MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet i menneskerettigheter er innrettet mot fremtidige lærere i barne- og ungdomsskolen. Menneskerettighetene blir belyst fra forskjellige ståsteder og akademiske disipliner.

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten:
 • har inngående kunnskap om utviklingen av menneskerettighetene
 • har inngående kunnskap om ulike diskurser og problemfelt innenfor menneskerettighetene
 • har inngående kunnskap om hvordan menneskerettighetene kan brukes aktivt i skolehverdagen
 • har inngående kunnskap om multikulturalisme og flerkulturalitet

Ferdigheter
Kandidaten skal:
 • kunne anvende en menneskerettslig tilnærming på faglige utfordringer i skolen
 • kunne reflektere metodisk over ulike tilnærminger til menneskerettighetene og hvordan disse er relevante i skolesammenheng
 • ha utviklet kompetanse til å takle kulturelle motsetninger
 • kunne arbeide selvstendig med menneskerettslige spørsmål
 • kritisk analysere pedagogiske spørsmål i lys av ulike menneskerettigheter

Generell kompetanse
Kandidaten:
 • kan søke og finne relevant litteratur om pedagogiske- og menneskerettslige problemstillinger
 • kan kritisk reflektere over egen praksis i lys av menneskerettighetene

Innhold

Globaliseringsprosessen, migrasjon, og vestlig sekularisering bidrar til å gjøre spørsmål om menneskerettigheter svært aktuelt. Emnet i menneskerettigheter er spesielt innrettet med tanke på fremtidige lærere i barne- og ungdomsskolen. Menneskerettigheter som har betydning for identitet og integrasjon blir vektlagt.
Menneskerettighetene blir belyst fra forskjellige ståsteder og akademiske disipliner. Debatter om menneskerettighetsbrudd som omhandler elever, foreldre, lærere, skoler og pensum blir spesielt belyst. Det samme gjelder saker som omhandler identitetsspørsmål. Hvordan integrering i skolen og samfunnet ellers kan kobles til menneskerettigheter blir diskutert. Emnet vektlegger i sin tverrfaglige tilnærming rettighetsdiskusjoner hvor ulike menneskerettigheter kan komme i konflikt med hverandre.

Forkunnskapskrav

MGL1050 Samfunnsfag 1 (1.-7. trinn), MGL1051 Samfunnsfag 2 (1.-7. trinn)
Samfunnsfag 1 og 2 (1-7). Studenter med minst 60 studiepoeng samfunnsvitenskapelige fag kan søke om plass. 

Eksamen/vurdering

Oppgaver og muntlig prøve
Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Oppgave 15/20 A - F
Oppgave 29/20 A - F
Muntlig prøve6/2020 minutterA - F
2 skriftlige, individuelle innleveringer (en på 5000 tegn og en annen på 3000 ord) som teller henholdsvis 25% og 45 % av samlet karakter.
En muntlig, individuell pensumfremlegging på 20 minutter som teller 30% av samlet karakter.
Alle vurderinger må være bestått for å få karakter i emnet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

80% tilstedeværelse i undervisningen
Begrunnet i at faget krever aktiv studentdeltakelse med tilbakemeldinger fra medstudenter er det krav om minst 80% tilstedeværelse i undervisningen.
Alle obligatoriske krav må være godkjent for å få gå opp til vurdering i emnet.
Studenter som får et eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Faglærer
Tord Austdal
Emneansvarlig
Ketil Fred Hansen
Studiekoordinator
Kjersti Gjedrem

Arbeidsformer

Undervisningen består av forelesninger, diskusjoner og studentfremleggelser, muntlig og skriftlig. En del gruppearbeid må påregnes. Aktiv studentdeltakelse forventes. Undervisningen gis på engelsk dersom dette er ønskelig.

Emneevaluering

Tidligdialog gjennomføres hvert semester og det etableres et fagutvalg med studentrepresentanter. I tillegg evalueres emnet minst hvert tredje år, i tråd med fakultetets regler for kvalitetssikring.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 09.07.2020