MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Ved hjelp av teori og forskningsmetode skal studentene utarbeide en skriftlig masteroppgave innen fagområdet endringsledelse. Hovedmålet med masteroppgaven er å gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid. Studentene skal vise evne til systematisk tenkning, faglig fordypning og saklig vurdering. I tillegg skal de få trening i å anvende kildestoff for å vise hvordan eget forskningsarbeid kan plasseres i forhold til forskningen på det området som masteroppgaven adresserer seg til.

Læringsutbytte

Kunnskaper
  • Ved avslutningen av emnet forventes det at studenten har tilegnet seg så god oversikt over studieprogrammets teoriområder og perspektiver at hun/han kan gjøre et informert valg med tanke på teoriforankring for eget oppgavetema.

Ferdigheter
Ved avslutningen av emnet forventes det at studenten
  • er i stand til å formulere en avgrenset problemstilling for egen undersøkelse og sette denne inn i et større perspektiv.
  • kan demonstrere innsikt i det valgte teorigrunnlaget, og er i stand til å benytte dette i analyse av den konkrete problemstilling.
  • kan skape overblikk og systematisere et empirisk materiale med henblikk på å analysere den valgte problemstilling.

Generell kompetanse
  • Ved avslutningen av emnet forventes det at studenten kan demonstrere bevissthet om sammenhengene mellom problemformulering, teoretiske perspektiv, analyse og konklusjon.

Innhold

Det er utarbeidet en egen veileder med informasjon om masteroppgaven. Denne ligger på Canvas og på student.uis.no under studiehverdag - oppgaveskriving.
Prosjektskisse:
For å lette arbeidet med og gjennomføringen av masteroppgaven skal det i forkant utarbeides en prosjektskisse. Det gis veiledning for utarbeidelse av prosjektskissen i "Veilederen for masteroppgaven". Prosjektskissen leveres høsten andre studieår til emneansvarlig for masteroppgaven. Detaljene angående innleveringen gis via emnets side på Canvas. I skissen skal du belyse en selvvalgt problemstilling, samt i noen grad vise evne til skriftlig framstilling og dokumentasjon. På bakgrunn av prosjektskissen oppnevnes en veileder som skal godkjenne skissen, og som står som faglig ansvarlig for oppgaven. Inntil 2 studenter kan skrive masteroppgave sammen.
Veiledning:
Hver student har rett til 10 veiledningstimer. Det er viktig både for student og veileder at man etablerer et godt samarbeid under gjennomføringen av oppgaven.
Oppmelding til eksamen
Når prosjektskissen er godkjent, veileder tildelt, og alle andre formaliteter er i orden, er studenten klar til å melde seg opp til eksamen i emnet. Som for andre emner melder en seg opp til eksamen ved å bekrefte utdanningsplanen og semesterregistrere seg. Dette gjøres innen 1. februar.
Frist for innlevering av masteroppgaven er 15. juni(eller nærmeste virkedag).
Bedømming av masteroppgaven:
Bedømmelse av masteroppgaven foretas av ekstern sensor i samarbeid med veileder. Dersom det er uenighet om karakterfastsettelsen mellom veileder og ekstern sensor, er det ekstern sensor som har det avgjørende ordet.
Sensur skal foreligge senest 12 uker etter innleveringsfristen.

Forkunnskapskrav

Fullført minst 60 studiepoeng av masterstudiet.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Hjemmeoppgave1/14.5 månederA - F
Omfang (antall sider eller ord) er sjelden et spørsmål som tillegges vekt ved bedømmelse av oppgavene. Kunsten er å tilpasse omfanget til innholdet. Veiledende sidetall er 60-80 sider (eksklusiv vedlegg og litteraturliste) for oppgaver som skrives individuelt og 80-110 sider for oppgaver hvor to studenter skriver sammen. (80 sider tilsvarer ca. 30 000 ord.)

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk prosjektskisse

Fagperson(er)

Faglærer
Stine Ravndal Nygård
Emneansvarlig
Kristiane Marie Fjær Lindland

Arbeidsformer

Studentene får tilbud om å delta i et oppgaveseminar; en seminarrekke som utgjør et felles veiledningsopplegg for utarbeiding av prosjektskissen og forming av prosjektet.
Nærmere informasjon om innhold, tid og sted for samlinger og forelesninger vil bli lagt ut på Canvas.

Oppgaveseminaret er en forberedelse til å skrive masteroppgaven. Her gjennomgås faglige, fagtekniske og praktiske sider ved masteroppgaveskriving, og her gis en gjennomgang av rettlederen for masteroppgaven. Du arbeider også med utforming av prosjektskissen for oppgaven.

Målet med oppgaveseminaret er å forberede studentene på hvilke krav som stilles til gjennomføringen av masteroppgaven, samt å utvikle et forskningsdesign for masteroppgaven. Dette skal munne ut i en obligatorisk prosjektskisse.
Ved avslutningen av emnet forventes det at studenten har oppnådd følgende:
Kunnskaper
har kjennskap til kravene og rammene som gjelder for gjennomføring av masteroppgaven, og å forstå hvordan kravene kan oppfylles.
er i stand til å redegjøre for et forskningsdesign og hvilke beslutninger som må fattes for å lage en prosjektskisse for en masteroppgave.
Ferdigheter
kan utforme en prosjektskisse som kan danne grunnlaget for en masteroppgave.
Generell kompetanse
Å kunne lede sitt eget forskningsprosjekt, herunder å kunne vurdere og revidere fremdrift og strategi underveis i utviklingen av masteroppgaven.

I første del av oppgaveseminaret er formålet å skape en kopling mellom MEN115 Kvalitative metoder (forskningsdesigndelen) og oppgaveseminaret, samt å skape realistiske forventninger til prosessen med å skrive masteroppgaver. I den forbindelse drar vi veksler på ulike forskningsdesign, problematiserer valg som tas i forhold til design, og presenterer ulike oppgavesjangere og krav som stilles innenfor hver av disse. Blant annet vil etiske retningslinjer for samfunnsforskning gjennomgås, og hvordan man vurderer meldeplikt og søker om godkjenning av prosjekt hos NSD. Et annet tema for oppgaveseminaret handler om ledelse, tidsplanlegging og tidsstyring av et masterprosjekt.

Hovedaktiviteten i oppgaveseminaret er å utarbeide prosjektskisse for egen oppgave. Denne presenteres og gis tilbakemelding på før endelig innlevering. På et nærmere angitt tidspunkt etter siste samling skal det leveres en fullstendig prosjektskisse. Instruks for innleveringen gis på emnets Canvas side.
Prosjektskissen vil være grunnlaget for tildeling av veileder.

Oppgaveseminaret er ikke obligatorisk, men obligatorisk prosjektskisse må leveres til fastsatt frist og bedømmes som bestått. Prosjektskissen karaktersettes ikke, men skissen skal tilfredsstille en rekke krav og vil bli vurdert som et forskningsdesign. Oppfølgingen av den enkelte student i selve masterarbeidet foretas av veilederen - som oppnevnes etter at oppgaveseminaret er gjennomført.
Studentene kan gå sammen to og to om prosjektskissen dersom masteroppgaven skal gjennomføres av de samme to studentene.
Det er utarbeidet en rettleder for utforming av prosjektskissen og masteroppgavene. Kravene til prosjektskissen er spesifisert i rettlederen. Ikke bestått på oppgaveseminaret vil kunne føre til utsettelse av tildeling av veileder og forsinket oppstart av arbeidet med masteroppgaven.

I oppgaveseminaret brukes dialogbaserte forelesninger, gruppearbeid, presentasjoner og tilbakemeldinger på utkast til prosjektskisser. Aktivitetene er strukturert over ca 4 heldagssamlinger i løpet av 3 semester.
Det vil også være et forenklet opplegg tilpasset studenter på utenlandsopphold etc i 3. semester og som derfor ikke kan følge de oppsatte samlingene.

Anbefalt litteratur:
Bonnett, Alistair (2011) Studere smart. Slik argumenterer du. Harlow: Prentice Hall
Everett, E.L. & I.Furuset, 2012. Masteroppgaven: Hvordan begynne - og fullføre. Universitetsforlaget. 1877 sider.
Øyen, A.S. & Solheim, B. (2013) Akademisk skriving: en skriveveiledning. Oslo: Cappelen Damm Akademisk

Åpent for

Endringsledelse - masterstudium

Emneevaluering

Studentevaluering av emnet vil bli gjennomført i henhold til SV-fakultetets evalueringssystem.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 24.01.2020