MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Dette emnet gir innsikt i utvalgte deler av samfunnsfaget. Det blir lagt vekt på at studenter tilegner seg kunnskap og ferdigheter relevante for fremtidig arbeid som lærer i barne- og ungdomsskolen.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten:
 • Har kunnskap om hendelser og forhold i samtida i lys av maktforhold og menneskers handlinger og valg i nær og fjern fortid
 • Har kunnskap om samspill og konflikt mellom naturgrunnlag og levekår
 • Har kunnskap om utviklingen i den globale verdensøkonomien og politiske, kulturelle, miljømessige og sosiale konsekvenser av denne utviklingen.
 • Har kunnskap om vitenskapelige teorier og metoder i faget
 • Har kunnskap om relevant forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet
 • Har kunnskap om sentrale fagdidaktiske metoder og teorier
 • Har kunnskap om ungdomstrinnets valgfag og samfunnsfagets rolle i praktisering av disse

Ferdigheter
Studenten skal kunne:
 • Anvende faglig kunnskap og resultat fra nyere forskning samt kunne delta i relevant utviklingsarbeid i egen institusjon
 • Arbeide selvstendig med faglige og fagdidaktiske spørsmål og analysere faglige problemstillinger ut fra fagområdets fakta og teorigrunnlag
 • Anvende sentrale fagdidaktiske metoder og teorier
 • Kritisk analysere samfunnsfaglige problemstillinger og stimulere til dette i opplæringen
 • Beherske og vurdere bruk av faglige hjelpemidler og uttrykksformer i samfunnsfag
 • Samarbeide med andre aktører lokalt/regionalt
 • Ta initiativ for å utvide skolens internasjonale kontaktflate

Generell kompetanse
Studenten:
 • Kan oppdatere seg faglig og reflektere over egen praksis
 • Kritisk reflektere over samfunnsfaglige problemstillinger
 • Kan arbeide selvstendig og sammen med andre for å identifisere, analysere og løse problemer knyttet til elevers læring og utvikling i samfunnsfaget

Innhold

I samfunnsfaget skal studentene gjennom å tilegne seg kunnskap og myndiggjøring, utvikle sin evne til kritisk refleksjon, resonnement og argumentasjon og utvikle verdier og holdninger som mangfoldige og demokratiske samfunn trenger.
Tre kriger, første verdenskrig, andre verdenskrig og den kalde krigen, står sentral i historieundervisningen. I samfunnsfagundervisningen er et viktig tema migrasjon og integrasjon, før og nå. Dessuten står menneskerettigheter og demokrati sentralt, herunder urfolksrettigheter. Olje og gass historie og politikk er en viktig ingrediens, både for å forstå vår nasjonale og lokale historie, men også for å diskutere økonomi og bærekraft.
Didaktikk for samfunnsfagene er et gjennomgående tema.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Mappevurdering og muntlig eksamen
Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Mappevurdering7/10 A - F
Muntlig eksamen3/10 A - F
Mappen utarbeides gjennom semesteret.
Mot slutten av semesteret leveres 3 skriftlige oppgaver til vurdering. Oppgavene er av ulik størrelse (mellom 2 og 6 sider) og leveres for godkjenning på ulike tidspunkt gjennom semesteret. Det gis en samlet karakter for mappen. Mappen utgjør 70% av den endelige karakteren.
Den muntlige prøven er individuell og på inntil 30 minutter.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Arbeidskrav 1, Arbeidskrav 2, Arbeidskrav 3, Arbeidskrav 4, Arbeidskrav 5, Kunnskapsquiz, Studiebesøk/Ekskursjoner, 70% frammøte
 • 5 innleveringsoppgaver
 • Kunnskapsquiz
 • Studiebesøk/ekskursjoner
 • Obligatorisk fremmøte

Oppgavene er av ulik størrelse (mellom 2 og 6 sider) og leveres for godkjenning på ulike tidspunkt gjennom semesteret. Mot slutten av semesteret leveres 3 av disse skriftlige oppgavene til mappevurdering.
Studentene må bestå en kunnskapsquiz. For å bestå må 80% av svarene være riktige. Alt gjennomgått pensum fram til quizen avholdes kan inngå som spørsmål.
Det arrangeres kun studiebesøk og ekskursjoner i nærområdet og er av en varighet på mellom 2 og 8 timer. Deltagelse er nødvendige for å kunne nå læringsutbyttene. De eksemplifiserer og konkretiserer pensum og er obligatoriske. Det gis ikke fritak fra studiebesøk og ekskursjoner. Ved dokumentert sykdom gis det arbeidskrav som tilsvarer læringsutbyttene fra studiebesøk/ekskursjon.
Fordi undervisningen i stor grad involverer studentene og at arbeidsmåter og diskusjoner anses som viktige for å kunne utdanne seg til en god samfunnsfagslærer, kreves minst 70% tilstedeværelse i øvrig undervisning.
Studenter som får et eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.
Alle arbeidskravene må være godkjent for å få gå opp til muntlig eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Marie Smith-Solbakken
Faglærer
Nils Olav Østrem , Ole Kallelid, Marie Smith-Solbakken
Studiekoordinator
Hanne Elise Pollack , Ivar Bjørnsen
Praksiskoordinator
Kitty Marie Garborg

Arbeidsformer

Individuelt arbeid, gruppearbeid, klasseundervisning, drøftinger i plenum, studentfremlegginger og ekskursjoner vil være aktuelle arbeidsformer. Studiet krever aktiv deltagelse av studentene.

Praksis

Studentene skal ha 2 eller 3 uker med veiledet praksis. Målsetningen er at studentene skal undervise i samfunnsfag på ett eller flere klassetrinn mellom 5. og 10. klasse i løpet av disse to ukene.
Studenten skal planlegge, gjennomføre og vurdere elevenes læringsarbeid på en selvstendig måte. Videre kunne ta hensyn til elevers ulike forutsetninger og også deres kulturelle bakgrunn, og derved vise evne til tilpasset undervisning.

Åpent for

Grunnskolelærerutdanning 5. - 10. trinn

Emneevaluering

Tidligdialog, sluttevaluering og fagutvalg

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 11.08.2020