MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten skal ha:
 • avansert kunnskap om sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse generelt, og om hvordan fysisk aktivitet påvirker barn og unges helse spesielt
 • inngående kunnskap om vitenskapelig teori innen fagområdet
 • kunnskap om trening og fysisk aktivitet mot helsefremmende tiltak, spesielt for barn og unge
 • kunnskap om hvordan vi kan planlegge, gjennomføre og evaluere en intervensjon med henblikk på å øke aktivitetsnivået og bedre livsstilen for barn og unge

Ferdigheter
Kandidaten skal kunne:
 • analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å formulere faglige resonnementer
 • analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkinger innen fagområdet og kunne legge til rette for aktiviteter som kan fremme fysisk kapasitet og god helse
 • bruke relevante metoder for forskning innen fagfeltet på en selvstendig måte
 • gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

Generell kompetanse
Kandidaten skal kunne:
 • anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter
 • analysere og reflektere over vitenskapelige problemstillinger i kroppsøvingsfaget generelt og i eget forskningsarbeid spesielt
 • kommunisere om aktuelle problemstillinger, analyser og konklusjoner innen fysisk aktivitet med skolesektoren, helsesektoren og allmennheten.
 • bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser som kan stimulere til økt fysisk aktivitetsnivå hos barn og unge

Innhold

Sammenheng mellom fysisk aktivitet og helse.
Utvikling av fysisk form og anbefalinger om fysisk aktivitet.
Strategier og metoder for å fremme deltakelse i fysisk aktivitet.
Prosjektutvikling av helsefremmende tiltak - metodikk, gjennomføring og prosjektledelse.
Bruke relevante forskningsmetoder og redskaper på en selvstendig måte

Forkunnskapskrav

MGL1060 Kroppsøving 1 (1.-7.trinn), MGL1061 Kroppsøving 2 (1.-7.trinn)

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Individuell skriftlig oppgave1/110 dagerA - FAlle.
Individuell skriftlig oppgave over 10 dager med karakter A-F. Oppgaven skal være på 3000 ord (+/- 10 %) og ha med sammendrag, litteraturliste, font 12 og linjeavstand 1,5. Forside, innholdsfortegnelse og litteraturliste inngår ikke i ordavgrensningen. Alle hjelpemidler tillatt.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Individuell skriftlig oppgave, Analyse av vitenskapelige artikler, Obligatorisk tilstedeværelse
 • Individuell skriftlig oppgave (1500 ord +/- 10 %). Denne oppgaven skal presenteres for klassen. Hver student skal også gi konstruktiv kritikk på en medstudents oppgave.
 • Studenten skal planlegge, gjennomføre og evaluere en egenintervensjon hvor hovederfaringene skal presenteres.
 • Studenter skal forberede og lede økter med fysisk aktivitet tilrettelagt for ulike brukergrupper, samt presentere kjerneartikler i plenum. Til hver artikkel som presenteres skal det lages en power-point presentasjon som legges ut på Canvas.
 • Analyser av to vitenskapelige artikler. Det skal utarbeides to skriftlige grupperapporter på henholdsvis 2500 ord +/- 10 %. Vurderingsordningen er godkjent/ikke godkjent.
 • Det er obligatorisk oppmøte (80 %)

Arbeidskravene vurderes til godkjent/ikke godkjent og må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Det er obligatorisk fremmøte på presentasjoner, utvalgte seminarer og praktiske økter som studenten skal lede.

Fagperson(er)

Faglærer
Shaher Ahmmad Ibrahim Shalfawi , Leif Inge Tjelta , Silje Eikanger Kvalø
Emneansvarlig
Eva Leibinger

Arbeidsformer

Forelesninger, diskusjoner, gruppearbeid, seminar presentasjoner, egen intervensjon og praktisk utprøving av aktivitetstilbud.

Emneevaluering

Tidligdialog gjennomføres hvert semester og det etableres et fagutvalg med studentrepresentanter. I tillegg evalueres emnet minst hvert tredje år, i tråd med fakultetets regler for kvalitetssikring.

Litteratur

Bøker:
Øen, Gudbjørg (red): Overvekt hos barn og unge. Forstå, forebygge, behandle og fremme helse. Fagbokforlaget 2011. Kapitlene: 2,3,4,5,7,10,13 og 15 (165 sider).
Øverby, N. C., Torstveit, M. K., Høigaard, R (red). Folkehelsearbeid. Høyskoleforlaget, Kristiansand, 2011. Kapitlene 11, 16, 17, 18 og 20 (76 sider).
Rapporter/læreplan:
Breivik, G., & Rafoss, K. Fysisk aktivitet: omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet: en oppdatering og revisjon. Side 1-60. Oslo: Norges idrettshøgskole, 2012. 60 sider.
Kolle, E., Stokke, J. S., B.H., H., & Anderssen, S. A. Fysisk aktivitet blant 6-, 9- og 15-åringer i Norge : resultater fra en kartlegging i 2011. Oslo: Helsedirektoratet, 2012. 108 sider.
Læreplan og veiledning i valgfaget fysisk aktivitet og helse. Utdanningsdirektoratet 2012.
Miljøverndepartementet. Naturopplevelse, friluftsliv og vår psykiske helse: rapport fra det nordiske miljøprosjektet "Friluftsliv og psykisk helse". Kapittel 3, 4, 5, 7, 8, 9. Vol. 2009: 545. Oslo. 62 sider.
Ommundsen, Y., & Samdal O. Tiltak for økt fysisk aktivitet blant barn og ungdom. En systematisk litteraturgjennomgang med utgangspunkt i oversiktsstudier og et utvalg nyere enkeltstudier. Oslo: Helsedirektoratet, 2008. 58 sider.
Ommundsen, Y., & Aadland, A. A. Fysisk inaktive voksne i Norge: hvem er inaktive - og hva motiverer til økt fysisk aktivitet. Oslo: Helsedirektoratet, 2009. 81 sider.
Samdal, O. Trender i helse og livsstil blant barn og unge 1985-2005 : norske resultater fra studien "Helsevaner blant skoleelever. En WHO-undersøkelse i flere land." (Vol. nr. 3-2009). Bergen: Nasjonalforeningens HEMIL-senter, 2009. 83 sider.
Sosial- og helsedirektoratet. Fysisk aktivitet i skolehverdagen. Rapport fra en litteraturgjennomgang av effekten av ulike tiltak foretatt i skolen. Oslo, 2003. 61 sider.
Artikler:
Andersen, L. B., C. Riddoch, et al. (2011). Physical activity and cardiovascular risk factors in children. British Journal of Sports Medicine 45(11): 871-876.
Biddle, S J, O'Connell, S, & Braithwaite, R E. (2011). Sedentary behaviour interventions in young people: a meta-analysis. British Journal of Sports Medicine. 45: 937-942.
Biddle, S. J. H. and M. Asare (2011). Physical activity and mental health in children and adolescents: a review of reviews. British Journal of Sports Medicine 45(11): 886-895.
Chillón, P., K. R. Evenson, et al. (2011). A systematic review of interventions for promoting active transportation to school. The International Journal Of Behavioral Nutrition And Physical Activity 8: 10.
Dyrstad, S. M., T. Berg, et al. (2012). Secular trends in aerobic fitness performance in a cohort of Norwegian adolescents. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports22: 822-827.
Hills, A. P., L. B. Andersen, et al. (2011). Physical activity and obesity in children. British Journal of Sports Medicine 45(11): 866-870.
Kriemler, S., U. Meyer, et al. (2011). Effect of school-based interventions on physical activity and fitness in children and adolescents: a review of reviews and systematic update. British Journal of Sports Medicine 45(11): 923-930.
Lubans, D. R., C. A. Boreham, et al. (2011). The relationship between active travel to school and health-related fitness in children and adolescents: a systematic review. The International Journal of Behavioral Nutrition And Physical Activity 8: 5-5.
Owen, O., N.H. Genevieve, et al. (2010). Too much sitting: The population Health Science of Sedentary Behavior. Exercise and Sport Sciences Reviews 38 (3): 105-113.
Thompson Coon, J., K. Boddy, et al. (2011). Does participating in physical activity in outdoor natural environments have a greater effect on physical and mental wellbeing than physical activity indoors? A systematic review. Environmental Science & Technology 45(5): 1761-1772.
Tomporowski, P. D., K. Lambourne, et al. (2011). Physical activity interventions and children's mental function: an introduction and overview. Preventive Medicine 52 Suppl 1: S3-S9.
Uijtdewilligen, L., J. Nauta, et al. (2011). Determinants of physical activity and sedentary behaviour in young people: a review and quality synthesis of prospective studies. British Journal of Sports Medicine 45(11): 896-905.
Skage,I , and Dyrstad SM. Fysisk aktivitet som pedagogisk læringsmetode i skolen Fysioterapeuten. 2016;83(5):20-5.
Brown HE, Pearson N, Braithwaite RE, Brown WJ, and Biddle SJH. Physical Activity Interventions and Depression in Children and Adolescents A Systematic Review and Meta-Analysis. Sports Med. 2013;43(3):195-206.
Donnelly, J. E., et al. (2016). Physical Activity, Fitness, Cognitive Function, and Academic Achievement in Children: A Systematic Review. Medicine and Science in Sports and Exercise 48(6): 1197-1222.
Meriwether, R. A., et al. (2008). Physical activity counseling. American Family Physician 77(8): 1129-1136.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 21.01.2020