MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten
 • har kunnskap om hvordan å drive dialogisk undervisning om menneskekroppen, seksualitet og helse for elever på mellom- og ungdomstrinnet
 • har kunnskap om viktigheten av å fokusere på livsprosesser i celler og oppbygging av celler.
 • har kunnskap om bruk av partikkelmodellen for å konkretisere oppbygging av ulike stoffer og for å forklare fysiske endringer og fenomener i dagliglivet og i naturen
 • kunnskap om hvordan sentrale systemer som organsystemer, solsystemet og periodesystemet kan introduseres for elevene ved å vise hvordan bestanddeler i hvert system henger sammen
 • har kunnskap om læring av sentrale begreper som bevaring, overføring og kvalitet ved ulike energiformer gjennom å knytte disse til ulike områder av naturfaget
 • har kunnskap om hvordan krefter og vekselvirkninger mellom legemer og partikler danner grunnlag for elevers læring av mekanikk og elektrisitet
 • har kunnskap om praktisk og variert undervisning som gir forståelse av at bølger, lyd og lys påvirker livsprosesser
 • har kunnskap om viktigheten av å bruke ulike former for modeller for å visualisere ytre og indre geologiske prosesser på jorda og med fokus på vanlige norske mineraler og bergarter
 • har kunnskap om bruk av ulike modeller som viser størrelsesordener i naturen, herunder fenomener utenfor solsystemet og hvordan universet har oppstått og utviklet seg
 • har kunnskap om kreative undervisningsprosesser hvor naturvitenskapelige begreper kan anvendes til å beskrive og forklare form og funksjon hos noen teknologiske produkter

Ferdigheter
Kandidaten
 • kan finne, vurdere og henvise til naturfaglig og naturfagdidaktisk forskning, informasjon og fagstoff og anvende dette i undervisning og drøfting med kollegaer
 • kan gjennomføre aktiviteter og målinger inne og ute med bruk av relevant utstyr, vurdere nødvendige sikkerhetstiltak og gjøre beregninger med og uten digitale verktøy
 • kan bruke formativ vurdering som grunnlag for tilrettelegging av undervisning og tilpasset opplæring på mellom- og ungdomstrinnet
 • kan gjennomføre teknologiundervisning med fokus på å designe og lage teknologiske produkter og knytte teknologi til relevante tema i naturfag

Generell kompetanse
Kandidaten
 • har innsikt i naturfagets betydning som allmenndannende fag og naturvitenskapens metoder og tenkemåter
 • kan analysere og bruke gjeldende læreplan for mellom- og ungdomstrinnet som utgangspunkt for naturfagundervisning
 • kan drøfte egen rolle, praksis og utviklingsmuligheter som naturfaglærer
 • har innsikt i vitenskapsteori og metoder innenfor naturfagdidaktisk forskning og kan bidra og delta i prosjekt for å utvikle undervisningspraksis i naturfag

Innhold

Emnet skal gi faglig trygghet i sentrale områder av naturfaget for trinn 5-10. Det legges vekt på å utvikle kunnskaper og kompetanse som sikrer elevenes progresjon i grunnleggende emner i naturfaget og som legger til rette for videre faglig utvikling. Vesentlige deler av denne kompetansen er å kunne videreutvikle elevenes begrepsdanning, utforskning og naturfagspråk og å kunne trene elever i å systematisere, analysere, argumentere og kommunisere resultater. Didaktikk og fag skal sees i sammenheng.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Skriftlig og muntlig eksamen
Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Skriftlig eksamen2/36 timerA - FGodkjent kalkulator.
Muntlig eksamen1/345 minutterA - F
Alle vurderinger må være bestått for å få samlet karakter i emnet. I tillegg må hvert delemne i den enkelte eksamen være bestått for å bestå eksamen.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Skriftlige arbeider, Laboratorieprøver, Obligatorisk fremmøte
Da det er praktiske aktiviteter i alle undervisningsøkter, er det krav om minst 80 % tilstedeværelse i undervisningen.
Inntil åtte skriftlige og seks digitale arbeider. Hver med et omfang på inntil seks sider. De fleste er rapporter / journaler fra ekskursjoner og praktiske aktiviteter. I tillegg kan det være inntil tre teknologiprosjekter. Arbeidene må være godkjent.
Laboratorieprøve. Studenten vil bli prøvd i gjennomgåtte øvinger, stoffkunnskap og sikkerhet. Studenten må bestå prøven for å gå opp til eksamen. Tidspunkt for prøven blir bestemt etter avtale med studentene.
Alle arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til eksamen. Konsekvenser av ikke godkjent arbeidskrav er at adgang til prøving nektes. Jf. Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger (eksamensforskriften), § 2-8 nr. 3.
Studenter som får én eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Faglærer
Ingeborg Knævelsrud , Espen Lunde
Emneansvarlig
Kristine Marie Olsen
Praksiskoordinator
Cato Olsen Slettvold , Kitty Marie Garborg
Studiekoordinator
Hanne Elise Pollack , Kjersti Gjedrem
Instituttleder
Elin Marie Thuen

Arbeidsformer

Med bakgrunn i stoffets egenart og målet for studiet vil det veksles mellom forelesninger, seminarer, laboratoriearbeid, ev ekskursjoner, rapportskriving, prosjektarbeid og selvstudium.
Det kan bli arrangert 1-3 ekskursjoner i Stavangerområdet i undervisningstiden. Nærmere avtaler om dato og tid vil bli avklart ved studiestart. Studentene må selv dekke utgifter til transport.
Forventet arbeidsinnsats
Undervisning inntil 192 timer
Eksamen og obligatoriske prøver inntil 7 timer
Praksis (3x40) = 120 timer
Egenaktivitet 482 timer
Sum 30 stp = 800 timer

Åpent for

Grunnskolelærerutdanning 5. - 10. trinn

Emneevaluering

Tidligdialog, sluttevaluering og fagutvalg.

Litteratur

Hannisdal, M. og Ringnes V., (2011). Kjemi for lærere. Gyldendal akademiske Grindeland, J.M. et al. (2013). Biologi for lærere. Gyldendal forlag Hannisdal, M. og Ringnes V., (2009). Kjemi fagdidaktikk. Høyskoleforlaget
Kompendier utarbeidet av faglærer
Det som gjennomgås i forelesninger. Legges ut på Canvas.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 24.08.2019