MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten:
 • har inngående kunnskap om utviklingen av menneskerettighetene
 • har inngående kunnskap om ulike diskurser og problemfelt innenfor menneskerettighetene
 • har inngående kunnskap om hvordan menneskerettighetene kan brukes aktivt i skolehverdagen
 • har inngående kunnskap om multikulturalisme og flerkulturalitet

Ferdigheter
Kandidaten skal:
 • kunne anvende en menneskerettslig tilnærming på faglige utfordringer i skolen
 • kunne reflektere metodisk over ulike tilnærminger til menneskerettighetene og hvordan disse er relevante i skolesammenheng
 • ha utviklet kompetanse til å takle kulturelle motsetninger
 • kunne arbeide selvstendig med menneskerettslige spørsmål
 • kritisk analysere pedagogiske spørsmål i lys av ulike menneskerettigheter

Generell kompetanse
Kandidaten:
 • kan søke og finne relevant litteratur om pedagogiske- og menneskerettslige problemstillinger
 • kan kritisk reflektere over egen praksis i lys av menneskerettighetene

Innhold

Globaliseringsprosessen, migrasjon, og vestlig sekularisering bidrar til å gjøre spørsmål om menneskerettigheter svært aktuelt. Emnet i menneskerettigheter er spesielt innrettet med tanke på fremtidige lærere i barne- og ungdomsskolen. Menneskerettigheter som har betydning for identitet og integrasjon blir vektlagt.
Menneskerettighetene blir belyst fra forskjellige ståsteder og akademiske disipliner. Debatter om menneskerettighetsbrudd som omhandler elever, foreldre, lærere, skoler og pensum blir spesielt belyst. Det samme gjelder saker som omhandler identitetsspørsmål. Hvordan integrering i skolen og samfunnet ellers kan kobles til menneskerettigheter blir diskutert. Emnet vektlegger i sin tverrfaglige tilnærming rettighetsdiskusjoner hvor ulike menneskerettigheter kan komme i konflikt med hverandre.

Forkunnskapskrav

Samfunnsfag 1 og 2 (1-7). Studenter med minst 60 studiepoeng samfunnsvitenskapelige fag kan søke om plass. 

Eksamen/vurdering

Oppgaver og muntlig prøve
Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Oppgave 15/20 A - F
Oppgave 29/20 A - F
Muntlig prøve6/2020 minutterA - F
2 skriftlige, individuelle innleveringer (en på 5000 tegn og en annen på 3000 ord) som teller hhv 25% og 45 % av samlet karakter.
En muntlig, individuell pensumfremlegging på 20 minutter som teller 30% av samlet karakter.
Alle vurderinger må være bestått for å få karakter i emnet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Muntlig fremleggig av en del av pensum, 80% tilstedeværelse i undervisningen
Muntlig fremlegging av en del av pensum - 30 minutter - må være godkjent.
Begrunnet i at faget krever muntlige fremleggelser med tilbakemeldinger fra medstudenter samt aktiv deltagelse i diskusjoner er det krav om minst 80% tilstedeværelse i undervisningen.
Alle obligatoriske krav må være godkjent for å få gå opp til vurdering i emnet. Studenter som får én eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Ketil Fred Hansen
Studiekoordinator
Kjersti Gjedrem

Arbeidsformer

Undervisningen består av forelesninger, diskusjoner og studentfremleggelser, muntlig og skriftlig. En del gruppearbeid må påregnes. Noe av undervisningen kan bli på engelsk.

Emneevaluering

Tidligdialog gjennomføres hvert semester og det etableres et fagutvalg med studentrepresentanter. I tillegg evalueres emnet minst hvert tredje år, i tråd med fakultetets regler for kvalitetssikring.

Litteratur

Bron , Jeroen &Annette Thijs (2011)."Leaving it to the schools: citizenship, diversity and human rights education in the Netherlands". Educational Research Vol 53, no 2, s. 123-136.
Burridge, Nina &Andrew Chodkiewicz (2015). "Educating teachers about human rights: building a rights based culture in Australian schools" Asia-Pasific Journal of Teacher Education Vol. 43, s. 455-468 http://dx.doi.org/10.1080/1359866X.2016.1201044
Freeman, Michael (2005). Human Rights- key concepts. London: Polity. (190 sider)
Hokenstad¸Terry & Lynne M. Healy & Uma A. Segal (2013). Teaching Human Rights: Curriculum Resources for Social Work Educators (250 sider).
Lücke, Martin (et al.) (red) (2015). Kapittel 3 og 4 i Handbook for History Learning and Human Rights Education (57 sider).
McCowan, Tristan (2012). "Human rights within education: assessing the justifications". Cambridge Jouranl of Educaton Vol 42 , no 1. S 67-81. (16 sider) http://dx.doi.org/10.1080/0305764X.2011.651204
Osler, Audrey and Lena Lybaek (2013). "Educating - the new Norwegian we": an examination of national and cosmopolitan education policy discourses in the context of extremism and Islamophobia" Unpublished paper.
Osler, Audrey and Starkey, Hugh (2001). "Human Rights, Responsibilities and Values in Education. Human Rights, Responsibilities and Values in Education" Values and Culture in Education. World Yearbook of Education London: Routledge.
Osler, Audrey (2012). Citizenship Education and Diversity, in: J.A.Banks (Ed.)
Encyclopedia of Diversity in Education. Vol. 1. Sage: London and Los Angeles,CA, pp. 353-361.
Steiner, H. & Alston, P & Goodman,R. (eds) «Conflict in culture, tradition and pracicers: challenges to universalism» i International Human Rights in Context Oxford: OUP Chapter 7. S. 517-668 (150 sider).
Struthers, Alison E.C. (2015). Human rights education: educating about, through and for human rights" i The International Journal of Human Rights Volume 19, - Issue 1 s. 53-73. http://dx.doi.org/10.1080/13642987.2014.986652
Totalt ca. 750 sider


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 18.09.2019