MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


I dette emnet fordyper studenten seg i noen av temaene fra Matematikk 1, særlig funksjonslære og matematisk analyse. Fokus er mer konsentrert og forskningsrettet enn i Matematikk 1.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten skal:
  • ha god kunnskap i matematisk analyse, inkludert derivasjon, integrasjon, differensialligninger og enkle matematiske modeller, og kunne relatere disse begrepene til det matematikkfaglige innholdet i trinn 5-10
  • ha kunnskap om matematikkdidaktisk forskning med relevans for utvikling av undervisningskunnskap i matematikk og elevers læring på barne- og ungdomstrinnet

Ferdigheter
Studenten skal:
  • kunne vurdere elevenes læring i faget som grunnlag for tilrettelegging av undervisning og tilpasset opplæring
  • kunne bruke varierte undervisningsformer forankret i teori og egen erfaring, herunder valg, vurdering og utforming av oppgaver og aktiviteter

Generell kompetanse
Studenten skal:
  • kunne delta og bidra i FoU-prosjekter og andre samarbeidsprosjekter med tanke på å forbedre matematikkfagets praksis

Innhold

Matematikk 2 er de siste 30 studiepoengene i matematikk i grunnskolelærerutdanningen for 5.-
10. trinn, og gir grunnlag for videre fordyping innenfor matematikk/matematikk fagdidaktikk og høyere grads studium som en mastergrad. Emne 1 består av funksjonslære med tilhørende didaktiske aspekter. Studiet legger vekt på å videreutvikle matematisk kunnskap, forståelse og ferdigheter innen funksjonslære.
Faget i lærerutdanningen
Gjennom matematikkfaget for trinn 5-10 skal studentene utvikle undervisningskunnskap i matematikk. Dette innebærer at de må ha en solid og reflektert forståelse for den matematikken elevene skal lære og hvordan denne utvikles videre på de neste trinnene i utdanningssystemet. Videre kreves matematikkfaglig kunnskap som er særegen for lærerprofesjonen. Slik kunnskap omfatter, i tillegg til selv å kunne gjennomføre og forstå matematiske prosesser og argumenter, også å kunne analysere slike som foreslås av andre med tanke på å vurdere deres holdbarhet og eventuelle potensial. Undervisningskunnskap innebærer også å ha didaktisk kompetanse som gjør at studentene kan sette seg inn i elevenes perspektiv og læringsprosesser, og gjennom variasjon og tilpasning kunne tilrettelegge matematikkundervisning for elever med ulike behov og med ulik kulturell og sosial bakgrunn på en slik måte at matematikk framstår som et meningsfullt fag for alle elever.

Forkunnskapskrav

MGL2113 Matematikk 1 emne 1, MGL2114 Matematikk 1 emne 2

Eksamen/vurdering

FOU-oppgave og skriftlig eksamen
Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
FOU-oppgave2/5 A - F
Skriftlig eksamen3/56 timerA - FGodkjent kalkulator.
FOU-oppgaven er et fagdidaktisk arbeid. Oppgaven skal være på 4000 ord +/- 10 %, linjeavstand 1,5 (halvannen), Times Roman punktstørrelse 12. Forord, innholdsfortegnelse, sammendrag, litteraturliste og vedlegg teller ikke med. Det er mulig å skrive oppgaven sammen med én medstudent. Oppgaven når to skriver sammen: 5000 ord +/- 10 %.
Alle vurderinger må være bestått for å få karakter i emnet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Arbeidskrav, 70% frammøte
To obligatoriske innleveringer i funksjonsanalyse.
Studenter som får et eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.
Det er krav om 70 % tilstedeværelse i dette emnet.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Morten Kristensen, Åsmund Lillevik Gjære
Studiekoordinator
Ivar Bjørnsen
Praksiskoordinator
Kitty Marie Garborg

Arbeidsformer

Arbeidsformene i undervisningssituasjonen skal variere, og studentene skal få kjennskap til ulike arbeidsformer som brukes i matematikk undervisning i grunnskolen som for eksempel forelesning, lærerstyrte aktiviteter/dialog, selvstendig arbeid, gruppearbeid diagnostiske aktiviteter. Det legges opp til en stor grad av deltakelse og egeninnsats fra studentenes side.
Forventet timeinnsats (413 timer): Undervisning: 77 timer
Forberedelse + etterarbeid: 214 timer
FOU-oppgave: 100 timer
Eksamen med forberedelse: 22 timer

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 14.07.2020