MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Læreren i møte med elevmangfoldet, elevenes læring og begynner-opplæring. Hvordan didaktikk utøves er fremdeles et gjennomgående tema.
Vitenskapsteori og metode og etikk er et tverrfaglig spor i dette semesteret og skal ivaretas som en innholdskomponent. Temauke om medborgerskap og det flerkulturelle klasserommet i 4. semester.

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten har kunnskap om
 • gjeldende nasjonalt og lokalt lov- og læreplanverk med hovedvekt på studentens valgfag
 • elevers læring som grunnlag for å legge til rette for tilpasset undervisning i det flerkulturelle klasserom
 • lærerrollen i valgfaget til studenten og om kontaktlærerrollen
 • kommunikasjon og samspill som grunnlag for å etablere et godt læringsmiljø

Ferdigheter
Kandidaten kan
 • samhandle og kommunisere med elever, medstudenter og lærere på praksisskolen
 • analysere nasjonale og lokale læreplaner med tanke på å utvikle planer for elevers læring
 • ta ansvar for å planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning
 • anvende systematisk observasjon av elever som grunnlag for å planlegge undervisning med vekt på tilpasset opplæring

Generell kompetanse
Kandidaten
 • kan reflektere over egen lærerrolle og eget lærerarbeid i lys av læringsutbytteformuleringene som er formulert for perioden og i lys av tilbakemeldinger fra medstudenter, praksislærere og faglærere
 • kan med grunnlag i teori og forskning, kritisk diskutere egen og andres praksis
 • har utviklet læreridentitet og kommunikasjons- og relasjons-kompetanse

Innhold

Læreren i møte med elevmangfoldet og elevenes læring. Hvordan didaktikk utøves er fremdelses et gjennomgående tema.
Vitenskap og metode og etikk er et tverrfaglig spor dette semesteret og skal ivaretas som en innholdskomponent. Temauke om medborgerskap og det flerkulturell klasserommet i 4. semester.

Forkunnskapskrav

Bestått praksis 1. år

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Praksis1/1 Bestått - Ikke bestått
Praksis vil bli vurdert til bestått/ikke bestått, i tillegg vil det foregå løpende skikkethetsvurdering etter forskrift om skikkethet i høyere utdanning fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. juni 2006. Se lenke: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-30-859
Der er krav om 100 % tilstedeværelse i praksisstudiet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

100% frammøte
Arbeidskrav knyttet til fag i semesteret, se emneplan for fag.

Fagperson(er)

Faglærer
Cato Olsen Slettvold, Mona Østerhus , Ivar Bjørnsen
Studiekoordinator
Hanne Elise Pollack
Emneansvarlig
Kitty Marie Garborg

Arbeidsformer

Observasjon av praksislærer, medstudenter og elever, samt drøfting og refleksjon.
Bruke et relevant og variert utvalg arbeidsmetoder.

Emneevaluering

Praksisskolen gjennomfører en tidligdialog samtidig med midtveisvurderingen. UiS gjennomfører en elektronisk sluttevaluering av emnet siste dag i praksis perioden. Sluttevalueringen legges frem og drøftes i praksisutvalget og et sammendrag sendes til programutvalget for M-GLU 1-7.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 21.09.2020