MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Læringsutbytte

Kunnskaper
Etter endt studium skal studenten ha avansert kunnskap:
  • om problemløsning som en tilnærming for å utvikle innsikt i matematikk
  • om betydningen av problem relatert til matematikkens historie
  • innenfor området "læreres undervisningskunnskap i matematikk"
  • om utdanningsvitenskapelige problemstillinger med utgangspunkt i matematikkdidaktisk forskning
  • om større nasjonale og internasjonale statistiske undersøkelser, for eksempel PISA og TIMSS
  • om forskning på matematikkundervisning og utvikling av undervisning med utgangspunkt i Lesson Study og problemløsning.

Ferdigheter
Etter endt studium skal studenten:
  • kunne lese og analysere akademiske tekster og vurdere om teorier og metoder (kvalitative og kvantitative) er relevante for matematikkdidaktisk forskning
  • kunne arbeide hensiktsmessig med problemløsning i matematikk, reflektere kritisk over egen problemløsningsprosess, og kunne se verdien av disse ferdighetene relatert til elevers læring i en undervisningssituasjon
  • kunne planlegge, gjennomføre og reflektere over eget arbeid

Generell kompetanse
Etter endt studium skal studenten:
  • kunne analysere relevante problemstillinger knyttet til matematikkdidaktikk som fagområde og forskningsfelt

Innhold

Emnet har fokus på matematisk tenkning, og hvordan metaaspekt relatert til slik tenkning danner et utgangspunkt for teorier om læring av matematikk. Det praktiske utgangspunktet er en tilnærming gjennom problemløsning. Det vil arbeides med ulike kategorier av problem, inkludert problem fra historien som har hatt betydning for dagens tilnærming til matematikk. I emnet vil det være et fokus på teorier om undervisningskunnskap i matematikk, bakgrunnen for teorier om dette og nyere norsk forskning på dette feltet. I denne sammenheng vil man også se på kvantitative og kvalitative forskningsmetoder i forhold til matematikkundervisning. Problemløsning er et sentralt område og her vil studentene utvikle en viktig del av sin undervisningskunnskap i matematikk ved selv å arbeide med å løse matematiske problemer og reflektere over prosessen. I tilknytning til praksis vil studentene få inngående kjennskap til hvordan en kan utvikle undervisningskunnskap i matematikk gjennom systematisk samarbeidslæring i Lesson Study.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Muntlig eksamen, logg og skriftlig rapport
Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen A - F
Logg A - F
Skriftlig rapport A - F
Muntlig individuell eksamen på inntil 30 minutter.
Problemløsningslogg, individuell. Omfatter arbeid med 6-8 problemer over tid (gjennom semesteret) der problemløsningsprosessen blir dokumentert. I tillegg to refleksjonsnotat (oppstart og avslutning av logg). Totalt omfang 40-60 sider.
Studenter har ikke krav på nye veiledningstimer ved nytt eksamensforsøk/nytt opptak.
Alle vurderinger må være bestått for å få karakter i emnet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Arbeidskrav, 70 % obligatorisk tilstedeværelse
Obligatorisk arbeidskrav tilknyttet praksis.
Obligatorisk gruppepresentasjon av vitenskapelige artikler på seminar. 20-30 minutter. Det er obligatorisk frammøte på framlegg/presentasjoner.
Obligatorisk grupperapport med analyse av en artikkel som omhandler kvantitative forskningsdesign. 2500 ord +/- 10%.
Studenter har ikke krav på nye veiledningstimer ved nytt eksamensforsøk/nytt opptak.
Alle arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til eksamen/vurdering. Studenter som får én eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Raymond Bjuland
Praksiskoordinator
Kitty Marie Garborg

Arbeidsformer

Det legges opp til en kombinasjon av forelesning, seminarer og studentstyrt arbeid (både individuelt og i grupper).

Emneevaluering

Tidligdialog gjennomføres hvert semester og det etableres et fagutvalg med studentrepresentanter. I tillegg evalueres emnet minst hvert tredje år, i tråd med fakultetets regler for kvalitetssikring.

Litteratur

Bjørndal, A. og Hofoss, D. (2004) Statistikk for helse- og sosialfagene, Oslo: Gyldendal akademisk forlag (utvalgte kapitler)
Ma, Liping (2010). Knowing and Teaching Elementary Mathematics. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates. (130 sider)
Mason, J. (2000) Learning and Doing Mathematics. Open University.
Munthe, E., Bjuland, R., & Helgevold, N. (2015). Lesson Study: I utdanning og praksis. Oslo: Cappelen Damm. (100 sider)
Polya, G. (1945/1957). How to solve it. Princeton, NJ: Princeton University Press. (Original work published 1945). (250 sider)
Stigler, James W. & Hiebert, James (1999). The teaching gap: Best ideas from the world's teachers for improving education in the classroom. New York, NY: The Free Press. (180 sider)
Kompendium for kurset. (ca. 300 s.)


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 21.01.2020