MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Læreren i møte med elevmangfoldet, elevenes læring og begynner-opplæring. Hvordan didaktikk utøves er fremdeles et gjennomgående tema.
Vitenskapsteori og metode og etikk er et tverrfaglig spor i dette semesteret og skal ivaretas som en innholdskomponent. Temauke om medborgerskap og det flerkulturelle samfunnet i 4. semester.

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten har kunnskap om
 • gjeldende nasjonalt og lokalt lov- og læreplanverk med hovedvekt på studentens valgfag.
 • elevers læring som grunnlag for å legge til rette for tilpasset undervisning i det flerkulturelle klasserom
 • lærerrollen med vekt på valgfaget og om kontaktlærerrollen
 • kommunikasjon og samspill som grunnlag for å etablere et godt læringsmiljø

Ferdigheter
Kandidaten kan
 • samhandle og kommunisere med elever, medstudenter, lærere på praksisskolen
 • analysere nasjonale og lokale læreplaner med tanke på å utvikle planer for elevers læring
 • ta ansvar for å planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning
 • anvende systematisk observasjon av elever som grunnlag for å planlegge og vurdere undervisning med vekt på tilpasset undervisning

Generell kompetanse
Kandidaten
 • kan reflektere over egen lærerrolle og eget lærerarbeid i lys av læringsutbytteformuleringene som er formulert for perioden og i lys av tilbakemeldinger fra medstudenter, praksislærere og faglærere
 • kan med grunnlag i teori og forskning, kritisk diskutere egen og andres praksis
 • har utviklet kommunikasjons- og relasjons-kompetanse

Innhold

Læreren i møte med elevmangfoldet og elevenes læring er hovedtema i 4. semester. Hvordan didaktikk utøves er fremdeles et gjennomgående tema.
Vitenskapsteori og etikk er et tverrfaglig spor og skal ivaretas som innholdskomponent. Temauke om medborgerskap og det flerkulturelle samfunnet i 4. semester.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Bestått praksis 1. år.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Praksis1/1 Bestått - Ikke bestått
Praksis vil bli vurdert til bestått/ikke bestått, i tillegg vil det foregå løpende skikkethetsvurdering etter forskrift om skikkethet i høyere utdanning fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. juni 2006. Se lenke: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-30-859
Det er krav om 100 % tilstedeværelse i praksisstudiet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske øvinger
Arbeidskrav knyttet til fag i semesteret, se emneplan for fag.

Fagperson(er)

Faglærer
Cato Olsen Slettvold, Mona Østerhus , Ivar Bjørnsen
Emneansvarlig
Kitty Marie Garborg

Arbeidsformer

Observasjon av praksislærer, medstudenter og elever, samt drøfting og refleksjon. Bruke et relevant utvalg av arbeidsmetoder knyttet til undervisningsfagene/valgfaget.

Åpent for

Grunnskolelærerutdanning for trinn 5 - 10, femårig masterprogram

Emneevaluering

Praksisskolen gjennomfører en tidligdialog samtidig med midtveisvurderingen. UiS gjennomfører en elektronisk sluttevaluering av emnet siste dag i praksis perioden. Sluttevalueringen legges frem og drøftes i trinnmøte og et sammendrag sendes til programutvalget for M-GLU 5-10.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 21.09.2020