MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet bygger på kroppsøving 1. Gjennom arbeidet med kroppsøving 2 skal studenten øke sin praktisk-didaktiske kompetanse og videreutvikle selvstendig og faglig refleksjon over undervisning og læring i kroppsøving.

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten:
 • Har kunnskap om fagdidaktisk forskning i kroppsøving
 • Har kunnskap om vurdering og dokumentasjon av læring i kroppsøving
 • Har kunnskap om kroppsøving og kroppslig læring i tverrfaglig perspektiv
 • Har kunnskap om begrepet fair play og respekt for andre i tilknytning til kroppsøving
 • Har kunnskap om bevegelsesmiljø, trening og treningsprinsipp egnet for elever
 • Har kunnskap om kroppen i bevegelse, spesielt med tanke på læring av bevegelsesaktiviteter

Ferdigheter
Kandidaten:
 • Kan arbeide tverrfaglig med utgangspunkt i kroppsøving
 • Kan vurdere fagdidaktiske problemstillinger og bruke relevant teori og forskning til å forbedre undervisning i kroppsøving
 • Kan planlegge, gjennomføre og vurdere utviklingsarbeid knyttet til egen lærerkompetanse og undervisning i kroppsøving

Generell kompetanse
Kandidaten:
 • Kan bidra til nytenkning og innovasjon i faget kroppsøving og til skoleutvikling med utgangspunkt i kroppsøving
 • Kan arbeide med mangfold og forskjellighet i kroppsøving og reflektere over fagets innhold og rolle i en flerkulturell skole
 • Kan utøve profesjonalitet som kroppsøvingslærer

Innhold

Emnet bygger på kroppsøving 1. Gjennom arbeidet med kroppsøving 2 skal studenten øke sin praktisk-didaktiske kompetanse og videreutvikle selvstendig og faglig refleksjon over undervisning og læring i kroppsøving. Kroppsøving blir belyst og drøftet i tverrfaglig sammenheng og knyttet til mangfold og forskjellighet i elevgruppen i skolen. I emnet inngår også kunnskap om kroppen i bevegelse samt treningsprinsipp for barn. Det viser seg at læreres fagkunnskap har stor betydning for elevenes framtidige deltakelse i fysisk aktivitet.
Teoretiske emner
Fagdidaktikk og kroppsøvingsfaget i et samfunnsperspektiv
 • Vurdering for læring
 • Forskningsbasert undervisning gjennom Lesson Study
 • Refleksjon og kritisk tenking om kropp og bevegelse i kultur og samfunn

Bevegelsesglede, kropp og helse
 • Treningsprinsipp for barn - styrke, spenst, hurtighet, utholdenhet og bevegelighet
 • Kroppen i bevegelse - anatomi, fysiologi og bevegelseslære
 • Fysisk aktivitet i skolen

Praktiske emner
 • Tidsaktuelle aktiviteter i ulike bevegelsesmiljø (for eksempel freesbee, crossfit, «Tufteparkaktiviteter»
 • Naturferdsel og uteaktiviteter (høgfjell og uteskole)
 • Friidrett
 • Turnaktiviteter
 • Ballspillaktiviteter
 • Praktisk treningslære
 • Arrangement - aktivitetsdager

Forkunnskapskrav

Et av følgende alternativer:
 • MGL2060 Kroppsøving 1 (5.-10.trinn)
 • GLU2060 Kroppsøving 1 (5.-10. trinn)

Eksamen/vurdering

Skriftlig eksamen og FOU oppgave
Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Individuell skriftlig eksamen6/104 timerA - F
FOU oppgave4/10 A - F
Individuell FOU oppgave knyttet til samfunnsvitenskapelige emner på 3000 ord (+/- 10%).
Begge vurderingene må være bestått for å få karakter i emnet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

80% oppmøte , Arbeidskrav
Det kreves 80 % tilstedeværelse i både den praktiske og teoretiske undervisningen for å få gå opp til eksamen. Profesjonskompetanse i kroppsøving utvikles gjennom aktiv deltakelse, utprøving av ulike aktiviteter og drøfting av gode metodiske tilnærminger.
Det er ett arbeidskrav knyttet til undervisning i hvert teoretiske emne som må være godkjent for å få avsluttende vurdering. Arbeidskravene vil være skriftlig eller praktisk rettet. Studenter som får ett eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering i bearbeidet form. Alle arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til skriftlig eksamen, jmf. Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger (eksamensforskriften), § 2-8 nr. 3.
Studenter som mangler godkjenning grunnet fravær i teoretisk og praktisk undervisning kan pålegges å ta opp igjen hele, - eller deler av emnet/emnene neste år for å få avsluttende vurdering.
Forberedelser og gjennomføring av praksis er obligatorisk. Studenter får tilbud om utveksling til Valencia og Leicester i praksisperioden.
Undervisningen i forbindelse med de praktiske emnene er obligatorisk med aktiv deltakelse, inkludert fjellturen med overnatting.

Fagperson(er)

Faglærer
Anna Magnussen Vik , Therese Engen, Cathrine Nyhus Hagum , Agnes Høigård Eriksen , Eva Leibinger , Andreas Åvitsland , Silje Eikanger Kvalø , Bjørnar Kjellstadli , Gerd Lise Midtgaard Nilsen Nordbotten , Gro Næsheim-Bjørkvik , Atle Mjåtveit
Emneansvarlig
Agnes Høigård Eriksen , Silje Eikanger Kvalø
Studiekoordinator
Ivar Bjørnsen , Kjersti Gjedrem
Praksiskoordinator
Kitty Marie Garborg

Arbeidsformer

Praksis

Praksis: 15 dager

Emneevaluering

Tidligdialog, sluttevaluering og fagutvalg

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 01.10.2020