MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet legger vekt på profesjonsutvikling og forskning knyttet til kroppsøvingsfaget. Studentene skal kunne bruke relevante forskningsmetoder og redskaper på en selvstendig måte samt anvende fysisk aktiv læring i et tverrfaglig perspektiv.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Studentene skal:
 • ha inngående kunnskap om forskningsprosesser innen kvalitative og kvantitative metoder og om ulike forskningstradisjoner innenfor kroppsøvingsfaget
 • kunne analysere vitenskapsteoretiske problemstillinger innenfor kroppsøvingsfaget
 • ha kunnskap om fysisk aktiv læring som metode for å fremme elevens læring i et tverrfaglig perspektiv
 • ha kunnskap om profesjonsrettet forskningsprosjekt og forskningsetiske retningslinjer

Ferdigheter:
Etter fullført emne skal studentene:
 • kunne analysere og vurdere vitenskapelige arbeider knyttet til ulike teoretiske og fagdidaktiske tradisjoner innenfor den aktuelle fagprofilen
 • kunne bruke relevante forskningsmetoder og redskaper på en selvstendig måte
 • anvende fysisk aktiv læring som metode

Generell kompetanse:
Etter fullført emne skal studentene:
 • kunne analysere og reflektere over fag- og forskningsetiske problemstillinger
 • bidra til å utvikle forskningsbasert profesjonskunnskap som kroppsøvingslærer

Innhold

 • Vurdering av kvalitativ og kvantitativ forskning i kroppsøvingsfaget
 • Forskningsetikk og lovverk
 • Bruk av spørreskjema for måling av læringsutbytte og læringsklima i kroppsøving
 • Fysisk aktiv læring

Forkunnskapskrav

MGL2060 Kroppsøving 1 (5.-10.trinn), MGL2061 Kroppsøving 2 (5.-10.trinn)

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Individuell skriftlig oppgave1/110 dagerA - FAlle.
Individuell skriftlig oppgave over 10 arbeidsdager med karakter A-F. Oppgaven skal være på 4000 ord (+/- 10 %) og ha med sammendrag, litteraturliste, font 12 og linjeavstand 1,5. Forside, innholdsfortegnelse og litteraturliste inngår ikke i ordavgrensningen. Alle hjelpemidler tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Individuell skriftlig oppgave, Analyse av vitenskapelige artikler, Obligatorisk tilstedeværelse
Vilkår for å gå opp til eksamen:
 • Det er obligatorisk oppmøte: 80 %
 • Individuell skriftlig oppgave (1500 ord +/- 10 %). Denne oppgaven skal presenteres for klassen. Hver student skal også gi konstruktiv kritikk på en medstudent sin oppgave.
 • Analyser av to profesjonsfaglige fagfellevurderte artikler. Det skal utarbeides to skriftlige grupperapporter på henholdsvis 2500 ord +/- 10 %.

Arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til eksamen.
Studenter som får et eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Faglærer
Silje Eikanger Kvalø , Rune Giske , Atle Mjåtveit , Gro Næsheim-Bjørkvik
Emneansvarlig
Eva Leibinger
Studiekoordinator
Ivar Bjørnsen

Arbeidsformer

Forelesninger, diskusjoner, gruppearbeid, seminar presentasjoner og praktisk utprøving av aktivitetstilbud.

Emneevaluering

Tidligdialog gjennomføres hvert semester og det etableres et fagutvalg med studentrepresentanter. I tillegg evalueres emnet minst hvert tredje år, i tråd med fakultetets regler for kvalitetssikring.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 13.08.2020