MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet tilbyr studentene praksisopphold i en virksomhet. Praksisoppholdet skal bidra til å øke studentens bevissthet på egen rolle i samspill med andre i konkrete utviklings- og endringsoppgaver i arbeidslivet. Videre, å kunne analysere situasjoner og nyttiggjøre seg av ulike metoder og teorier for å bidra til en ønsket endring.

Læringsutbytte

Etter å ha avsluttet praksisemnet forventes studentene å ha følgende kunnskap, ferdigheter og kompetanse:
Kunnskaper
 • Studentene skal ha kunnskap om hvordan deres faglige kompetanse kan anvendes i arbeidslivet.
 • De skal ha kunnskap om hvordan kompetansespesifikke -, utviklings-, endrings- eller ledelsesoppgaver initieres og gjennomføres i en virksomhetskontekst.

Ferdigheter
Studentene skal kunne:
 • Bruke fagkunnskap som studiet gir inn i en reell arbeidssituasjon
 • Kombinere teori - og erfaringsbasert læring og reflektere over forholdet mellom teori og praksis
 • Danne et bilde av hvordan virksomheter organiserer arbeidet og relatere faglige spørsmål til reelle og aktuelle situasjoner og kontekster i arbeidslivet
 • Reflektere over egen rolle og handlingsrom i samspill med andre og drøfte bruk av faglig kompetanse i praksis
 • Kritisk vurdere eget praksisopphold

Generell kompetanse
 • Kunne tilpasse seg arbeidsoppgaver, arbeidskontekst og plass i en gitt virksomhet
 • Kunne bidra faglig til utvikling, basert på behovet til arbeidsgiver
 • Kommentere og gi tilbakemelding på skriftlig arbeid
 • Planlegge og gjennomføre en muntlig presentasjon av et større prosjekt- eller utredningsarbeid

Innhold

Studentene skal ha praksis i virksomheter som universitetet godkjenner og hvor de kan erfare hvordan endringsledelsesstudiet eller energi, miljø og samfunnstudiet kommer til nytte i en ordinær arbeidssituasjon. Praksisperioden er i august - desember hvor studenten tar del i dedikerte arbeidsoppgaver/områder i den virksomheten de er utplassert i.
Studentene vil bli informert om hvor de får tilbud om praksisplass før semesterstart. Ved semesterstart blir det avholdt et oppstartsseminar med mål om å forberede studentene på praksisperioden. Oppstartsseminaret vil omfatte praktiske råd som er nødvendig for gjennomføring av praksisperioden.
Studentene skal i løpet av praksisperioden arbeide frem en praksisrapport. Praksisrapporten består av to deler: I del 1 skal studentene redegjøre for virksomheten de arbeider i og arbeidsoppgaver i perioden. I del 2 skal de skal også presentere et større utredningsarbeid som tar utgangspunkt i en problemstilling. Problemstillingen skal utarbeides i samarbeid med virksomheten de er plassert i. Det forventes at studentene leverer to utkast til praksisrapport i løpet av semesteret samt kommenterer på medstudenters utkast til praksisrapport. I praksisperioden vil studentene få oppfølging fra virksomheten og veiledning fra institutt for medie- og samfunnsfag. Hver student har tre veiledninger i tillegg til en obligatorisk fellessamling der en drøfter innsendte utkast på praksisrapporter.

Forkunnskapskrav

Studenter med opptak på masterprogrammet i endringsledelse, som har oppnådd minst karakteren C som et gjennomsnitt i 80 prosent av emnene i 1. semester, kan søke opptak.

De søkere som møter kravene ovenfor vil bli vurdert på grunnlag av søknaden og CV som de sender inn. Normert studieprogresjon vil bli vektlagt. Studenten kan også bli vurdert gjennom jobbintervju hos praksisvirksomheten. Ikke alle får tilbud om praksisplass. Studenter som ikke får opptak på praksisemnet må ta andre valgemner.

Eksamen/vurdering

Innlevering av praksisrapport og muntlig presentasjon
Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Innlevering av praksisrapport1/2
Muntlig presentasjon av praksisrapport1/21 time
Det er ingen kontinuasjonseksamen i emnet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

90% nærværsplikt og 2 innleveringer

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Kristiane Marie Fjær Lindland
Faglærer
Tine Handeland , Thomas Michael Sattich

Arbeidsformer

Arbeidspraksis i virksomhet (ca 75 % stilling, 480 timer i løpet av inntil 16 uker), seminar med andre medstudenter, oppfølging fra praksisplass og tre gruppeveiledninger med emneansvarlig, hvor innleveringer av utkast til praksisrapport leveres i forkant. Seminarene og veiledninger inngår i de 480 timene praksisen utgjør.
Det er obligatorisk å møte på oppsatte møter og samlinger

Åpent for

Energy, Environment and Society - masterstudium
Endringsledelse - masterstudium

Emneevaluering

Studentevaluering av emnet vil bli gjennomført i henhold til SV-fakultetets evalueringssystem.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 21.09.2020