MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet har fokus på problemløsning i matematikkundervisningen. Gjennom emnet vil studentene få egen erfaring med å løse matematiske problemer og reflektere over denne prosessen, samtidig som emnet også legger til rette for at studentene skal få både praktisk og teoretisk innblikk i hvordan en kan legge til rette for problemløsning i matematikkundervisningen.

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter endt studium skal kandidaten ha avansert kunnskap om:
  • elevers læring gjennom problemløsning
  • problemløsning som tilnærming til å utvikle egen matematisk forståelse
  • problemløsende tilnærminger til matematikkundervisning

Ferdigheter
Etter endt studium skal kandidaten:
  • kunne utvikle og vurdere oppgaver med tanke på muligheter og krav
  • kunne arbeide selvstendig med problemløsning i matematikk og reflektere kritisk over egen problemløsningsprosess
  • kunne vurdere og bruke relevante digitale verktøy i problemløsning
  • kunne legge til rette for elevers læring gjennom problemløsning i en undervisningssituasjon

Generell kompetanse
Etter endt studium skal kandidaten:
  • kunne lese og analysere akademiske tekster, samt analysere eksisterende teorier fra det matematikkdidaktiske fagfeltet

Innhold

Innholdet i emnet kan deles i to hoveddeler som begge er knyttet til problemløsning. Den første delen handler om problemløsning som metode for å utvikle matematisk forståelse. Her vil studentene selv arbeide med å løse matematiske problemer, reflektere over prosessen og hvordan dette kan bidra til utvikling av undervisningspraksis i matematikk. I den andre delen er fokuset på problemløsende tilnærming til matematikkundervisning. Denne delen består av en teoretisk del hvor studentene leser og diskuterer litteratur knyttet til bruk av problemløsning i matematikkundervisningen, samt en praktisk del hvor studentene får mulighet til å utvikle evnen til å lede matematikkundervisning med en problemløsende tilnærming i praksis. Her inngår det at studentene skal gjennomføre en Lesson Study syklus i praksisopplæringsperioden.

Forkunnskapskrav

MGL4120 Matematiske metoder (5.-10.trinn)

Eksamen/vurdering

Muntlig eksamen, logg og skriftlig rapport
Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen30 minutterA - F
Logg A - F
Skriftlig rapport A - F
Muntlig individuell eksamen på inntil 30 minutter.
Problemsløsningslogg, individuell: Omfatter arbeid med 6-8 problemer over tid (gjennom semesteret) der problemløsningsprosessen blir dokumentert. I tillegg to refleksjonsnotat (oppstart og avslutning av logg). Totalt omfang 40-60 sider.
Praksisrapport knyttet til utvikling av problemløsende tilnærming til matematikkundervisning gjennom Lesson Study.
Kandidatene har ikke krav på nye veiledningstimer ved nytt eksamensforsøk/nytt opptak.
Alle vurderinger må være bestått for å få samlet karakter i emnet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Arbeidskrav, 70% obligatorisk oppmøte
Obligatorisk gruppepresentasjon av vitenskapelige artikler på seminar. Det er obligatorisk frammøte både på framlegg/presentasjoner
Studenter som får et eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form. Konsekvenser av ikke godkjent arbeidskrav er at adgang til prøving nektes. Jf. Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger (eksamensforskriften), § 2-8 nr. 3.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Janne Fauskanger
Faglærer
Reidar Mosvold
Studiekoordinator
Ivar Bjørnsen
Praksiskoordinator
Kitty Marie Garborg

Arbeidsformer

Det legges opp til en kombinasjon av forelesning, seminarer og studentstyrt arbeid (både individuelt og i grupper).

Praksis

Praksis 15 dager.

Emneevaluering

Tidligdialog gjennomføres hvert semester og det etableres et fagutvalg med studentrepresentanter. I tillegg evalueres emnet minst hvert tredje år, i tråd med fakultetets regler for kvalitetssikring.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 30.09.2020