MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Praksisperioden i 4.studieår i grunnskolelærerutdanningens 1-7 tilsvarer 20 arbeidsdager. Den skal være variert, veiledet og vurdert og foregå i grunnskolen. Kontaktlærerrollen, det psykososiale miljøet og skolen som organisasjon er hovedtema. Hvordan didaktikk utøves vil være et gjennomgående tema i hele praksisstudiet.

Læringsutbytte

Kandidaten har
Kunnskaper om
  • profesjonsrettet pedagogisk og fagdidaktisk kunnskap om læring og læreforutsetninger som grunnlag for å didaktisere fag og legge til rette for tilpasset undervisning i det flerkulturelle klasserom
  • elever, elevers læreforutsetninger og barn i vanskelige situasjoner generelt og på 1-7. trinn ved den aktuelle praksisskole spesielt
  • skolen som lærende organisasjoner og profesjonelle fellesskap

Ferdigheter i
  • å utvise profesjonsutøvelse gjennom å planlegge, gjennomføre, lede, vurdere og kommentere undervisningsprosesser og begynneropplæring som didaktiske møter alene og sammen med medstudenter, praksislærere og faglærere
  • å velge ut og anvende tjenlige arbeidsmåter og vurdering som grunnlag for tilpasset opplæring
  • å bidra til og delta i utvikling av skolens læringsmiljø og profesjonelle fellesskap
  • å samarbeide med andre yrkesgrupper internt og eksternt

Generell kompetanse
  • Kan inngå i didaktiske diskusjoner både på klasse- og skolenivå og kommentere skolens betydning i samfunnet og lærerens betydning i skolen i dag i et profesjons-etisk perspektiv
  • Kan analysere og vurdere relevante faglige og etiske problemstillinger og bidra til utvikling av faglige fellesskap ved den enkelte skole
  • Kan kommentere egen profesjonelle utvikling som lærer og uttrykke sin egne læreridentitet så langt

Innhold

Praksisstudiet har en integrerende funksjon i grunnskolelærerutdanningen, og skal være veiledet, variert og vurdert. Dette forutsetter samarbeid mellom studenter, faglærere, praksislærere og skoleledelse.
Studiets formål er å bidra til kunnskaper om å være lærer og utvikle bred kompetanse om lærerarbeidet, både når det gjelder kunnskaper og ferdigheter. Hvordan didaktikk utøves vil være et gjennomgående tema i hele praksisstudiet, i og med at didaktikk defineres som kjernen i lærerarbeidet.
Temaer belyses gjennom teoretiske- og profesjonsetiske perspektiv og gjennom utøvelse av profesjonell undervisning som didaktiske møter rettet mot elever på 1.-7. trinn og vil være gjennomgående i alle emner.
Det skal være en nær kopling mellom innhold og arbeidsmåter i lærerutdanningsfaga og praksisstudiet. Praksisstudiet skal sikre en gradvis innføring i ulike sider ved lærerprofesjonen, progresjon i opplæringen og sammenheng med undervisningen og faga. Praksisstudiet på praksisskolen skal være en arena for systematisk læring og øvelse ved at praksislærer i samarbeid med UiS tilrettelegger for læring gjennom øvingssituasjoner og veiledning. Studentene skal første året, i samarbeid med medstudenter, planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning under veiledning av praksislærere og faglærere. Dette prinsippet gjelder alle aktiviteter og oppgaver som studentene skal øve seg på i praksis.
Kontaktlærerrollen, det psykososiale miljøet og skolen som organisasjon er hovedtema i praksisstudiet 4. år

Forkunnskapskrav

MGD1P10 Praksis 1. og 2. semester (5 dager observasjonspraksis + 15 dager), MGD1P20 Praksis 2. år, 3. og 4. semester (25 dager)
Før fjerde år må praksis fra 1. og 2. år være bestått.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Praksis1/1 Bestått - Ikke bestått
Praksis vil bli vurdert til bestått/ikke bestått, i tillegg vil det foregå løpende skikkethetsvurdering etter forskrift om skikkethet i høyere utdanning fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. juni 2006. Se lenke: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-30-859

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske øvinger
Skrive en tekst om sin egen profesjonelle utvikling i løpet av praksisperioden, sett i lys av læringsutbytteformuleringene knyttet til ferdigheter. Vurderes og kommenteres av praksislærer og PEL-lærer.
Øvrige arbeidskrav knyttet til fag i semesteret, se emneplan for fag.
100 % fremmøteplikt

Fagperson(er)

Faglærer
Mona Østerhus , Ivar Bjørnsen
Emneansvarlig
Kitty Marie Garborg

Arbeidsformer

Et relevant og variert utvalg forankret i K06 og praksisskolens lokale planer og basert på samarbeid med lærerutdanningsfagene i 7. og 8. semester.

Emneevaluering

Praksisskolen gjennomfører en tidligdialog samtidig med midtveisvurderingen. UiS gjennomfører en elektronisk sluttevaluering av emnet siste dag i praksis perioden. Sluttevalueringen legges frem og drøftes i trinnmøte og et sammendrag sendes til programutvalget for GLU 1-7.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 21.09.2020