemmeoppgave1/14.5 månederA - F

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk prosjektskisse

Fagperson(er)

Faglærer
Elin Merethe Oftedal
Emneansvarlig
Kristiane Marie Fjær Lindland

Arbeidsformer

Høstsemesteret:
Studentene får tilbud om å delta i en seminarrekke, også kalt undervisninsdel av MENMAS, som utgjør et felles veiledningsopplegg for utarbeiding av prosjektskissen og forming av prosjektet. Det blir ikke gitt individuell veiledning på utvikling av prosjektskisser utover seminarrekken. Nærmere informasjon om innhold, tid og sted for samlinger og forelesninger vil bli lagt ut på Canvas.
Seminarrekken er en forberedelse til å skrive masteroppgaven. Her gjennomgås faglige, fagtekniske og praktiske sider ved masteroppgaveskriving, og her gis en gjennomgang av rettlederen for masteroppgaven. Studentene arbeider også med utforming av prosjektskissen for oppgaven.
Målet med seminarrekken er å forberede studentene på hvilke krav som stilles til gjennomføringen av masteroppgaven, samt å utvikle et forskningsdesign for masteroppgaven. Dette skal munne ut i en obligatorisk prosjektskisse.
I første del av seminarrekken er formålet å skape en kopling mellom metodefagene (forskningsdesigndelen) og utviklingen av masteroppgaven, samt å skape realistiske forventninger til prosessen med å skrive masteroppgaver. I den forbindelse drar vi veksler på ulike forskningsdesign, problematiserer valg som tas i forhold til design, og presenterer ulike oppgavesjangere og krav som stilles innenfor hver av disse. Blant annet vil etiske retningslinjer for samfunnsforskning gjennomgås, og hvordan man vurderer meldeplikt og søker om godkjenning av prosjekt hos NSD. Et annet tema for seminarrekken handler om ledelse, tidsplanlegging og tidsstyring av et masterprosjekt.
Hovedaktiviteten i seminarrekken er å utarbeide prosjektskisse for egen oppgave. Denne presenteres og gis tilbakemelding på før endelig innlevering. På et nærmere angitt tidspunkt etter siste samling skal det leveres en fullstendig prosjektskisse. Instruks for innleveringen gis på emnets Canvas side.
Prosjektskissen vil være grunnlaget for tildeling av veileder.
Seminarrekken er ikke obligatorisk, men obligatorisk prosjektskisse må leveres til fastsatt frist og bedømmes som bestått. Prosjektskissen karaktersettes ikke, men skissen skal tilfredsstille en rekke krav og vil bli vurdert som et forskningsdesign. Oppfølgingen av den enkelte student i selve masterarbeidet foretas av veilederen - som oppnevnes etter at prosjektskisse er levert og fordeling av oppgaver er fullført.
Studentene kan gå sammen to og to om prosjektskissen dersom masteroppgaven skal gjennomføres av de samme to studentene.
I seminarrekken brukes dialogbaserte forelesninger, gruppearbeid, presentasjoner og tilbakemeldinger på utkast til prosjektskisser. Aktivitetene er strukturert over ca 5 heldagssamlinger i løpet av tredje semester.
Det vil også være et forenklet opplegg tilpasset studenter på utenlandsopphold etc i 3. semester og som derfor ikke kan følge de oppsatte samlingene.
Anbefalt litteratur:
Bonnett, Alistair (2011) Studere smart. Slik argumenterer du. Harlow: Prentice Hall
Everett, E.L. & I.Furuset, 2012. Masteroppgaven: Hvordan begynne - og fullføre. Universitetsforlaget. 1877 sider.
Øyen, A.S. & Solheim, B. (2013) Akademisk skriving: en skriveveiledning. Oslo: Cappelen Damm Akademisk

Åpent for

Endringsledelse - masterstudium

Emneevaluering

Studentevaluering av emnet vil bli gjennomført i henhold til SV-fakultetets evalueringssystem.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 08.08.2020