MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Læringsutbytte

Kunnskaper
Kandidaten skal ha:
 • Inngående kunnskap innenfor området Læreres undervisningskunnskap i kroppsøving
 • Tilegnet seg avansert kunnskap om forskning på kroppsøvingsundervisning og utvikling av undervisning gjennom Lesson Study.
 • God kunnskap om kroppsøvingsfagets bakgrunn og historiske utvikling i skolen
 • Kjennskap til hvordan utdanningspolitikk implementeres gjennom reform- og utviklingsarbeid i dagens skole, og til praktiske utfordringer, dilemmaer og muligheter i kroppsøvingsfaget.

Ferdigheter
Kandidaten skal kunne:
 • Drøfte kroppsøvingsfagets ideologiske fundament, innhold og utøvelse i skolen både nasjonalt og internasjonalt
 • Drøfte kroppsøvingsfagets legitimering i skolen og utfordringen med samfunnets nytteverdi og fagets egenverdi
 • Gjennomføre en Lesson Study syklus med refleksjon og formidling av erfaringene
 • Arbeide systematisk med formidling av forskning på feltet

Generell kompetanse
Kandidaten skal kunne:
 • Reflektere nyansert over kroppsøvingslærerens profesjonsforståelse
 • Kommunisere om aktuelle problemstillinger, analyser og forskning knyttet til kroppsøvingsfagets utvikling og utøvelse
 • Diskutere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger
 • Utvikle undervisningskunnskap i kroppsøving gjennom systematisk samarbeidslæring i en Lesson Study syklus.

Innhold

Innholdet sentreres rundt tre tema:
 • Legitimering av kroppsøvingsfaget og drøfting av læreplaner i kroppsøvingsfaget. Kroppsøvingsfagets tradisjoner og innhold som begrensninger og muligheter for undervisning og læring vil være sentralt.
 • Læreres undervisningskunnskap (PCK). Intervjuer av kroppsøvingslærere og elever
 • Hvordan arbeide forskningsbasert med undervisning gjennom Lesson Study

Forkunnskapskrav

MGL1060 Kroppsøving 1 (1.-7.trinn), MGL1061 Kroppsøving 2 (1.-7.trinn)

Eksamen/vurdering

Fagtekst og posterpresentasjon
Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Fagtekst3/510 dagerA - FAlle.
Posterpresentasjon2/510 dagerA - F

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

To individuelle fagtekster, Fagtekst knyttet til praksis, Presentasjon av tildelt forskningsartikkel, Obligatorisk tilstedeværelse
 • Obligatorisk oppmøte, 80%.
 • Tre individuelle fagtekster hver på 1000 ord (+/-10%).
 • Studentene skal presentere tildelt forskningsartikkel og lage en power-point presentasjon som legges ut på Canvas.
 • Presentasjon av «posteren» til eksamensfagteksten.

Arbeidskravene må være godkjent for å få avsluttende vurdering. Studenter som får én eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Faglærer
Silje Eikanger Kvalø , Atle Mjåtveit
Emneansvarlig
Gro Næsheim-Bjørkvik , Atle Mjåtveit
Praksiskoordinator
Kitty Marie Garborg

Arbeidsformer

Forelesninger, diskusjoner, gruppearbeid, seminar presentasjoner

Emneevaluering

Tidligdialog gjennomføres hvert semester og det etableres et fagutvalg med studentrepresentanter. I tillegg evalueres emnet minst hvert tredje år, i tråd med fakultetets regler for kvalitetssikring

Litteratur

Bøker:
Olsen, K. og Wølner, T.A.(2017) Lesson Study og læreres Læring. Gyldendal, Oslo
Vinje, E. E., (red) 2016: Kroppsøvingsdidaktiske utfordringer. Cappelen Damm AS.
Artikler:
Arnesen, T. E., Nilsen, A. K. & Leirhaug, P. E. (2013). "Den læreplanen som ikkje kan tilpassast mi undervisning, finst ikkje." Vurdering og undervisning i kroppsøving etter kunnskapsløftet. Tidsskriftet FoU i praksis, 7(3), 9-32.
Backman, E. & Larsson, H. (2016). What should a physical education teacher know? An analysis of learning outcomes for future physical education teachers in sweden. Physical education and sport pedagogy, 21(2), 185-200.
Chen, W., Cone, T. P., & Cone, S. L. (2011). Students' voices and learning experiences in an integrated unit. Physical Education and Sport Pedagogy, 16(1), 49-65.
Crum, B. (2013). How to pave the road to a better future for physical education. Journal of Physical Education & Health-Social Perspective, 2(3), 53-64.
Ericsson, I. (2011). Effects of increased physical activity on motor skills and marks in physical education: an intervention study in school years 1 through 9 in Sweden. Physical Education and Sport Pedagogy, 16(3), 313-329. doi:10.1080/17408989.2010.545052
Ericsson, I., & Karlsson, M. K. (2012). Motor skills and school performance in children with daily physical education in school - a 9-year intervention study. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports. doi:10.1111/j.1600-0838.2012.01458.x
Eriksen, T. B. (2012). Funksjonshemmede, kroppsøving og tilpasset opplæring i skolen.
Kirk, D. (2006). The "obesity crisis" and school physical education. Sport, Education and Society, 11(2), 121-133.
MacNamara, A., Collins, D., Bailey, R., Toms, M., Ford, P., & Pearce, G. (2011). Promoting lifelong physical activity and high level performance: realising an achievable aim for physical education. Physical Education & Sport Pedagogy, 16(3), 265-278
Nyberg, G. & Larsson. H. (2014) Exploring "what" to learn in physical education Physical Education and Sport Pedagogy vol.19 Issue 2, Routledge, London, UK
Næsheim-Bjørkvik, G (2010) En byrdefull ideologisk arv i kroppsøvingsfaget? Paper til kurset "Philosophy of science with ethics" ved Universitetet i Stavanger https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2412726
Sato, T. (2009). A diversity of voices: Physical education teachers' beliefs about inclusion and teaching students with disabilities. International Journal of Disability, Development and Education, 56(4), 401-419.
Strandbu, Å. (2002). Idrettens betydning som flerkulturell integrasjonsarena. Idrettens Bevegelser: Sosiologiske Studier av Idrett i et moderne Samfunn. Oslo: NOVUS Forlag.
Subramaniam, P. R., & Silverman, S. (2007). Middle school students' attitudes toward physical education. Teaching and Teacher Education, 23(5), 602-611.
Säfvenbom, R., Haugen, T., & Bulie, M. (2014). Attitudes toward and motivation for PE. Who collects the benefits of the subject? Physical Education and Sport Pedagogy, 1-18. doi:10.1080/17408989.2014.892063
Trudeau, F., & Shephard, R. J. (2005). Contribution of school programmes to physical activity levels and attitudes in children and adults. Sports Med, 35(2), 89-105.
You, J. (2011). Portraying physical education-pedagogical content knowledge for the professional learning of physical educators. Physical Educator, 68(2), 98-112.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 09.12.2019