MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten:
 • Har kunnskap om fagdidaktisk forskning i kroppsøving
 • Har kunnskap om vurdering og dokumentasjon av læring i kroppsøving
 • Har kunnskap om kroppsøving og kroppslig læring i tverrfaglig perspektiv
 • Har kunnskap om begrepet fair play og respekt for andre i tilknytning til kroppsøving
 • Har kunnskap om bevegelsesmiljø, trening og treningsprinsipp egnet for elever
 • Har kunnskap om kroppen i bevegelse, spesielt med tanke på læring av bevegelsesaktiviteter

Ferdigheter
Kandidaten:
 • Kan arbeide tverrfaglig med utgangspunkt i kroppsøving
 • Kan vurdere fagdidaktiske problemstillinger og bruke relevant teori og forskning til å forbedre undervisning i kroppsøving
 • Kan planlegge, gjennomføre og vurdere utviklingsarbeid knyttet til egen lærerkompetanse og undervisning i kroppsøving

Generell kompetanse
Kandidaten:
 • Kan bidra til nytenkning og innovasjon i faget kroppsøving og til skoleutvikling med utgangspunkt i kroppsøving
 • Kan arbeide med mangfold og forskjellighet i kroppsøving og reflektere over fagets innhold og rolle i en flerkulturell skole
 • Kan utøve profesjonalitet som kroppsøvingslærer

Innhold

Emnet bygger på kroppsøving 1. Gjennom arbeidet med kroppsøving 2 skal studenten øke sin praktisk-didaktiske kompetanse og videreutvikle selvstendig og faglig refleksjon over undervisning og læring i kroppsøving. Kroppsøving blir belyst og drøftet i tverrfaglig sammenheng og knyttet til mangfold og forskjellighet i elevgruppen i skolen. I emnet inngår også kunnskap om kroppen i bevegelse samt treningsprinsipp for barn. Det viser seg at læreres fagkunnskap har stor betydning for elevenes framtidige deltakelse i fysisk aktivitet.
Teoretiske emner
Fagdidaktikk og kroppsøvingsfaget i et samfunnsperspektiv
 • Vurdering for læring
 • Forskningsbasert undervisning gjennom Lesson Study
 • Refleksjon og kritisk tenking om kropp og bevegelse i kultur og samfunn

Bevegelsesglede, kropp og helse
 • Treningsprinsipp for barn - styrke, spenst, hurtighet, utholdenhet og bevegelighet
 • Kroppen i bevegelse - anatomi, fysiologi og bevegelseslære
 • Fysisk aktivitet i skolen


Praktiske emner
 • Tidsaktuelle aktiviteter i ulike bevegelsesmiljø (for eksempel freesbee, crossfit, «Tufteparkaktiviteter»)
 • Naturferdsel og uteaktiviteter (høgfjell og uteskole)
 • Friidrett
 • Turnaktiviteter
 • Ballspillaktiviteter
 • Praktisk treningslære
 • Arrangement - aktivitetsdager

Forkunnskapskrav

Et av følgende alternativer:
 • MGL2060 Kroppsøving 1 (5.-10.trinn)
 • GLU2060 Kroppsøving 1 (5.-10. trinn)
Eksamensrett i MGL2060 Kroppsøving 1.

Eksamen/vurdering

Skriftlig eksamen og FOU oppgave
Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Individuell skriftlig eksamen6/104 timerA - F
FOU oppgave4/10 A - F
Individuell FOU oppgave knyttet til praksis og Lesson Study består av en ukes hjemmeeksamen med fagtekst på 3000 ord (+/- 10%).
Begge vurderingene må være bestått for å få karakter i emnet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Undervisning, Arbeidskrav
Undervisningen i forbindelse med de praktiske emnene er obligatorisk med aktiv deltakelse inkludert fjellturen med overnatting. Profesjonskompetanse i kroppsøving utvikles gjennom aktiv deltakelse, utprøving av ulike aktiviteter og drøfting av gode metodiske tilnærminger. I den praktiske undervisningen kreves 80% tilstedeværelse, mens i den teoretiske undervisningen kreves 80% tilstedeværelse for å få godkjent emnet. Det er arbeidskrav knyttet til undervisning i de praktiske emnene som må være godkjent for å få avsluttende vurdering.
Studenter som mangler godkjenning grunnet fravær i en eller flere av de praktiske aktivitetene kan pålegges å ta opp igjen hele, - eller deler av emnet/emnene neste år for å få avsluttende vurdering.
Forberedelser og gjennomføring av praksis er obligatorisk. Studenter får tilbud om utveksling til Valencia og Leicester i praksisperioden.
Alle arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til skriftlig eksamen. Konsekvenser av ikke godkjent arbeidskrav er at adgang til prøving nektes. Jf. Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger (eksamensforskriften), § 2-8 nr. 3.
Studenter som får én eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Faglærer
Anna Magnussen Vik , Therese Engen , Agnes Høigård Eriksen , Eva Leibinger , Silje Eikanger Kvalø , Bjørnar Kjellstadli , Gerd Lise Midtgaard Nilsen Nordbotten , Atle Mjåtveit
Emneansvarlig
Gro Næsheim-Bjørkvik
Studiekoordinator
Ivar Bjørnsen , Kjersti Gjedrem
Praksiskoordinator
Kitty Marie Garborg

Arbeidsformer

Emneevaluering

Tidligdialog, sluttevaluering og fagutvalg

Litteratur

Fagdidaktikk og kroppsøving i et samfunnsperspektiv
Munthe, Helgevold & Bjuland (2015). Lesson study i utdanning og praksis. Cappelen Damm Akademisk
Hopfenbeck, T.N. (2014): Strategier for læring. Universitetsforlaget, Oslo.
Kunnskapsdepartementet. (2015). Læreplanverket for kunnskapsløftet, læreplan i kroppsøving. Kunnskapsdirektoratet. http://www.udir.no/kl06/KRO1-03/
Skaalvik, E.M. og Skaalvik, S. (2014): Skolen som læringsarena. Selvoppfatning, motivasjon og læring. universitetsforlaget, Oslo
Strandal, Ø.F. og Rugseth, G (2015): Inkluderende kroppsøving. Cappelen Damm Akademisk, Oslo
Bevegelsesglede, kropp og helse:
Gjerset mfl. (2013): Treningslære. Gyldendal, Oslo
Praktiske aktiviteter:
Bagøien, T og Storli, R. (2002). Lag en naturlekeplass - prinsipper og praktiske ideer. Gyldendal a/s. ISBN 82-05-3002
Norges Gymnastikk og Turnforbund . (2009). Idrettens Grunnstige 2. Instruktørhefte. Akilles forlag.
Norges Gymnastikk og Turnforbund . (2000). Salto. En idebok i gymnastikk og turn for treneren og læreren.
Næsheim-Bjørkvik G. og Brynemo E. (2004): Friidrett for ungdom 13 - 17 år. Fagbokforlaget
Rafoss, K., Zoglowek. H. (2008). Spill og lære ballspill. Høyskoleforlaget.
Ronglan, Lars Tore (2010): Lagspill, læring og leiing. Akilles
Alle forelesninger og forelesningsnotater som blir lagt ut av faglærerne er pensum.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 27.01.2020